Podsumowanie samorządowego Roku Rzeki Odry 2018

2018-10-11 10:00 - 15:00 (Czwartek)
Biblioteka Śląska, Katowice
Członek Zarządu Henryk Mercik

Podsumowanie samorządowego Roku Rzeki Odry 2018 w województwach nadodrzańskich. wspólne zakończenie dla wszystkich województw w wybranym województwie Konferencja podsumowująca Rok Rzeki Odry

Ramowy plan konferencji
09:00 Rejestracja uczestników wraz z poczęstunkiem
Otwarcie i sesja referatowa
10:00 Otwarcie konferencji
10:05 Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji „Odrzańskiej Drogi Wodnej” (Przemysław Żukowski, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
10:15 Droga – rubież – symbol. Role Odry w “teatrze” dziejów – kilka egzemplifikacji (Maciej Droń, dr Przemysław Jagieła, dr Joanna Lusek, dr Wojciech B. Moś – Muzeum Górnośląskie)
10:30 Potencjał gospodarczy i turystyczno-kulturowy Odry i jej dorzecza (dr Grzegorz Jankowski, Uniwersytet Śląski)
10:45 Charakterystyka Odry i jej zlewni na obszarze Górnego Śląska oraz zagrożenia wynikające ze specyfiki regionu (dr Jan Bondaruk – Główny Instytut Górnictwa; tbc)
11:00 Dotychczasowe i planowane działania inwestycyjne związane z modernizacją Odrzańskiej Drogi Wodnej na terenie Górnego Śląska – szanse i wyzwania dla samorządu tery-torialnego (Gabriela Tomik, Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
11:15 Dyskusja i pytania dotyczące wystąpień
Sesja posterowa
11:50 Ogłoszenie zwycięskich posterów oraz wręczenie nagród
12:05 Referat zwycięskiego posteru (szkoła podstawowa)
12:10 Referat zwycięskiego posteru (szkoła ponadpodstawowa)
12:15 Lunch
Sesja samorządowa i zamknięcie obchodów Samorządowego Roku Odry
12:55 Powitanie uczestników i wystąpienia przedstawicieli samorządów województw nadodrzańskich, podsumowujące działania w ich regionach dotyczące Roku Odry
14:10 Dyskusja panelowa przedstawicieli samorządów oraz Ministerstwa Gospodarski Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
15:00 Zamknięcie obchodów Samorządowego Roku Odry 2018

Linki do stron zewnętrznych
Wiecej na stronie www