Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 532/PP/2017 z dnia 17 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rzeki Biała, w km 0+000 – 5+264 (5+150 wg RZGW), miejscowości: Czechowice-Dziedzice, Bestwina, woj. śląskie”, projektowanego na działce gruntu nr 4898/2, k.m. 5, obręb Czechowice, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Postanowienie nr 635/PP/2017 z dnia 14 czerwca 2017

uzgodnienie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice - Zdrój”

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Postanowienie nr 636/PP/2017 z dnia 14 czerwca 2017

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Postanowienie nr 629/PP/2017 z dnia 9 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie pawilonu usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 32 i 33 (k.m. 6, obręb Gierałtowice) położonych przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 621/PP/2017 z dnia 8 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa linii kablowej SN w miejscowości Zarębice”, realizowanego w ramach zadania: „Elektroenergetyczne linie kablowe SN wraz z kablem optotelekomunikacyjnym”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 187, k.m. 19, obręb Zarębice, gmina Przyrów, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Postanowienie nr 622/PP/2017 z dnia 8 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie wolnostojącej tablicy informacyjnej typu „Witacz” w miejscowości Koszęcin, projektowanej na działce gruntu: 159/38, k.m. 3 Koszęcin Las, obręb Koszęcin, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 623/PP/2017 z dnia 8 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: linii kablowej SN w ramach zadania pn. „budowa przyłącza SN dla obiektu handlowo-usługowego i rozrywkowego Libero” przy ulicy Kościuszki w Katowicach (dz. nr 5/18, 5/23, 14, 15, 18, 21, 19, 26, km. 86, Dz. Ligota, dz. nr 21, km. 85, Dz. Ligota)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 624/PP/2017 z dnia 8 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ulicy Grabskiego 21-21c, 19-19c i ulicy Kwiatkowskiego 24-24c, 22-22c w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Postanowienie nr 625/PP/2017 z dnia 8 czerwca 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla: budowy zespołu czterech budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Piotrowickiej 101d i ulicy Ostrawskiej w Katowicach – dz. nr 13/9, km. 45 Dz. Ligota, dz. nr 13/11, 13/12 (przed podziałem 13/10), km. 45, Dz. Ligota, dz. nr 49/4, 49/5, 49/6, km. 25, Dz. Ligota

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Postanowienie nr 608/PP/2017 z dnia 7 czerwca 2017

uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Woźnickiej w Miasteczku Śląskim

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie