Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Nr uchwałyW sprawie
1888/217/V/2017 powołania Komisji oceniającej merytorycznie wnioski złożone w ramach konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz przyjęcia regulaminu pracy ww. Komisji
1889/217/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu (Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-00 z dnia 18 października 2016 r. zm. aneksem nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-01 z dnia 20 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1891/217/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1892/217/V/2017 Wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez POKOLENIE otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1894/217/V/2017 zmiany uchwały nr 1698/133/V/2016 w sprawie aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wersja 4 wraz z załącznikami
1900/217/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 548/ZD/2017 z dnia 28.02.2017 r. z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie
1901/217/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 2852/ZD/2017 z dnia 25.08.2017r. z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
1902/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Gwóźdź – zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1903/217/V/2017 wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
1904/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Rosa - dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1905/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Wilczak – zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1906/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wilk – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
1907/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1908/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Janta – wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
1914/217/V/2017 przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”.
1919/217/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Bielsko - Biała
1920/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1921/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1922/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1923/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1924/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1925/217/V/2017 wydania opinii
1926/217/V/2017 wydania opinii
1927/217/V/2017 wydania opinii
1928/217/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2706 S ul. Solnej w Cieszynie
1929/217/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi powiatowej nr 8206 S ul. Wolności w Zabrzu.
1930/217/V/2017 wydania opinii
1931/217/V/2017 wydania opinii
1932/217/V/2017 negatywnego uzgodnienia pozbawienia odcinka drogi na terenie gminy Milówka kategorii dróg powiatowych
1933/217/V/2017 przekazania nieruchomości położonej w Pilchowicach przy ulicy Dworcowej 31 na rzecz SPZOZ Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach.
1938/217/V/2017 przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
1939/217/V/2017 podziału zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkiem Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu.
1940/217/V/2017 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego
1941/217/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1942/217/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1943/217/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1944/217/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie