Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1452/206/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu (Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-00 z dnia 18 października 2016 r. zm. aneksem nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-01 z dnia 20 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1463/206/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
1464/206/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2375/ZD/2017 z dnia 21.06.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1465/206/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2376/ZD/2017 z dnia 21.06.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1466/206/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stochel-Piróg – dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1467/206/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1468/206/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1469/206/V/2017 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1470/206/V/2017 w sprawie Aktualizacji Książki procedur KP-611-355-ARiMR do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
1471/206/V/2017 w sprawie Przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Beneficjentem wybranym do realizacji operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w tym związanych z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 864/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 roku.
1472/206/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1473/206/V/2017 przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego w Istebnej, na czas oznaczony 3 lat.
1474/206/V/2017 zmiany uchwały nr 1420/205/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 lipca 2017 roku.
1475/206/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Kalinik – Naczelnikowi Wydziału Mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1476/206/V/2017 wydania opinii
1477/206/V/2017 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 r.
1478/206/V/2017 pozytywnego zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
1479/206/V/2017 reorganizacji Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego
1481/206/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie