Województwo Śląskie

EEA

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

The European Enterprise Promotion Awards

Komisja Europejska po raz kolejny ogłosiła konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Polska uczestniczy w konkursie od 2006 roku. Rolę organizatora konkursu w Polsce pełni Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi poszczególnych województw.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko.

2. Inwestowanie w umiejętności: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności, takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomość języków czy obsługi komputera, oraz programów mentorskich i programów dotyczących mobilności dla przedsiębiorców, a także nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych.

3. Rozwój środowiska biznesowego: W kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu.

4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną.

5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.

6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.
Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności.

Ponadto jury konkursu europejskiego przyzna inicjatywie zgłoszonej w dowolnej kategorii nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości.

Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim. W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w konkursie kraje. W tym roku rozważa się również wyłonienie najlepszego projektu ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych konkursów.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie. O nagrodzonych i wyróżnionych projektach Komisja przygotowuje informację, którą publikuje na stronach internetowych. W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Pretendenci do nagrody zobowiązani są przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) w formie elektronicznej w formacie dokumentu programu Word i PDF do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – do dnia 21 maja 2016 roku, na adres email: mpogodzinski@slaskie.pl oraz gospodarka@slaskie.pl

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie oraz do zapoznania się z polską wersją Podręcznika na 2016 rok.

Informacji o Konkursie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Marcin Zembaty
Ministerstwo Rozwoju
Departament Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
email: marcin.zembaty@mr.gov.pl

oraz

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marcin Pogodziński, tel. (32) 77 40 002, e-mail: mpogodzinski@slaskie.plZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie