Województwo Śląskie

Struktura władzy

Struktura władzy w Polsce

Od 1 stycznia 1999 r. w Polsce obowiązuje podział terytorialny, obejmujący gminę, powiat i województwo. Wspólnoty te stanowią trzy niezależne szczeble samorządu.

WOJEWÓDZTWO

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

 • tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
  utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 • pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 • racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
 • wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
 • promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, określone ustawami, w szczególności w zakresie:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury i ochrony jej dóbr,
 • pomocy społecznej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • dróg publicznych i transportu zbiorowego,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Oprócz władz samorządowych, w każdym województwie urząd sprawuje mianowany przez Prezesa Rady Ministrów - Wojewoda. Jest on zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, stanowi także organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. Wojewoda reprezentuje Skarb Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa.

POWIAT

Występują dwa rodzaje powiatów: zasadnicza jednostka podziału terytorialnego, która obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin - powiat ziemski albo cały obszar miasta - miasto na prawach powiatu. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Pełni usługi dla mieszkańców w dość ogólnym zakresie, m.in. utrzymuje i prowadzi szkoły oraz biblioteki i domy kultury, nadzoruje budowy i remonty dróg, a także prowadzi pomoc społeczną i walczy z bezrobociem.

GMINA

Podstawową wspólnotą jest gmina - najmniejsza jednostka administracyjna. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne  o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów. Gmina odpowiada przede wszystkim za zaspokajanie podstawowych, konkretnych potrzeb swoich mieszkańców; zajmuje się planowaniem i zarządzaniem gruntami, ochroną środowiska, drogami, mostami, ulicami, transportem publicznym, zaopatrzeniem mieszkańców w elektryczność i ogrzewanie; utrzymywaniem czystości na swoim terenie, a także zarządzaniem i utrzymywaniem budynków gminnych oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej.


Zobacz aktualności

więcej w kategorii: zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie