Województwo Śląskie

Praktyki i staże

Staże dla bezrobotnych

Staż organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Osoby, które chciałyby odbywać staż dla bezrobotnych organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy powinny składać następujące dokumenty: 

  1. Podanie (dane teleadresowe, wydział preferowany do odbycia stażu, wskazać właściwy dla miejsca zamieszkania PUP).
  2. CV.
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  4. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty). 

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuję staże dla bezrobotnych na okres 6 miesięcy (z  możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).

Komplet dokumentów należy składać na Wydział Organizacyjny i Kadr w Kancelarii Ogólnej Urzędu  (numer pokoju 164).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 185, poz. 1912). – tu proszę usunąć nawiasy

Kontakt:

Wydział Kadr i Płac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Referat administracji personelem
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 371


Administratorem danych osobowych kandydatów do odbywania praktyki jest:
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji kandydatów do odbycia stażu. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o staż wynika z:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.)
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie