Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032

Konsultacje społeczne do 17 grudnia 2010

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: ,,Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 310), w godzinach pracy urzędu, tj. 07:30 - 15:30.

Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032", proszę kierować w terminie do dnia 17.12.2010 r., w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, fax: (32) 78-35-606, lub w formie elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

Załączniki