Staże dla bezrobotnych

Staż organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Osoby, które chciałyby odbywać staż dla bezrobotnych organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy powinny składać następujące dokumenty: 

 1. Podanie (dane teleadresowe, wydział preferowany do odbycia stażu, wskazać właściwy dla miejsca zamieszkania PUP).
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 3. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty). 
 4. Klauzula (w załączniku)

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuję staże dla bezrobotnych na okres 3- 6 miesięcy (z  możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).

Komplet dokumentów należy składać na Wydział Kadr i Płac w Kancelarii Ogólnej Urzędu  (numer pokoju 164). Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69, poz. 415 z 2008r. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 185, poz. 1912). – tu proszę usunąć nawiasy

Kontakt:

Wydział Kadr i Płac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice tel. +48 (32) 20 78 371


Informacja Administratora danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są w intranecie (intranet.slaskie.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z odbywaniem stażu/praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Oznacza to, że dane będą przetwarzane:

a) w szczególności w celach: rozliczaniem czasu stażu/praktyki, oceną stażu/praktyki, rozliczeniem użytkowania mienia pracodawcy, delegowaniem, udzielaniem dostępu do pomieszczeń, upoważnianiem do wykonywania czynności w imieniu administratora, komunikacją z klientami i kontrahentami w zakresie przydzielonych obowiązków, wypadkami przy pracy i w drodze do pracy, archiwizacją dokumentacji. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
 • zawarta z Panią/Panem umowa (art. 6 ust. 1. lit b rozporządzenia);
 • wypełnienie obowiązków i szczególnych praw administratora lub Panią/Pana w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia). 
b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, informacji i usług, zgodnie z procedurami przyjętymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. W szczególności dane będą wykorzystywane do: monitorowania stacji komputerowych, urządzeń mobilnych oraz ruchu w sieci informatycznej, identyfikacji i uwierzytelniania oraz logowania aktywności pracowników w systemach informatycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest:

 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).  
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną, klientom i kontrahentom w zakresie przydzielonych Pani/ Panu obowiązków.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem odbycia stażu/praktyki. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości odbycia stażu/ praktyki.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Załączniki
kluzula RODO [DOC 104,5kB]