Analiza 2012

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2012 roku

W oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 stycznia 2010, 2011 i 2012 roku została opracowana Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2012 roku.

Sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji i analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, są zadaniami Marszałka Województwa, realizowanymi na podstawie art. 7c i 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie struktury własności i sposobu użytkowania gruntów województwa śląskiego.

Opracowanie zostało podzielone na sześć bloków (rozdziałów) tematycznych. W pierwszym omówiono podstawowe pojęcia zawiązane z  opracowaniem. W drugim zobrazowano stan ewidencji gruntów i budynków wraz z nieruchomościami lokalowymi i gleboznawczą klasyfikacją gruntów w województwie śląskim. Trzeci i czwarty rozdział przedstawiają wykresy i zobrazowania kartograficzne struktury gruntów oraz zmiany własności gruntów i ich sposobu użytkowania w poszczególnych powiatach województwa. W piątym bloku zamieszczono informacje w zakresie struktury gruntów użytkowanych rolniczo, natomiast w szóstym przedstawiono analizy agrarne na przykładzie wybranych trzech gmin:

  • Gmina Miedźno powiat kłobucki,
  • Gmina Dąbrowa Zielona powiat częstochowski,
  • Gmina Niegowa powiat myszkowski,

dla których opracowano programy prac urządzeniowo-rolnych.

Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych jak i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Załączniki
Analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2012 roku