Jak zaadaptować się do zmian klimatycznych?

 Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo Śląskie jako pierwszy w kraju samorząd na poziomie regionalnym rozpoczął prace nad Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu. Za nami warsztaty skierowane do subregionu centralnego

Dokument w praktyce stanowi element kształtowania polityki rozwoju i wizji regionu w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych. Zawiera plan działań adaptacyjnych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, w tym analizę zjawisk klimatycznych oraz identyfikację najbardziej wrażliwych obszarów i sektorów. Opracowanie określa priorytety i ramy dla działań adaptacyjnych podejmowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

- Jesteśmy pierwszym województwem, które całościowo skorzysta z tego rozwiązania, stając się wzorem dla innych regionów – podkreślił podczas otwarcia warsztatów dla subregionu centralnego, członek zarządu Rafał Adamczyk

Plan adaptacji ma w praktyce przygotować mieszkańców do coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatu - zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do przeciwdziałania i zwalczania skutków tych zjawisk.

Regionalny Plan Adaptacji będzie również obejmował tematykę terenów pogórniczych – obszar specyficzny dla naszego regionu. Za opracowanie tej części dokumentu odpowiadać będzie Główny Instytut Górnictwa - partner w projekcie zintegrowanym LIFE-IP COALA.

W ramach opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu Województwo Śląskie uruchomi proces szerokiej partycypacji społecznej, który będzie miał na celu włączenie jak największej liczby interesariuszy, instytucji oraz grup społecznych.

Adaptacja obejmie takie sektory jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, obszary pogórnicze. To te sektory zostały zidentyfikowane, jako najbardziej podatne na skutki zmian klimatycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu - warsztaty. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Regionalnym Planie Adaptacji do zmian klimatu 


tagi: