Śląskie mówi NIE używkom

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się V wojewódzka konferencja „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – powiedz NIE używkom”

Celem spotkania było przedstawienie zagrożenia dla zdrowia i życia młodych ludzi, jakim jest ryzyko używania środków psychoaktywnych, tj. alkoholu, narkotyków i „dopalaczy”, a także wskazanie na sposoby zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom w społeczności szkolnej.

„Środki psychoaktywne to ciągle wielkie zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Konieczna jest ciągła edukacja i aktywność społeczna uświadamiająca, czym środki te są i jakie zagrożenie niesie ich stosowanie. Bądźmy czujni” – powiedziała Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wśród referowanych tematów znalazły się m.in. problematyka narkotyków w rodzinie, znaczenie kształtowania się bezpiecznego przywiązania dla rozwoju i jakości życia jednostki, nadzór nad środkami zastępczymi w świetle nowych regulacji prawnych, jakość profilaktyki w szkole.

Konferencja była skierowana do wszystkich rodziców, ale także mi.in. do dyrektorów szkół i nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, pielęgniarek higieny szkolnej, pracowników państwowej inspekcji sanitarnej.

Organizatorami spotkania byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Główny Inspektor Sanitarny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka