Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na zadania w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki, realizowanych od 1.05.2004r. do 30.11.2004r.

Oferty mogą być składane przez:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane działające w obszarze turystyki.

Zadania mogą być realizowane w szczególności poprzez:

 1. wytyczanie i oznakowanie szlaków turystycznych i kulturowych,
 2. szkolenie społecznych kadr organizacji pozarządowych, zajmujących się organizowaniem turystyki dzieci i młodzieży,
 3. szkolenie społecznych kadr działających w zakresie turystyki aktywnej,
 4. organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, konkursów o tematyce turystycznej,
 5. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży,
 6. utrzymanie zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadry turystycznej,
 7. opracowanie ekspertyz dotyczących rozwoju turystyki,
 8. upowszechnianie nowych, skutecznych metod i technik w obsłudze imprez w turystyce przyjazdowej do województwa,
 9. promowanie atrakcji i produktów turystycznych.

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie co najmniej wojewódzkie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od ogloszenia oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 z 2003 r. poz. 1891), w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 167) w Katowicach, ul. Ligonia 46 lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Więcej informacji, w tym wzór oferty, znajduje się na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl, a także pod telefonem numer +48 (32) 20 78 645.


Zasady dofinansowania zadań
w dziedzinie krajoznawstwa,
w tym upowszechniania turystyki w roku 2004

§ 1

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze krajoznawstwa , w tym upowszechniania turystyki:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. nr 96 poz. 873,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

§ 2

Zgłoszone do konkursu zadanie winno mieć zasięg i znaczenie co najmniej wojewódzkie, oraz obejmować w szczególności następujący zakres:

 1. wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych i kulturowych na obszarze województwa,
 2. szkolenie społecznych kadr organizacji pozarządowych, zajmujących się organizowaniem turystyki dzieci i młodzieży,
 3. szkolenie społecznych kadr działających w zakresie turystyki aktywnej,
 4. organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, konkursów o tematyce turystycznej,
 5. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży,
 6. utrzymanie zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych,
 7. opracowywanie ekspertyz dotyczących rozwoju turystyki w województwie,
 8. upowszechnianie nowych, skutecznych metod i technik w obsłudze imprez w turystyce przyjazdowej do województwa,
 9. 9. promowanie atrakcji i produktów turystycznych Województwa Śląskiego.

§ 3

Występujący z propozycją zrealizowania zadania składa ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz. 1891).

§ 4

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. merytoryczne (zasięg działania, miejsce wykonania zadania, nowatorstwo projektu, cyklicznośc proponowanego projektu, społeczne uzasadnienie),
 2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
 3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
 4. zakładani partnerzy i beneficjenci.
 5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach.

§ 5

Oferty winny być składane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 167) w Katowicach, ul. Ligonia 46 lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 - w terminie 30 dni od ogłoszenia.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Gazecie Wyborczej obejmującej swym zasięgiem całe Województwo Śląskie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.silesia-region.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz w międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej i Częstochowie
Oferta niezgodna z tematem, niekompletna oraz złożona po terminie nie zostanie rozpatrzona. Każdy projekt winien być złożony jako oddzielna oferta w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.

§ 6

O podziale kwoty 80.000 zł przeznaczonej na realizację zadań określonych w § 2 decyduje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

§ 7

Skład i tryb pracy Komisji określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 8

O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Warunkiem przekazania środków przyznanych w konkursie jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy cywilnoprawnej precyzującej warunki szczegółowe korzystania z przyznanej dotacji, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193, poz. 1891).

§ 10

Warunkiem zawarcia umowy jest:

 1. otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.

§ 11

O wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w paragrafie 2 decyduje corocznie Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 12

Każda zmiana powyższych zasad wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego.


Wzór oferty w formacie rtf (57 KB)

wzór oferty w formacie pdf (200 KB)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice