Regulamin Nagrody Artystycznej "ZŁOTA MASKA"
Marszałka Województwa Śląskiego

1. Nagroda Artystyczna "ZŁOTA MASKA" Marszałka Województwa Śląskiego, zwana dalej "ZŁOTĄ MASKĄ", przyznawana jest raz w roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej w następujących kategoriach:

  • przedstawienie roku - nagroda honorowa dla teatru
  • spektakl dla dzieci - nagroda honorowa dla teatru
  • aktorstwo (za pierwszoplanową rolę kobiecą i męską)
  • aktorstwo za rolę drugoplanową
  • reżyseria
  • scenografia
  • muzyka
  • balet - choreografia

2. Do "ZŁOTEJ MASKI" kandydują przedstawienia premierowe za okres od 1 marca poprzedniego roku do 1 marca bieżącego roku w teatrach województwa śląskiego.

3. Kandydaci do nagrody zgłaszani są do 1 marca każdego roku przez teatry dramatyczne, muzyczne, lalkowe oraz inne podmioty działające w obszarze sztuki teatralnej.

§ 2

1. Laureaci "ZŁOTEJ MASKI" otrzymują statuetki oraz nagrody pieniężne / rzeczowe.

2. Koszty zaprojektowania i wykonania statuetek, uroczystości wręczenia nagród oraz jednej nagrody pieniężnej pokrywane są z budżetu Województwa Śląskiego. Pozostałe nagrody pieniężne/rzeczowe fundowane są przez media regionu śląskiego zaproponowane przez Marszałka Województwa Śląskiego.

3. Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zwany dalej organizatorem, wykonuje wszelkie czynności niezbędne do wyłonienia laureatów oraz wręczenia nagród.

§ 3

1. Kandydaci do "ZŁOTEJ MASKI" oceniani są przez jury wojewódzkie złożone z przedstawicieli mediów - stron corocznie zawieranego porozumienia o wspólnej organizacji przedsięwzięcia przyznania "ZŁOTEJ MASKI". Funkcję przewodniczącego jury pełni Dyrektor Wydziału Kultury.

2. Laureaci wyłaniani są w dwóch etapach:

  • I etap: jury nominuje do 3 kandydatów do nagrody w każdej kategorii w głosowaniu jawnym,
  • II etap: jury typuje 1 kandydata do nagrody w każdej kategorii w głosowaniu tajnym.

3. Przedstawiciele każdej ze stron wymienionego w ust. 1 porozumienia posiadają 1 głos.

4. W przypadku równej liczby głosów w II etapie głosowanie odbywa się powtórnie.

5. Podliczenia głosów dokonuje przewodniczący jury. Wyniki wraz z dokumentacją zostają zdeponowane w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Publiczne ujawnienie nazwisk laureatów w poszczególnych kategoriach następuje na uroczystości wręczenia nagród.

6. W przypadku braku nominowanych do danej kategorii, nagroda jest przyznawana w kategorii wskazanej przez jury.

7. Przedstawiciele fundatorów dokonują wyboru kategorii swojej nagrody poprzez losowanie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice