Porozumienie

zawarte w dniu ............................ pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

 • Michała Czarskiego - Marszałka Województwa Śląskiego.
 • Sergiusza Karpińskiego - Wicemarszałka Województwa Śląskiego

zwanym dalej Zarządem Województwa Śląskiego

a

 1. "Polskapresse" Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska w Katowicach ul. Młyńska 1, wydawcą "Dziennika Zachodniego" i "Trybuny Śląskiej" reprezentowaną przez Zenona Nowaka - Dyrektora ds. Marketingu,
 2. Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Katowicach Spółką Akcyjną ul. Ligonia 29, 40 - 953 Katowice reprezentowanym przez Wiesława Rolę - Prezesa Zarządu, Redaktora Naczelnego,
 3. Telewizją Polską S.A. Oddział Katowice, ul. Telewizyjna 1, 40 - 953 Katowice, reprezentowaną przez Andrzeja Janickiego - Dyrektora,
 4. Górnośląskim Towarzystwem Literackim, wydawcą miesięcznika społeczno - kulturalnego "ŚLĄSK" ul. Dworcowa 13, 40 - 012 Katowice reprezentowanym przez Tadeusza Kijonkę - Prezesa Zarządu, Redaktora Naczelnego,
 5. Fundacją "Proventus", wydawcą Górnośląskiego Informatora Kulturalnego reprezentowaną przez Joannę Kawecką - Prezesa Zarządu.

zwanymi dalej mediami

o następującej treści:

§ 1

W celu wspólnej organizacji przedsięwzięcia przyznania w 2004 roku Nagrody Artystycznej "ZŁOTA MASKA" Marszałka Województwa Śląskiego zwanej w dalszym ciągu Porozumienia "ZŁOTĄ MASKĄ" Strony zgodnie postanawiają podjąć współpracę polegającą w szczególności na wyłonieniu laureatów "ZŁOTEJ MASKI" oraz ich uhonorowaniu na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

§ 2

1.Strony porozumienia:

 1. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach, Telewizja Polska S.A. Oddział Katowice, Fundacja "Proventus" w Chorzowie oraz Marszałek Województwa Śląskiego zobowiązują się do ufundowania po jednej nagrodzie pieniężnej / rzeczowej w wysokości po 3.000,00 zł brutto każda ( słownie: trzy tysiące złotych ) dla laureatów "ZŁOTYCH MASEK" wyłonionych przez jury,
 2. Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska jako wydawca "Dziennika Zchodniego" oraz "Trybuny Śląskiej" zobowiązuje się do ufundowania dwóch nagród pieniężnych / rzeczowych w wysokości po 3.000,00 zł brutto każda ( słownie: trzy tysiące złotych ) dla laureatów "ZŁOTYCH MASEK" wyłonionych przez jury.

2.Szczegółowe zasady przyznawania nagrody określa regulamin "ZŁOTEJ MASKI", stanowiący załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 3

Podczas uroczystości, o której mowa w § 1 Marszałek Województwa Śląskiego wręcza laureatom statuetkę "ZŁOTEJ MASKI" a nagrodę, o której mowa w § 2, wręcza jej fundator lub osoba przez niego upoważniona.

§ 4

Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązuje się do:

 1. wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wyłonienia laureatów,
 2. zapewnienia środków na wykonanie i grawerowanie statuetek "ZŁ0TYCH MASEK" w liczbie określonej w wyniku głosowania jury zgodnie z regulaminem Nagrody, zakup kwiatów dla laureatów oraz organizację uroczystości wręczenia nagród.

§ 5

Media zobowiązują się spopularyzować przedsięwzięcie, o którym mowa w §1 oraz zamieścić relację z uroczystości wręczenia nagród.

§ 6

Uroczystość, o której mowa w § 1, odbędzie się w dniu 29 marca 2004 r. Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

§ 7

Porozumienie zostanie rozwiązane po uroczystości, o której mowa w §1, pod warunkiem wykonania wszystkich zapisów.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Porozumienie zostało zawarte w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, z których media otrzymują po jednym egzemplarzu, Zarząd Województwa Śląskiego otrzymuje dwa egzemplarze. Załącznikiem do porozumienia jest regulamin "ZŁOTEJ MASKI", stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

Media

Zarząd

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice