Informacja o stanie przygotowań
samorządu województwa śląskiego
do absorpcji funduszy strukturalnych

Struktura organizacyjna Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich ma już w pełni ukształtowaną strukturę organizacyjną. We ramach Wydziału istnieją trzy referaty: referat ds. wyboru projektów, referat ds. koordynacji wdrażania oraz referat ds. programowania i monitorowania. W Wydziale zatrudnionych jest 31 osób, proces rekrutacji przebiegał na tyle sprawnie, aby na dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej osiągnąć poziom zatrudnienia niezbędny do obsługi; informowania, naboru, oceny i wdrażania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto struktura jest dostosowana do wdrażania projektów w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i działań określonych w Sektorowym Programie Operacyjnym- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.

W referacie ds. koordynacji wdrażania przygotowano podręcznik wdrażania ZPORR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, określający sposoby oraz zasady naboru, oceny i wdrażania projektów. Podręcznik został przesłany w dniu 13 kwietnia 2004 roku do Urzędu Wojewódzkiego, przekazującego następnie treść dokumentu do Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Na następnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego wyznaczonym na 16 kwietnia 2004 roku ma nastąpić przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu Uzupełnienia ZPORR. Wobec wielu niezgodności w treści dokumentu, dokument nie został przyjęty przez Komitet na posiedzeniu w marcu 2004.
Termin przyjęcia Uzupełnienia ZPORR determinuje wiele działań, jakie muszą zostać podjęte celem rozpoczęcia naboru oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych. Jednym z tych działań jest przede wszystkim określenie harmonogramu naboru projektów w ramach ZPORR oraz oceny projektów przez Panele Ekspertów oraz Regionalny Komitet Sterujący. Harmonogram taki sporządzi Referat ds. wyboru projektów, który jednocześnie pełni rolę sekretariatu RKS. Regionalny Komitet Sterujący zatwierdza taki harmonogram. Po zatwierdzeniu harmonogramu można jak najszybciej przystąpić do kampanii informacyjnej o terminach naboru wniosków w mediach i internecie.

Powołanie składu Regionalnego Komitetu Sterującego

5 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie RKS, podczas którego Marszałek Województwa Śląskiego wręczył członkom RKS akty powołania w skład Komitetu.
Skład RKS odzwierciedla reprezentatywną grupę odbiorców pomocy określonych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Komitet składa z 25 przedstawicieli środowisk gospodarczych, związków zawodowych, ludzi nauki i kultury, a także z przedstawicieli resortu gospodarki oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

Regionalny Komitet Sterujący ma za zadanie rozpatrywanie i rekomendowanie Zarządowi województwa listy rankingowej projektów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, po wcześniejszej ocenie merytorycznej dokonanej przez Panel Ekspertów (proces powołania Paneli Ekspertów zakończył się 18 lutego 2004).

Tym samym proces powołania jednostek zajmujących się oceną formalną i merytoryczną wniosków w ramach priorytetu I i III ZPORR został zakończony.

Jednocześnie dla priorytetu II, dla działań 2.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne), 2.5 (Promocja przedsiębiorczości) oraz 2.6. (Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy) w ramach ZPORR powoływane są obecnie trzy Komisje Oceny Projektów wg procedury określonej w dokumentach programowych.

Audyt wewnętrzny Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich

Celem audytu było sprawdzenie stanu przygotowań administracji do wdrażania środków z funduszy strukturalnych. W tym celu szczegółowo omówiono prace związane z tworzeniem mechanizmów absorpcji funduszy. Należą do nich m.in. funkcjonowanie struktur Wydziału Programowania i Rozwoju Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, skuteczność procedur oceny wniosków, udzielania dotacji oraz oceny realizacji projektów.

Przedstawiciel Zarządu Województwa oraz przedstawiciele Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich spotkali się z Xawierem Givelet - z Międzyrządowej Agencji ds. Zagospodarowywania Przestrzennego (DATAR), doradcą przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas spotkania przedstawiono działania Wydziału Programowania i Rozwoju Funduszy Europejskich oraz doświadczenia wynikające z realizacji programów przedakcesyjnych PHARE, RIS Silesia oraz PRELUDE, a także samorządowo - rządowego "Programu restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w regionie śląskim". Wskazano główne problemy związane z programowaniem funduszy strukturalnych takie jak brak regulacji prawnych dotyczących Narodowego Planu Rozwoju, niedostosowanej w pełni do specyfiki potrzeb województwa śląskiego alokacji środków z funduszy strukturalnych na poszczególne działania w ramach ZPORR, czy brak elektronicznego systemu rejestracji wniosków SIMIK.

Realizacja projektu Regionalny Trójkąt Wejmarski INTERREG III C

Celem tego projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy trzema regionami: Północą Nadrenia Westfalią, Nord Pas de Calais i Województwem Śląskim w ramach trzech obszarów tematycznych: restrukturyzacji przemysłu, polityki społecznej i nowoczesnej administracji. Okres realizacji projektu jest przewidziany na 39 miesięcy tj. od stycznia 2004 do marca 2007. Realizacją tego projektu w województwie śląskim zajmuje się Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich

W związku z powyższym 10 marca 2004 roku w Katowicach odbyła się konferencja mająca na celu poinformowanie instytucji województwa śląskiego o możliwościach jakie stwarza uczestnictwo w projekcie. W konferencji wzięło udział ok. 120 osób reprezentujących różnego rodzaju instytucje i podmioty; j.s.t., uczelnie wyższe, jednostki badawczo rozwojowe, PAN, organizacje pozarządowe.

Kolejnym etapem realizacji projektu były poszczególne konferencje tematyczne umożliwiające spotkanie partnerów z poszczególnych państw i kojarzenie ich w celu przygotowania podprojektów w ramach Trójkąta Wejmarskiego.

Konferencja na temat restrukturyzacji przemysłu w Lille 19 marca 2004r, (z województwa śląskiego wzięło udział 16 osób z 12 instytucji), konferencja dotycząca nowoczesnej administracji w Katowicach 26 marca 2004 oraz 1 kwietnia 2004 w Herne konferencja dotycząca polityki społecznej.

"eGovernement w regionach"

W marcu miała miejsce 2-dniowa, międzynarodowa konferencja "eGovernement w regionach" zorganizowana w ramach projektu PRELUDE (Wspieranie Regionalnego i Lokalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie).

Przedstawiciele samorządów, instytutów badawczo- rozwojowych oraz firm innowacyjnych poznawali najnowsze rozwiązania dotyczące zastosowania technologii komunikacji i informacji służące usprawnieniu pracy administracji publicznej w regionach.

Konferencja pełniła również rolę forum wymiany doświadczeń z zakresu informatyzacji polskich urzędów i instytucji publicznych.

Województwo śląskie jest jedynym w Polsce województwem uczestniczącym w programie Prelude i realizującym także przyjętą przez Sejmik Województwa i wysoko ocenianą w Brukseli, Regionalną Strategię Innowacji.

Projekt ma na celu poszerzenie dostępu obywateli do administracji publicznej oraz przyspieszenie procesu informatyzacji urzędów i instytucji publicznych.

Na realizację celów związanych z wdrożeniem e-Government możliwe jest także korzystanie z funduszy strukturalnych w ramach działania 1.5 ZPORR.

Wykorzystanie rezerw pochodzących z funduszu Phare

Regionalny Komitet Sterujący Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2003 opiniujący wnioski o finansowanie projektów zgłoszonych przez gminy w ramach przedakcesyjnych programów Phare wyraził zgodę na wykorzystanie powstałych rezerw do finansowania projektów zgłoszonych we wnioskach uzupełniających.


Rezerwy powstały w wyniku znaczących oszczędności przy realizacji niektórych inwestycji, szczególnie poprzez uzyskanie w przetargach niższych kosztów końcowych niektórych przedsięwzięć.

Z przeznaczonej na finansowanie tego programu kwoty 4,3 mln euro pozostała do zagospodarowania kwota oszczędności w wysokości 688,5 tys. euro. RKS zarekomendował dofinansowanie siedmiu dodatkowych inwestycji zaplanowanych przez gminy, w których wypracowano rezerwy. Dzięki dodatkowym środkom zrealizowane zostaną gminne inwestycje w zakresie modernizacji i budowy dróg, kanalizacji oraz oczyszczania.

Negocjacje dotyczące Wojewódzkiego Programu Operacyjnego na rok 2004

Od 31 marca do końca kwietnia 2004 roku trwają negocjacje w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na realizację działań w komponencie wojewódzkim ZPORR oraz w inicjatywie wspólnotowej INTERREG III.

Negocjacje z województwem śląskim miały miejsce 13 kwietnia br. Zakończą się one podpisaniem kontraktu wojewódzkiego pomiędzy Radą Ministrów oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Prawdopodobny termin podpisania przewiduje się na 27 kwietnia 2004 roku.

Informację sporządzono
w Wydziale Programowania Rozwoju
i Funduszy Europejskich
14 kwietnia 2004

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice