POROZUMIENIE
w sprawie zachowania lotniczego charakteru
lotniska MIERZĘCICE (KATOWICE-PYRZOWICE) przekazywanego
Samorządowi Województwa Śląskiego

W dniu 8 czerwca 2001 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy:

1. Ministrem Obrony Narodowej, reprezentowanym przez Dowódcę


Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
Gen. Broni Pil. Andrzeja Dulębę

2. Wojewodą Śląskim, reprezentowanym przez II Wicewojewodę Śląskiego
Zygmunta Kucharczyka

3. Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46,
reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

- Marszałka Województwa Jana Olbrychta
- Członka Zarządu Województwa Jerzego Guły

przy udziale:

1. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu,
Jana Friedberga,

2. Powiatu Tarnogórskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu
Antoniego Jankowskiego

3. Powiatu Będzińskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu
Wiesława Jędrusika

4. Gminy Ożarowice reprezentowanej przez Wójta Gminy,
Grzegorza Czaplę

5. Gminy Mierzęcice reprezentowanej przez Wójta Gminy,
Stanisława Paksa

W związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP i wyłączeniem z eksploatacji w okresie pokoju lotniska wojskowego MIERZĘCICE oraz uwzględniając potrzeby i perspektywy rozwoju krajowego i międzynarodowego lotnictwa komunikacyjnego Strony Porozumienia zgodnie postanawiają:

§1.

1. Minister Obrony Narodowej przekaże zarząd (w rozumieniu ustawy prawo lotnicze) nad lotniskiem wojskowym MIERZĘCICE (KATOWICE - PYRZOWICE) Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej.

2. Minister Obrony Narodowej przekaże tereny lotniska określone w §4 wg zatwierdzonego załącznika Porozumienia wraz z infrastrukturą trwale związaną z gruntem do dalszego lotniczego wykorzystania Starostom powiatów Tarnowskie Góry i Będzin oraz jednocześnie zapewni przekazanie:

a/ posiadanej dokumentacji formalno-prawnej i kartograficznej terenów,
b/ dokumentacji technicznej zabudowy oraz infrastruktury lotniskowej
c/ nieruchomości w aktualnym stanie technicznym

§2.

1. Minister Obrony Narodowej zastrzega konieczność zachowania lotniczego charakteru przekazywanych obiektów oraz prawo nieodpłatnego przeprowadzenia na przekazanym lotnisku ćwiczeń z użyciem lotnictwa wojskowego Sił Powietrznych RP i państw NATO w uzgodnionych terminach i warunkach.

2. Dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz w przypadkach wymienionych w pkt 1 koniecznym jest wydzielenie z terenów lotniska obszaru pod przyszłą rozbudowę Bazy Lotniczej do zaopatrywania wojsk realizujących zadania sojusznicze NATO poza granicami RP w granicach określonych w załączniku nr 1.

3. Teren, o którym mowa w pkt 2 pozostanie w trwałym zarządzie MON i zostanie przekazany w czasowe użytkowanie Agencji Mienia Wojskowego na czas nieokreślony.

4. Dla warunków określonych w pkt 1-3 niezbędne będzie stałe zachowanie:
a/ pojemności składu MPS - nie mniejszej niż 1400 m3;
b/ części zabudowy kubaturowej o powierzchni min. 2500 m2;
c/ dwóch dodatkowych ujęć wody;
d/ bocznicy kolejowej z możliwością przyjmowania paliwa;
e/ hangaru technicznego o powierzchni min. 1900 m2.

§3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego spowoduje:
a/ przejęcie terenów lotniska wraz ze wszystkimi zobowiązaniami, wynikającymi z §2 pkt 4; §3 pkt 1b i1c; §3 pkt 2; §4 pkt 4; §5 Porozumienia;
b/ określenie aktualnych i docelowych potrzeb lotniska dla Województwa Śląskiego;
c/ wprowadzenie lotniska do planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz podejmie działania na rzecz uwzględnienia lotniska w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zainteresowanych gmin. Ponadto umożliwi wojskowemu dysponentowi sieci lotniskowej stałą kontrolę nad zachowaniem warunków porozumienia.

2. Zarząd Województwa Śląskiego wspierać będzie stałe inwestowanie w infrastrukturę techniczną lotniska.

§4.

1. Minister Obrony Narodowej złoży wniosek o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości - w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami - o których mowa w §1 pkt 2 Staroście Tarnogórskiemu i Staroście Będzińskiemu stosownie do właściwości miejscowej oraz przedłoży Wojewodzie Śląskiemu pozytywną opinię do zgody Wojewody na wygaszenie trwałego zarządu.

2. Starosta Tarnogórski będąc właściwym miejscowo, w oparciu o art. 21 par. 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego oraz postanowienie Wojewody Katowickiego z dnia 29.04.1998 r., wyda decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu bez zbędnej zwłoki, następnie zaś - jednak nie później niż do 30.11.2001 r. - dokona darowizn nieruchomości obciążonych poleceniem na rzecz Województwa Śląskiego.

3. Darowizna będzie obciążona na zasadzie art. 893 -4 kodeksu cywilnego poleceniem darczyńcy nakładającym na obdarowanego uregulowanie zobowiązań jednostek Resortu Obrony Narodowej na rzecz Gminy Ożarowice.

4. Sprawa sposobu i terminu uregulowania zobowiązań jednostek Resortu Obrony Narodowej wynikających z opłat z tytułu trwałego zarządu zostanie ustalona po ich naliczeniu odrębnym porozumieniem pomiędzy Województwem Śląskim, Starostą Tarnogórskim i Będzińskim oraz Wojewodą Śląskim.

5. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na dokonanie podziału nieruchomości celem wydzielenia działek pozostających w trwałym zarządzie MON przeznaczonych na Bazę Lotniczą i dla Agencji Ruchu Lotniczego zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. Samorząd Województwa Śląskiego spowoduje opracowanie projektów podziału zaś Wójt Gminy Ożarowice i Wójt Gminy Mierzęcice zatwierdzą te projekty.

6. Na czas po wygaszeniu trwałego zarządu a przed dokonaniem darowizny na rzecz Województwa, Starosta Tarnogórski i Starosta Będziński zawrą z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. - w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Śląskiego - umowę użyczenia nieruchomości na czas określony.

7. Urządzenia i sprzęt niezbędny do zapewnienia funkcjonowania lotniska będący obecnie w użytkowaniu Agencji Ruchu Lotniczego i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. zostaną ujęte w protokołach zdawczo-odbiorczych, które po potwierdzeniu przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej będą podstawą do ustalenia analogicznych zasad ich użytkowania po wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości sprawowanego przez dotychczasowego zarządcę.

§5.

Przejmujący lotnisko zapewni poszanowanie praw dotychczasowych współużytkowników obiektu oraz uwzględni niefinansowe zobowiązania przyjęte przez wojskowego użytkownika, w umowach cywilno-prawnych dotyczących inwestowania w majątek Skarbu Państwa.

§6.

1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
a/ zapewni zachowanie lotniczego charakteru przekazanego lotniska;
b/ przedstawi zakres potrzeb wydzielenia majątku Agencji Ruchu Lotniczego celem zapewnienia skutecznej realizacji zadań lotnictwa i wskaże podmiot właściwy do przejęcia majątku;
c/ spowoduje, po przedłożeniu wymaganej dokumentacji, wprowadzenie lotniska KATOWICE-PYRZOWICE do Państwowego Rejestru Lotnisk Cywilnych (PRLC) zgodnie z przeznaczeniem i zapewni jego ochronę wysokościową (do chwili wpisania obiektu do Państwowego Rejestru Lotnisk Cywilnych, ochronę przed zabudową wysokościową sprawować będzie Minister Obrony Narodowej, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat).

§7.

Gmina Ożarowice nie wnosi zastrzeżeń do zawartego w umowie darowizny polecenia uregulowania należnych Gminie zobowiązań jednostek podległych MON przez Województwo Śląskie.

§8.

Sygnatariusze Porozumienia oświadczają wolę zgodnego współdziałania przy realizacji ww. przedsięwzięć na każdym etapie.

§9.

Wojewoda Śląski odpowiadając za wykonywanie polityki Rządu na obszarze województwa i mając na względzie dostosowanie do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu dostrzega wagę problemu zapewnienia najbardziej właściwego i korzystnego zagospodarowania lotniska w interesie wszystkich użytkowników.

§10.

Przekazanie obiektu na warunkach określonych w porozumieniu nie spowoduje dodatkowych roszczeń w stosunku do Resortu Obrony Narodowej.

§11.

1. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12.

Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Porozumienie podpisali:

Minister Obrony Narodowej
- reprezentowany przez Dowódcę Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej Gen. Broni Pil. Andrzeja Dulębę

Wojewoda Śląski
- reprezentowany przez II Wicewojewodę Śląskiego
Zygmunta Kucharczyka

Samorząd Województwa Śląskiego
- reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Jana Olbrychta

Członka Zarządu Województwa Jerzego Gułę

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
- reprezentowany przez Podsekretarza Stanu Jana Friedberga

Powiat Tarnogórski
- reprezentowany przez Starostę Antoniego Jankowskiego

Powiat Będziński
- reprezentowany przez Starostę Wiesława Jędrusika

Gmina Ożarowice
- reprezentowana przez Wójta Grzegorza Czaplę

Gmina Mierzęcice
- reprezentowana przez Wójta Stanisława Paksa