Komitet Regionów - informacja ogólna

1 maja 2004 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oprócz swojego Komisarza w osobie Pani Danuty Hubner, czy 54 parlamentarzystów europejskich, których wybraliśmy 13 czerwca br., Polska ma swoich przedstawicieli w Komitecie Regionów oraz Komitecie Społeczno-Ekonomicznym. Ten ostatni jest platformą instytucjonalną i apolityczną, reprezentującą europejskie środowiska społeczno-gospodarcze jak organizacje pracodawców, stowarzyszenia pracobiorców oraz organizacje pozarządowe.

Komitet Regionów został utworzony na mocy traktatu z Mastricht jako organ pomocniczy Unii Europejskiej i jest najmłodszą instytucją unijną. Od 1994 roku reprezentuje w Unii Europejskiej samorządy lokalne i regionalne.

O konieczności powołania tego organu zadecydowały dwa najważniejsze elementy:

 • fakt iż, ponad trzy czwarte prawa unijnego wdraża się na szczeblu lokalnym bądź regionalnym. Logicznym wiec było włączenie przedstawicieli samorządów do udziału w procesie tworzenia wspólnotowego prawa ponieważ to ich ono bezpośrednio dotyczy,
 • chęć włączenia do procesu rozwoju Unii Europejskiej jak największej liczby mieszkańców Wspólnoty poprzez ich szeroką reprezentację w organach Unii.

Traktaty nakładają na Komisję Europejską i Radę obowiązek konsultowania z Komitetem Regionów wszystkich projektów aktów prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządów terytorialnych. Traktat z Mastricht okresla pięć dziedzin w których taka konsultacja jest obowiązkowa:\

 • spójność społeczno- ekonomiczna
 • infrastruktura europejska np. europejskie sieci drogowe i kolejowe
 • zdrowie publiczne
 • edukacja
 • kultura

Traktat Amsterdamski poszerzył ten katalog o kolejne pięć dziedzin:

 • rynek pracy
 • polityka społeczna
 • ochrona środowiska
 • doskonalenie zawodowe
 • transport.

Wszystkie te kategorie pokrywają się z kierunkami polityki samorządów większości europejskich regionów nie wykluczając zadań własnych realizowanych przez polskie samorządy szczebla wojewódzkiego. Stanowi to oczywiste uzasadnienie dla aktywnego udziału przedstawicieli regionów w procesie tworzenia prawa europejskiego. Polskę reprezentowało w Komitecie Regionów 21 obserwatorów.

Z dniem 1 maja uzyskali oni status pełnoprawnych członków KR. Polscy delegaci mieli dotąd wszelkie prawa z wyjątkiem możliwości głosowania. Podczas zakończonej wczoraj sesji plenarnej Polacy, podobnie jak przedstawiciele pozostałych nowoprzyjętych do UE krajów, mogli po raz pierwszy w pełni uczestniczyć w obradach Komitetu. Nasi przedstawiciele będą odtąd dbać o interesy polskich samorządów na forum unijnym polemizując z reprezentantami innych europejskich regionów, których interesy niekoniecznie pokrywają się z naszymi.

Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec prawodawstwa UE. Komitet realizuje to zadanie, wydając opinie na temat formułowanych przez Komisję inicjatyw prawnych. Opiniuje również raporty i stanowiska rozlicznych instytucji i unijnych agend. Członkowie Komitetu przydzielani są do specjalistycznych paneli, których zadaniem jest przygotowanie sesji plenarnych. Z punktu widzenia interesów Województwa Śląskiego, jedną z ważniejszych komisji jest COTER, czyli Komisja ds. Polityki Spójności Terytorialnej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice