Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego"

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiskakulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

I. Kategorie konkursu

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

A. Najpiękniejsza wieś

B. Najpiękniejsza zagroda wiejska
(posesja o funkcjach gospodarstwa rolnego będąca miejscem zamieszkania i pracy)

C. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

II. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 10 sierpnia 2004 w oparciu o załączniki nr 1 i 2 wraz materiałem dokumentującym. Zgłoszenie podpisuje Wójt / Burmistrz Gminy.
 2. Uczestniczyć można w jednej, dwóch lub jednocześnie trzech kategoriach konkursu.
 3. Z terenu gminy można zgłosić tylko jedną wieś i zagrodę oraz nie więcej niż 2 przedsięwzięcia z różnych wsi.
 4. Zdobycie II lub III miejsca w konkursie w kategorii "najpiękniejsza wieś" oraz "najpiękniejsza zagroda" powoduje brak możliwości dalszego udziału w konkursie w tych kategoriach przez okres kolejnych trzech lat. Zdobycie I miejsca może mieć miejsce tylko jeden raz i uniemożliwia dalszy udział w konkursie.
  Zdobycie I miejsca w kategorii "najpiękniejsza wieś" wiąże się z obowiązkiem przygotowania uroczystości zakończenia konkursu.
 5. Zdobycie I, II lub III miejsca w konkursie w kategorii "najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" uniemożliwia ponowne zgłoszenie projektu przedsięwzięcia do konkursu.
 6. Sporządzenie materiałów konkursowych jest obligatoryjne.
  Materiał dokumentujący wieś, zagrodę, przedsięwzięcie sporządza się odrębnie dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu - maksymalnie 1000 znaków na każde kryterium oceny, ilustrowane maksymalnie 8 fotografiami umieszczonymi na planszach formatu A-4.

III. Kryteria i punktacja

 
punkty
A Najpiękniejsza wieś
1. Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

a) tereny i obiekty publiczne
b) posesje prywatne

 

0 - 10
0 - 10

2. Zakres i dynamika przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców w okresie ostatnich trzech lat
0 - 20
3. Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi:
- wykorzystywanie zasobów własnych
- stosowane metody angażowania mieszkańców do realizacji projektów, informowanie społeczności lokalnej oraz współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców
- współdziałanie z władzami gminy i wykorzystywanie instrumentów wsparcia
0 - 20
4. Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi)

0 - 15
5. Kierowana ku społeczeństwu oferta wsi (współpraca zewnętrzna, przedsięwzięcia i produkty)
0 -15
6. Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów

0 - 10

Kryteria 1, 6 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania wsi

Kryteria 2, 3, 4, 5 - Ocena dokonywana przez komisję z uwzględnieniem materiału po weryfikacji dokonanej podczas wizytowania wsi.

B Najpiękniejsza zagroda wiejska punkty

1. Spójność z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

a) zharmonizowanie z krajobrazem wsi
b) zachowanie tradycyjnych form w architekturze i urządzeniu posesji

 

0 - 20
0 - 10

2. Estetyka:

a) części mieszkalnej
b) części gospodarczej /produkcyjnej/ usługowej
c) części rekreacyjno - wypoczynkowej

 

0 - 10
0 - 10
0 - 10

3. Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska 0 - 10

4. Oddziaływanie na wieś:

a) wzorzec do naśladowania
b) czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego (miejsca pracy, nowe funkcje itp.)

 

0 - 15
0 - 15

Kryteria 1, 2 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania zagrody

Kryteria 3, 4 - wymagają materiału dokumentującego. Ocena dokonywana przez komisję po weryfikacji dokonanej podczas wizytowania zagrody.

C. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi punkty
1. Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter przedsięwzięcia 0 - 30
2. Oddziaływanie na wieś, zakres zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej 0 - 20
3. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację 0 - 20
4. Zaangażowanie społeczności lokalnej w utrzymanie i funkcjonowanie 0 - 10
5. Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji 0 - 10
6. Umiejętność zaprezentowania przedsięwzięcia podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów
0 - 10

Kryteria 1, 6 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania projektu

Kryteria 2, 3, 4 - wymagają materiału dokumentującego. Ocena dokonywana przez komisję po weryfikacji dokonanej podczas wizytowania wsi.

Kryterium 5 - ocena dokonywana na podstawie materiałów udostępnionych komisji podczas wizytowania przedsięwzięcia.

IV. Harmonogram konkursu

Lp.
Działanie
Wykonawca
Termin wykonania w roku 2004
1 Ogłoszenie konkursu Zarząd Województwa
czerwiec - lipiec
2 Powołanie komisji konkursowej Zarząd Województwa
czerwiec - lipiec
3 Przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego wstępnych zgłoszeń udziału ( zał. nr 1) Gminy
do 10 sierpnia
4 Zgłoszenie udziału (zał. nr 2) Gminy
do 10 sierpnia
5 Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych i poinformowanie gmin Przewodniczący komisji konkursowej
do 31 sierpnia
6 Wizje lokalne Zespoły komisji konkursowej
do 20 września
7 Wyłonienie grona finalistów i wizje lokalne Komisja Konkursowa
do 30 września
8 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników Komisja Konkursowa
do 8 października
9 Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Urząd Marszałkowski
Wieś laureat w kategorii na najpiękniejszą wieś
do 30 października

V. Ocena zgłoszeń

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa.
 2. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonych w pkt. III. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
 3. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz zawiadamia zainteresowanych o terminie wizji.
 4. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta wsi, właściciela zagrody oraz przedstawiciela gminy. Nieobecność przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracy komisji.
 5. Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
 6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celem ostatecznego wyłonienia laureatów.

VI Nagrody

 1. Rodzaj, wysokość i odbiorcy nagrody(zł).
Kategoria
I miejsce
II miejscezł
III miejsce
odbiorca nagrody
bezpośredni
rozliczający
Najpiękniejsza wieś
15.000
7.500
5.000
sołectwo
gmina
Najpiękniejsza zagroda
2.000
1.500
1.000
właściciel posesji
-
Najlepszy projekt odnowy wsi
6.000
3.000
2.000
sołectwo
gmina
 1. Komisja może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody danego stopnia
 2. Nagrody dla gmin muszą być przeznaczone na wydatki majątkowe.
 3. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień i ich charakteru.
 4. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody sprecyzuje cel i sposób wykorzystania środków.
 5. Nagroda jest przekazywana na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

VII Postanowienia końcowe

 1. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 2. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
 3. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

Zgłoszenie wstępne (70 KB)
Zgłoszenie wstępne (5 KB)

Zgłoszenie (81 KB)
Zgłoszenie (10 KB)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice