Projekty dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w 2001r. w ramach Konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych

 

L.P.

 

Wnioskodawca

 

Cel dofinansowania

 

Przyznana kwota
w złotych

 

1.

 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
ul. Ogrodowa 47
42-200 Częstochowa 

Międzynarodowe Sympozjum ESVA (European Symposium on Volontary Association) na temat: Wyzwania globalizacji dla procesu edukacji ustawicznej. 

2 000

 

2.

 

Stowarzyszenie "Z Nauką w Przyszłość"
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice 

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców w dziedzinach: matematyka, fizyka, informatyka i ekologia. 

5 000

 

3.

 

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice 

"Poezja na Śląsku wczoraj i dziś" Celem naukowym projektu jest próba zinwentaryzowania dokonań poetyckich na Śląsku od średniowiecza do czasów współczesnych w ujęciu wielokulturowym i wielojęzycznym.Zagadnieniom tym będzie poświęcona konferencja naukowa. 

2 000

 

4.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem z siedzibą w Gliwicach
ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-100 Gliwice 

" Gliwickie Spotkania Naukowe 2001" - konferencja naukowa. Knferencja adresowana do naukowców, lekarzy i studentów medycyny pochodzących z regionu śląskiego. 

2 000

 

5.

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-833 Katowice 

"Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych - od wizji do konkretu" Otwarte Posiedzenie Społecznego Komitetu ds.Zagospodarowania Terenów Poprzemysłowych w Województwie Śląskim. 

2 000

 

6.

 

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec 

Drugie ogólnopolskie, interdyscyplinarne seminarium krajobrazowe nt: "Przemiany krajobrazu kulturowego Górnego Śląska - aspekty interdyscyplinarne". 

4 000

 

7.

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice 

Konferencja nt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach".Referaty i głosy w dyskusji wygłoszone podczas konferencji opublikowane zostaną nakładem GWSH w formie książki jako materiały pokonferencyjne. 

1 500

 

8.

 

Katerdra Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Filii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn 

Sesja nt. "W kręgu zainteresowań Stanisława Hadyny - między kulturą ludową a narodową; śląskie źródła kultury narodowej". 

1 500

 

9.

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach Akadenia Ekonomiczna
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

Konferencja pt. "IV Spotkania Młodzieży Polonijnej" Konferencja ma na celu stworzenie ścisłej więzi łączącej młodych Polaków rozsianych po całym świecie.Umożliwi pokazanie młodym polonusom przynajmniej część spośród miejsc wartych poznania w naszym kraju. 

5 000

 

10.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
ul. Bankowa 10
44-100 Gliwice 

Konferencja naukowa "Strategia Rozwoju Śląska - Edukacja Zatrudnienie i Bezrobocie". 

5 000

 
     

Razem:

 

30 000