Informacja o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) / Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
ZPORR określa cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane w latach 2004-2006 z udziałem funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem strategicznym ZPORRu jest "Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską."

Wzrost konkurencyjności regionów należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich województw w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują o sile gospodarek państw i regionów. Kompleksowym miernikiem wzrostu konkurencyjności polskich regionów będzie tempo wzrostu poziomu PKB na mieszkańca poszczególnych województw w Polsce w stosunku do średniej wspólnotowej.

Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych na obszarach o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Odbywać się to powinno poprzez likwidowanie barier dla dyfuzji innowacji z obszarów wzrostu, ograniczanie skoncentrowanych przestrzennie problemów społecznych, takich jak bezrobocie, a także stymulowanie zdolności konkurencyjnej obszarów o mniej korzystnych warunkach rozwojowych, w pierwszym rzędzie poprzez wsparcie rozbudowy infrastruktury oraz rozwój zasobów ludzkich. Miernikiem powodzenia polityki rozwoju regionalnego w tym zakresie będzie niedopuszczenie do znaczącego wzrostu zróżnicowania, w układzie województw, poziomu PKB na mieszkańca oraz poprawa, względem średniej krajowej, wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych na poziomie wojewódzkim i powiatowym - w pierwszym rzędzie stopy bezrobocia, poziomu wykształcenia oraz wyposażenia w infrastrukturę.

Podstawowe informacje
o działaniach 1.1 (modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego)
oraz 1.5 (infrastruktura społeczeństwa informacyjnego)

Działanie 1.1
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Alokacja funduszy na działanie 1.1 w województwie śląskim:

71.411.333,00 EUR
342.017.438,20 PLN (średni kurs EUR z 16.04.2004 r. wg NBP - Tabela A - 4,7894PLN)

Poddziałanie 1.1.1

Infrastruktura drogowa

Beneficjenci:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

Budowa, przebudowa, remont i/lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań z ruchem okrężnym, obiektów mostowych, wiaduktów i estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska i/lub przyczyniającej się do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W ramach poddziałania 1.1.1 wspierane będą projekty stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) poprawiające dostęp do sieci dróg krajowych, międzynarodowych, regionalnych centrów gospodarczych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, istniejących lub planowanych obiektów przemysłowych i usługowych, portów morskich, rybackich, rzecznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego.

W ramach poddziałania 1.1.1 WYŁĄCZONE z finansowania są projekty obejmujące drogi gminne i powiatowe o charakterze lokalnym, a także drogi krajowe i międzynarodowe.

Działanie 1.5
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Alokacja funduszy na działanie 1.5 w województwie śląskim:

8.604.828,00 EUR
41.211.963,22 PLN (średni kurs EUR z 16.04.2004 r. wg NBP - Tabela A - 4,7894PLN)

Beneficjenci:

 1. Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne lub ich jednostki organizacyjne
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 3. Szkoły wyższe
 4. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego o charakterze non-profit, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w pkt 1,2 i 3
 5. Inne instytucje publiczne zaliczane do sektora finansów publicznych,
 6. Urzędy Wojewódzkie
 7. Organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
 8. Jednostki dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem przestrzegania przepisów o pomocy publicznej
 9. Jednostki publiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową - pod warunkiem dostępności wszystkich podmiotów do tworzonej infrastruktury
 10. Jednostki organizacyjne PAN

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

Budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi, budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice