I Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej

Śląska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region i zwiększeniu dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących zadań:

  1. inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego Województwa Śląskiego
  2. stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it"\
  3. inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na obszarze województwa śląskiego
  4. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki
  5. integracja środowisk turystycznych Województwa Śląskiego poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, a w szczególności turystycznym samorządem gospodarczym, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami
  6. inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 865 ze zm.) w związku z § 14 lit. c Statutu Śląskiej Organizacji Turystycznej uchwalono składki członkowskie w następującej wysokości:

Województwo Śląskie
500 000 zł,
Powiat
15 000 zł,
Miasto na prawach powiatu
20 000 zł,
Gmina 50-100 tys. mieszkańców
15 000 zł,
Gmina 50-10 tys. mieszkańców
10 000 zł,
Gmina poniżej 10 tys. mieszkańców
5 000 zł,
Touroperator, biuro podróży
500 zł,
Przewoźnik
1 000 zł,
Obiekty hotelarskie i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie:
powyżej 150 jednostek mieszkalnych
5 000 zł,
100 do 150 jednostek mieszkalnych
3 000 zł,
50 do 100 jednostek mieszkalnych
2 000 zł,
do 50 jednostek mieszkalnych
1 000 zł,
Turystyczny samorząd gospodarczy
500 zł,
Stowarzyszenia
500 zł,
Stowarzyszenia i związki gmin i powiatów
5 000 zł
Większe regionalne przedsiębiorstwa
10 000 zł,
Mniejsze regionalne przedsiębiorstwa
3 000 zł,
Organizacje "non profit"
100 zł.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice