Zasady konkursu
na dofinansowanie projektów dotyczących wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
poprzez organizację konkursów, festiwali i innych działań związanych z edukacja regionalną.

§ 1

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23.12.1988r. o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz.324 z późniejszymi zmianami). Konkurs nie obejmuje wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

§ 2

Zgłoszony projekt winien mieć zasięg lub znaczenie regionalne, wzmacniać poczucie więzi kulturowych lub promować region poza jego granicami oraz wspomagać rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży.

§ 3

Projekty obejmować mogą w szczególności następujący zakres:
1. organizacja konkursów, przeglądów, wystaw, plenerów oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
2. udział solistów i zespołów dziecięcych lub młodzieżowych w przeglądach, konkursach, festiwalach i innych imprezach artystycznych krajowych lub międzynarodowych,
3. wydawanie niekomercyjnych niskonakładowych książek, czasopism, periodyków.

§ 4

Występujący z propozycją zadania składa wniosek o jego realizację według wzoru nr 1 dla projektów w zakresie określonym w § 3 pkt.1 i pkt.2 oraz według wzoru nr 2 dla projektów pozostałych określonych w § 3 pkt.3.

§ 5

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

I. Informacje o składającym wniosek:
- nazwa wnioskodawcy, status prawny poświadczony odpowiednim dokumentem
- przedsięwzięcia ostatnio zrealizowane

II. Informacje o projekcie:
- tytuł projektu,
- osoba odpowiedzialna za realizację,
- opis projektu: cele, sposób realizacji, przewidywani adresaci projektu, przewidywane efekty i wyniki, komentarz dotyczący zasadności przedsięwzięcia (w projektach wydawniczych wymagana recenzja),
- czas trwania, termin i miejsce realizacji.

III. Kalkulacje finansową

- orientacyjny preliminarz kosztów,
- wysokość proponowanego dofinansowania ze wskazaniem jego przeznaczenia,
- wkład własny,
- inne źródła finansowania projektu

§ 6

Wnioski winny być składane do Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice - do dnia 15 grudnia 2001r. na projekty przewidziane do realizacji w I połowie roku następnego i do 31 marca 2002r. na projekty przewidziane do realizacji w II połowie roku.

Zarząd może w przypadkach uzasadnionych ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

§ 7

Wnioski są rozpatrywane w drodze konkursu. O wynikach konkursu decyduje Zarząd, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. Zarząd może zasięgnąć opinii ekspertów.

§ 8

Skład i tryb pracy Komisji określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 9

O podjętych decyzjach wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie wraz z uzasadnieniem dla wniosków nieprzyjętych. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 10

Warunkiem przekazania środków przyznanych w Konkursie jest zawarcie umowy cywilnoprawnej precyzującej warunki szczegółowe, w tym sposoby i terminy rozliczenia merytorycznego i finansowego.
Podpisanie umowy musi nastąpić przed realizacją dofinansowanego zadania.