Zasady konkursu
na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych

§ 1

Wnioski o dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych mogą składać instytucje naukowe z obszaru Województwa Śląskiego.

§ 2

Zgłoszony temat sesji lub sympozjum naukowego winien mieć zasięg lub znaczenie regionalne, a także być zgodny z priorytetami polityki rozwoju województwa śląskiego, umożliwiając promocję nauki i stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego.

§ 3

Wniosek o realizację dofinansowania winien zawierać:

I. Informacje o składającym wniosek:
a) nazwa wnioskodawcy, status prawny poświadczony odpowiednim dokumentem;
b) przedsięwzięcia ostatnio zrealizowane;

II. Informacje o zgłoszonym temacie sesji lub sympozjum;
a) tytuł;
b) osoba odpowiedzialna za realizację;
c) opis: celu, sposobu realizacji, przewidywanego kręgu adresatów, efektów zasadności przedsięwzięcia;
d) wskazanie uzasadnienia organizowanego przedsięwzięcia;
e) czas trwania, termin i miejsce realizacji;

III. Kalkulacja finansowa
a) orientacyjny preliminarz kosztów;
b) wysokość proponowanego dofinansowania ze wskazaniem jego przeznaczenia;
c) wkład własny;
d) inne źródła finansowania projektu;

§ 4

Występujący z propozycją zadania składa wniosek o jego realizację według wzoru nr 1.

§ 5

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice - do dnia 15 grudnia 2001r. na zadania przewidziane do realizacji w I połowie roku następnego i do 31 marca 2002r. na zadania przewidziane do realizacji w II połowie roku.
Zarząd może w przypadkach uzasadnionych ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

§ 6

Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa w liczbie 3 osób, która dokona:
1. Sprawdzenia czy wniosek spełnia formalne wymogi przy czym może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie danych w terminie ustalonym przez Komisję.
2. Oceny wniosków i ich uszeregowania od najciekawszych do najmniej interesujących oraz stwierdzi nie spełnienie przez wnioski pozostałe wymaganych kryteriów merytorycznych.
3. Sporządzi propozycję dofinansowania na podstawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na Konkurs.

§ 7

Ocena wniosków dokonywana będzie przez głosowanie, przy czym członkowie Komisji nie mogą wstrzymać się od głosu.

§ 8

Z przeprowadzonego konkursu Komisja sporządzi protokół, który z listą zaopiniowanych wniosków przekaże Zarządowi Województwa.

§ 9

Zarząd Województwa przyznaje poszczególne kwoty dofinansowania uwzględniając propozycje Komisji, powiadamiając o tym wnioskodawców.

§ 10

Z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd o wysokości dofinansowania zgłoszonych wniosków Komisja konkursowa ulegnie rozwiązaniu.

§ 11

Warunkiem przekazania środków przyznanych w Konkursie jest zawarcie umowy cywilnoprawnej precyzującej warunki szczegółowe, w tym sposoby i terminy rozliczenia merytorycznego i finansowego.
Podpisanie umowy musi nastąpić przed realizacją dofinansowanego zadania.

§ 12

Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.

§ 13

Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa.