Porozumienie o współpracy

zawarte w dniu 10.09.2001 roku pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, z siedzibą w Katowicach, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, w osobach:

1. Jana Olbrychta - Marszałka Województwa Śląskiego
2. Lucjana Kępki - Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Sejmikiem Gospodarczym Województwa Śląskiego zrzeszającym środowisko przedsiębiorców i pracodawców Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach, 40-147 Katowice, ul. Bytkowska lb reprezentowanym przez Prezydium w osobach:

1. Andrzeja Rają - Przewodniczącego
2. Jana Hoppe - Wiceprzewodniczącego

Podstawą do zawarcia niniejszego porozumienia są zapisy porozumienia o współpracy z dnia 31 lipca 2000 roku, w szczególności § l pkt 2 oraz § 3, w oparciu o które strony umowy postanawiają

§1

Sejmik Gospodarczy Województwa Śląskiego w trosce o rozwój małej i średniej przedsiębiorczości jako alternatywy i szansy rozwojowej śląskiej gospodarki opracuje "Program rozwoju MSP w województwie śląskim do 2006 roku", który będzie zawierać opis przedsięwzięć ubiegających się o wsparcie władz regionalnych. Program może być jednym z elementów programowania działań w tym zakresie w ramach przyszłych prac nad "Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2003-2006".

§2

Zarząd Województwa Śląskiego akceptuje działania Sejmiku Gospodarczego Województwa Śląskiego zmierzające do opracowania Programu.

§3

Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązuje się do przedstawienia propozycji opisanych w Programie w odpowiednich merytorycznie Komisjach Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w pracach nad projektowaniem przyszłych działań nad "Programem Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2003-2006"

§4

Zarząd Województwa Śląskiego oddeleguje swojego przedstawiciela do udziału w pracach nad Programem w roli stałego obserwatora, który będzie na bieżąco informowany i zapraszany przez Sejmik Gospodarczy Województwa Śląskiego na wszystkie spotkania.

§5

Wstępny opis Programu stanowi załącznik do niniejszego porozumienia o współpracy, który może być zmieniany przez Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Śląskiego w zależności od potrzeb i możliwości, za zgodą obydwu porozumiewających się stron.

§6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa z chwilą zakończenia realizacji celu, dla którego zostało zawarte lub doręczenia pisemnego wypowiedzenia drugiej stronie.

§7

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Za Sejmik Gospodarczy Województwa Śląskiego:
(-) Andrzej Rai
(-) Jan Hoppe

Za Województwo Śląskie:
(-) Jan Olbrycht
(-) Lucjan Kępka