POROZUMIENIE

zawarte w dniu 5 listopada 2001 w Katowicach pomiędzy:

Województwem Śląskim

reprezentowanym przez Zarząd w imieniu którego działają:

Marszałek Województwa Śląskiego - Jan Olbrycht

Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego - Grzegorz Szpyrka

zwanym dalej Zarządem

a

Miastem na prawach powiatu Częstochowa

reprezentowanym przez

Zarząd Miasta w imieniu którego działają:

Prezydent Miasta Częstochowy - Wiesław Maras

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy - Marek Piekarski

zwanym dalej Miastem

w wykonaniu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 1/39/2/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 w sprawie przekazania Miastu Częstochowa funkcji organu założycielskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie i Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 648/LI/2001 z dnia 27 września 2001 roku w sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa funkcji organu założycielskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w celu realizacji zadań organu założycielskiego w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 91, póz. 408 z późn.zm.). Strony zawierają porozumienie następującej treści:

§1.

Strony określają że datą przekazania funkcji organu założycielskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie będzie 01 stycznia 2002 roku.

§2.

W ślad za przyjęciem funkcji organu założycielskiego przez Miasto Częstochowa, Zarząd przekaże na własność mienie ruchome, będące wyposażeniem przejętej stacji pogotowia zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym stanowiącym załącznik do porozumienia.

§3.

Zarząd zobowiązuje się do przekazania na rzecz Miasta Częstochowy majątku nieruchomego, użytkowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego.

§4.

Strony zgodnie stwierdzają że przejęcie funkcji nie powoduje żadnych zmian w statusie wszystkich pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

§5.

Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§6.

Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron

§7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Miasto

 

Zarząd

Prezydent Miasta Częstochowy

Marszałek Województwa Śląskiego

Wiesław Maras

Jan Olbrycht

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Wiceprzewodniczący Zarządu

Marek Piekarski

Grzegorz Szpyrka