POROZUMIENIE Nr DR 4/DZ 162/DO 176/2000
z dnia 27 stycznia 2000

w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej
w aglomeracji katowickiej.
zawarte pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

- Marszałka Województwa - Jana OLBRYCHTA
- Członka Zarządu - Lucjana KĘPKĘ

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach - zwanym dalej Związkiem - reprezentowanym przez:

- Przewodniczącego Zarządu - Jerzego ŚMIAŁKA
- Zastępcę Przewodniczącego Zarządu - Jerzego ORENOWICZA.

Samorząd Województwa Śląskiego oraz samorządy gmin i powiatów zrzeszone w Związku stwierdzają, że istnieje potrzeba wspólnego rozwiązywania problemów zbiorowego transportu osób w aglomeracji katowickiej, w szczególności na obszarze działania Związku i w związku z tym zawierają następujące porozumienie.

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest stworzenie zintegrowanego systemu zbiorowego transportu osób na obszarze aglomeracji katowickiej.

2. Wdrożenie zintegrowanego systemu zbiorowego transportu osób jest procesem wieloletnim.

3. Województwo Śląskie powierza Związkowi zorganizowanie zintegrowanej komunikacji autobusowej i tramwajowej na obszarze aglomeracji katowickiej.

4. W przypadku wejścia w życie zmian ustawowych dotyczących komunikacji zbiorowej, strony będą dążyć do utworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem tych zmian.

§2

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Szczegółowy zakres i formy współdziałania określa § 3 niniejszego porozumienia.

3. Zakres i forma działań w latach następnych określony będzie w aneksach spisywanych na każdy rok.

4. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie w całości lub w części po uprzednim sześciomiesięcznym okresie wypowiedzenia.

§3

1. Szczegółowy zakres i formy współdziałania:

1.1. Związek będzie organizował komunikację autobusową i tramwajową w aglomeracji katowickiej określając optymalny poziom usług oraz zlecając ich wykonywanie przewoźnikom autobusowym i tramwajowym, tym ostatnim od l stycznia 2000 roku.

1.2. Optymalizacja poziomu usług będzie prowadzona przez związek we współpracy z
Zarządem Województwa Śląskiego, dążąc do osiągnięcia najlepszej - w danych warunkach finansowych - oferty przewozowej.

1.3 Wprowadzenie wspólnego biletu nastąpi do l marca 2000 roku, a podstawowe skoordynowanie rozkładów jazdy komunikacji tramwajowej od l lipca 2000 roku.

1.4. Związek będzie ustalał taryfę, prowadził dystrybucję biletów i kontrolę biletów w komunikacji zbiorowej i kontrolował jakość wykonywanych usług.

1.5 Województwo Śląskie przeznaczy na cel będący przedmiotem porozumienia w roku 2000 kwotę 25 mln złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

1.6. Województwo będzie przekazywać comiesięcznie środki w wysokości 1/12 kwoty wymienionej w pkt. 1.5.

1.7. Strony ustalają, że do 15 dnia każdego miesiąca będzie przekazywana określona w pkt. 1.6. przelewem na konto Związku: 15601111 - 22220 - 2700 - 116 GBG S.A. II o/ Katowice

1.8. Związek będzie sporządzał do 20 dnia każdego miesiąca informację o podejmowanych działaniach w zakresie procesu integracji.

1.9. W razie zwłoki w przekazaniu kolejnej transzy środków Województwo zapłaci Związkowi odsetki ustawowe.

2. Strony przewidują wieloletnie finansowanie zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej oraz ustalenie do 15 września każdego roku formy i wysokości finansowania na rok następny.

3. Zarząd Województwa zobowiązuje się do zaproponowania Sejmikowi, umieszczenie w budżecie Województwa Śląskiego na 2001 rok i w następnych latach, kwoty realnie nie mniejszej niż 25 mln zł. na utrzymanie zintegrowanej komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej. W przypadku ustawowego obniżenia dochodów budżetowych Województwa Śląskiego (z wyjątkiem dotacji na zadania własne), możliwe jest obniżenie kwoty proponowanej na utrzymanie zintegrowanej komunikacji zbiorowej, proporcjonalnie do obniżenia tych dochodów.

4. Gminy członkowskie KZK GOP zobowiązują się do wieloletniego finansowania zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej, zgodnie ze Statutem KZK GOP, na poziomie realnie nie niższym niż w 2000 roku.

5. W przypadku niedotrzymania warunków porozumienia w punktach 3 i 4 porozumienie wygasa 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszego porozumienia dążyć będą do opracowania projektu utworzenia i wdrożenia zintegrowanego systemu wszystkich środków zbiorowego transportu osób.

§4

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie wykonania przez którąś ze stron jego warunków.

2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§5

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowane będą przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Ewentualne spory wynikłe w trakcie obowiązywania porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom właściwym dla siedziby Województwa.

§8

Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

 

Województwo Śląskie

 

Związek

 

Marszałek Województwa Śląskiego
Jan Olbrycht

 

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Śmiałek

 

Członek Zarządu
Lucjan Kępka

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Jerzy Orenowicz

 

Skarbnik Województwa Śląskiego
Elżbieta Stolorz-Krzisz

Skarbnik
Gerard Baron

 

Aneks nr 1 z dnia 13 września 2000

Aneks nr 2 z dnia 28 marca 2001

Aneks nr 3 z dnia 17 lipca 2001