POROZUMIENIE

w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego
zawartego dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie
pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Śląskiego

Na podstawie art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz.550; Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158; z 2001 r. Nr 45, poz.497; Nr 100, poz.1085; Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 ) wprowadza się do kontraktu dla Województwa Śląskiego następujące zmiany:

Art. 1

Zmiany w postanowieniach kontraktu:

1) Art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4

1. Niniejszy kontrakt Strony zawierają na okres od dnia jego zatwierdzenia do dnia
31 grudnia 2003 roku z zastrzeżeniem, że:

 1. wydatkowanie środków objętych kontraktem i pochodzących z programów pomocowych PHARE Wspólnoty Europejskiej oraz towarzyszącego im współfinansowania może być prowadzone po roku 2003 do końca okresu realizacji tych programów zgodnie z właściwymi umowami międzynarodowymi;
 2. wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot, których wielkość i sposób wydatkowania po roku 2003 określone zostały w kontrakcie;
 3. wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot wydatków nie zrealizowanych w roku 2002 lub 2003 pod warunkiem uwzględnienia tych kwot w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 15."

2) Art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5

1. Na realizację kontraktu Strony przeznaczają łącznie 1 344 155,2 tys. zł (w tym 133 459,2 tys. zł ze środków ministrów właściwych na rok 2001 oraz 234 270 tys. zł z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 24).

2. Źródłami finansowania kontraktu są:

 1. środki krajowe pochodzące z budżetu państwa;
 2. środki pochodzące z budżetu Wspólnoty Europejskiej;
 3. środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 4. środki pochodzące od innych podmiotów;

3. Kwoty wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie na skutek:

 1. nowelizacji ustaw budżetowych na rok 2002 i na rok 2003;
 2. zmiany wielkości środków pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1;
 3. ustalenia alokacji na poszczególne województwa środków, o których mowa w art. 9;
 4. zmiany przewidywanej wielkości współfinansowania kontraktu ze strony jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z postanowieniami art.11 ust. 4.

4. Wielkości środków na rok 2003 mają - do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej na 2003 rok - charakter wyłącznie orientacyjny."

3) Art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6

1. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3 łącznie 417 330 tys. zł ze środków krajowych pochodzących z budżetu państwa, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002 (Dz. U. Nr 73 poz. 666), w tym:

1) na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego:

 1. w roku 2001 - 150 240 tys. zł
 2. w roku 2002 - 91 620 516 zł
 3. w roku 2003 - 95 000 tys. zł

2) na zadania objęte kontraktem w ramach środków określonych w kolumnie oznaczonej numerem 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:

 1. w roku 2001 - 9 000 tys. zł
 2. w roku 2002 - 9 579 484 zł
 3. w roku 2003 - 6 200 tys. zł

3) na zadania objęte kontraktem w ramach środków określonych w kolumnie oznaczonej numerem 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:

 1. w roku 2001 - 0.00 zł
 2. w roku 2002 - 0.00 zł
 3. w roku 2003 - 0.00 zł

4) na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego określonych w kolumnie oznaczonej numerem 4 tabeli tanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:

 1. w roku 2001 - 8 639 tys. zł
 2. w roku 2002 - 0 tys. zł
 3. w roku 2003 - 0 tys. zł

5) na współfinansowanie programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE:

 1. w roku 2001 - 20.261 tys. zł
 2. w roku 2002 - 0 tys. zł
 3. w roku 2003 - 20.600 tys. zł

6) na współfinansowanie programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej:

 1. w roku 2001 - 990 tys. zł
 2. w roku 2002 - 2.600 tys. zł
 3. w roku 2003 - 2.600 tys. zł

2. Kwoty wymienione w ust. 1 pkt. 5 i 6 należy traktować orientacyjnie, ich ostateczna wysokość będzie znana po podpisaniu memorandów finansowych. "

4) Art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8

Strona rządowa udostępni środki pochodzące z budżetu Wspólnoty Europejskiej w wysokości:

1) 139.040 tys. zł na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE:

 1. w roku 2001- 85.040 tys. zł.
 2. w roku 2002 - 0 tys. zł
 3. w roku 2003 - 54.000 tys. zł.

2) 22 400 tys. zł na realizację programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej:

 1. w roku 2001 - 8 000 tys. zł
 2. w roku 2002 - 7.600 tys. zł
 3. w roku 2003 - 6.800 tys. zł

5) Dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a

Strona rządowa udostępni środki pochodzące z budżetu państwa w ramach kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 234 270 tys. zł na realizację zadania pn.: "Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice":

 1. w roku 2002 - 100 570 tys. zł (25,45 mln EURO - umowa finansowa A)
 2. w roku 2003 - 133 700 tys. zł ( 15 mln EURO - umowa finansowa A oraz 20 mln EURO - umowa finansowa B)

6) W art.10 po wyrazie "łącznie" dodaje się wyrazy:

"w 2001, 2002 i 2003 r. 328 808 tys. zł. Wielkość środków przeznaczonych na realizację kontraktu stanowiąca dofinansowanie ze strony samorządów obejmuje 28 013 tys. zł na współfinansowanie Programu Phare 2003 na poziomie 25% wartości wszystkich zaangażowanych środków publicznych tj. wymaganego minimum zgodnego z procedurą obowiązującą w Programie Phare ESC oraz Phare Crossborder. W obecnej chwili nie ma możliwości określenia udziału poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w programie Phare 2003."

7) W art. 11 ust. 1,2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

a)"1. Samorząd Województwa Śląskiego przekaże na realizację kontraktu 16 696 tys. zł

 1. w 2001 r. - 12 916 tys. zł
 2. w 2002 r. - 3 780 tys. zł
 3. w 2003 r. - 0 tys. zł"

b)"2. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez samorządy powiatów wynosi 259 039 tys. zł, (w tym 255 690 tys. zł - środki na współfinansowanie działania ujętego w załączniku nr 24 do Kontraktu, a pochodzące z 10% rezerwy części drogowej subwencji ogólnej, przeznaczonej wyłącznie na finansowanie inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r., o której mowa w art.36 ust.2-3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U. nr 150 poz. 983 z 1998r. z późn. zmianami).

 1. w 2001 r. - 1 000 tys. zł
 2. w 2002 r. - 76 269 tys. zł (w tym darowizna dla powiatu częstochowskiego ze strony niemieckiej w kwocie 120 tys. euro)
 3. w 2003 r. - 181 770 tys. zł"

c)"3. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez samorządy gmin wynosi 25 060 tys. zł

 1. w 2001 r. - 25 060 tys. zł
 2. w 2002 r. - 0 tys. zł
 3. w 2003 r. - 0 tys. zł

Powyższe kwoty w pkt. a,b i c mają charakter orientacyjny, wynikający z obecnego etapu programowania funduszy Phare.

8) Art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art.12

Przewidywana wielkość kwot udostępnionych na realizację kontraktu przez inne podmioty, z zastrzeżeniem art. 16 ust.1, wynosi 68 848 tys. zł,

 1. w roku 2001 - 49 684 tys. zł (w tym kwota 38 927 tys. zł faktycznie zaciągniętego kredytu)
 2. w roku 2002 - 12 164 tys. zł
 3. w roku 2003 - 7 000 tys. zł

9) W art.13 dodaje się ustępy 4 i 5:

a) "4. W latach 2002 i 2003 będą kontynuowane następujące inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego:

Nazwa inwestycji
Dofinansowanie
z budżetu państwa
w latach 2002 i 2003 (ogółem)
(tys. zł)
Wielkość dofinansowania
w 2002 r. (tys. zł)
w 2003 r. (tys. zł)
1.Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej-dokończenie budowy
9 505 516
7 500 516
2 005 000
2. Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Rybniku
53 800 000
25 800 000
28 000 000
3.Modernizacja stadionu Śląskiego w Chorzowie
26 800 000
12 800 000
14 000 000
4.Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla ZPiUW w Goczałkowicach
38 940 000
13 500 000
25 440 000
5. Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technolog. z rurociągami
420 000
420 000
x
6.Komp. przebud. Tramw. infrastr. techn. w aglomeracji katowickiejw tym:
27 355 000
16 800 000
10 555 000
7. Szpital Miejski w Raciborzu
29 800 000
14 800 000
15 000 000

b) "5. Inwestycje wieloletnie wymienione w załączniku nr 7 ustawy budżetowej na 2000r., których zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2002 lub 2003, powinny zostać rozliczone do końca roku 2003."

10) W art. 17 ust. 24 otrzymuje brzmienie:

Przeznaczenie i zasady wydatkowania stanowiących część kontraktu środków udostępnionych przez stronę rządową z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego określa załącznik nr 24.

11) Dotychczasową treść art. 18 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Informacje zawarte w załącznikach 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 23 dotyczące zadań realizowanych przez ministrów właściwych przewidują finansowanie tych zadań w latach 2001-2003 i podają orientacyjne kwoty do wydatkowania w ww. latach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002".

Art. 2

Zmiany szczegółowe w zapisach kontraktu stanowią załącznik do niniejszego porozumienia.

Art. 3

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Ministrów i Sejmik Województwa Śląskiego.

Minister Gospodarki
Marszałek Województwa Śląskiego

Warszawa, dn. 13 czerwca 2002 r.