Załącznik nr 2 do Uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 43/13/II z dnia 21.01.2003 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego,
 • doświadczenia zawodowego związanego z administrowaniem i marketingiem.

2. Oferty zawierające:

 • podanie wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
 • koncepcję administrowania muzeum,
 • odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe ze szczególnym uwzględnienie działalności menedżerskiej
  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS" pod adresem: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 481 /tel. 0-32/256-24-38 / w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

3. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisje konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.