Katowice, 12 maja 2003 r.

Pan
Krzysztof Leśniak
Przewodniczący
Rady Sekretariatu Służb Publicznych
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, zaś za Pana pośrednictwem Organizacje Związkowe działające w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej, iż przewiduję możliwość zwołania w najbliższym czasie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Śląskiego lub włączenie w program sesji zwyczajnej odpowiedniego bloku dla przedyskutowania problematyki transportu zbiorowego w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w aglomeracji katowickiej.

Pragnę jednak zwrócić uwagę, iż zwołanie sesji w terminie postulowanym w piśmie z dnia 6 maja wydaje się być nieuzasadnione ze względów formalnych, a przede wszystkim merytorycznych. Nie negując potrzeby debaty na ten temat należy wziąć pod uwagę, iż:

  • budżet województwa śląskiego na 2003 rok został uchwalony kilka miesięcy temu, zaś w trakcie jego uchwalenia miał Pan okazję przedstawienia swoich racji podczas sesji,
  • Zarząd Województwa Śląskiego zawarł z KZK GOP Aneks do Porozumienia w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej i przekazał zgodnie z jego treścią transzę środków,
  • zaplanowane w budżecie województwa śląskiego środki w wysokości 8 mln zł na realizację w/w porozumienia odzwierciedlają możliwość województwa,
  • zmniejszenie o 12 mln zł wielkości środków w stosunku do roku 2002 (w którym finansowanie odbywało się z kredytu zaciągniętego przez województwo śląskie) winno skutkować zmniejszeniem budżetu KZK GOP w stosunku do roku ubiegłego jedynie o ok. 3%.

Uważam również, że Sesja taka, aby przyniosła efekt, winna być właściwie przygotowana, to jest musi być poprzedzona zgromadzeniem informacji z KZK GOP, od pozostałych organizatorów komunikacji w aglomeracji katowickiej oraz z innych obszarów województwa, bowiem w sprawie dotowania komunikacji wpływają wnioski z różnych miast. Niewątpliwie winno się również odbyć posiedzenie właściwych komisji sejmiku, a przede wszystkim Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, na które Pan Przewodniczący zostanie zaproszony, gdzie można będzie uszczegółowić tematykę sesji.

Nie sposób równocześnie nie zwrócić uwagi, iż największym organizatorem komunikacji w aglomeracji katowickiej jest KZK GOP jako związek, któremu poszczególne Gminy powierzyły organizowanie komunikacji i który środki z tych Gmin otrzymuje na postawie uchwał właściwych Rad Gmin, w wysokości wynikającej z uregulowań obowiązujących w Związku oraz związanych z możliwościami budżetów Gmin.

Niezaprzeczalnym natomiast jest, iż Samorząd Województwa Śląskiego nie ma ustawowego, obligatoryjnego obowiązku dotowania komunikacji w aglomeracji katowickiej jednak uznając, iż integracja komunikacji jest zadaniem ważnym, przeznaczał i przeznacza środki na ten cel. W dyskusji na ten temat wskazane byłoby również, by oddzielić problematykę transportu zbiorowego od problemów zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Reasumując sądzę, że debata na temat chęci i możliwości organizacji oraz dofinansowania komunikacji w województwie śląskim jest niewątpliwie potrzebna, a także że może się odbyć w nieodległej przyszłości.