Szanowni Państwo!

1.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dziś przemawiać w tak znakomitym gronie. Moje wystąpienie chciałby zacząć od podziękowania wszystkim tutaj przybyłym w szczególności Panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich prof. Andrzejowi Zollowi za przyjęcie naszej inicjatywy, Jego Magnificencji Rektorowi Panu prof. Januszowi Janeczkowi, który w imieniu Uniwersytetu Śląskiego z satysfakcją przyjął Naszą inicjatywę, prof. Maksymilianowi Pazdanowi, który od dwóch lat "opiekuje się" Poradnią, władzom Wydziału Prawa prof. Kazimierzowi Zgryzkowi oraz prof. Zygmuntowi Toborowi. Dziękuję kierownikom katedr-, którzy z życzliwością podeszli do działalności Studenckiej Poradni Prawnej i objęli patronat nad poszczególnymi jej sekcjami. Wyrazy podziękowań kieruję również do asystentów na poszczególnych katedrach, którzy zatwierdzając nasze porady, znajdują czas na wskazanie niezbędnej w danej sprawie literatury, sugerują taką czy inną koncepcję podejścia do sprawy; dzięki nim udzielona porada zyskuje określony poziom merytoryczny.
Gdyby nie konieczność krótkiego przemawiania wymieniłbym wszystkich członków Poradni z osobna, bo to ich trud i praca stanowią o sile poradni. Obecni tutaj przedstawiciele SPP są ludźmi, którzy w studiowaniu widzą też możliwość łączenia przyjemnego (pobierania nauki) z pożytecznym. Czynienie dobra nie jest im pojęciem obcym - rzec mogę tylko dziękuje!!! Proszę o jeszcze.

Chciałbym pokrótce przybliżyć Państwu działalność Studenckiej Poradni Prawnej.

2.

Inicjatywa założenia Studenckiej Poradni Prawnej wyszła z grona samorządu studenckiego naszego wydziału w 1998 r. Po kilku latach mało widocznej działalności, w listopadzie 2001 roku delegacja naszej poradni podczas konferencji poradni prawnych w Krakowie otrzymała silny impuls do działania. Zmieniliśmy sposób funkcjonowania poradni, przyjęliśmy również rozwiązania wypróbowane już w innych Poradniach prawnych w Polsce, a także przeprowadziliśmy nabór członków do wszystkich sekcji. Z nowym rokiem zostaliśmy zarejestrowani jako koło naukowe na Uniwersytecie Śląskim.

3.

W tej chwili rozpatrujemy ok. 150 spraw rocznie.
Sądzę, iż liczba 300 rozpatrzonych już spraw jest dopiero dobrym początkiem w działalności Poradni. Ciągle uczymy się, że życie jest bogatsze aniżeli podręczniki, dlatego też pewni, że liczba klientów Poradni wzrośnie, chcielibyśmy dać im kompleksową obsługę, zwracając teraz baczniejszą uwagę na problematykę ochrony praw i wolności obywatelskich. Choć z jednej strony należy cieszyć się z faktu wzrastającej liczby osób korzystających z usług poradni to jednak zauważyć trzeba, że zjawisko to musi również niepokoić. Z uwagi na statutowy zapis regulujący kwestie możności uzyskania pomocy, stanowiący, że klientem Poradni może być osoba, która ze względu na sytuację finansową nie może korzystać z porady profesjonalisty (adwokata lub radcy prawnego), wzrastające grono klientów Poradni, nie tylko Naszej nie może być niezauważone.

4.

Na każdym etapie sprawy studenci zobowiązani są do zwracania uwagi czy klient rzeczywiście powinien uzyskać pomoc Poradni. Osoby zgłaszające się do nas po pomoc są zobowiązane do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż nie stać ich na skorzystanie z fachowej pomocy prawnej. Następnie studenci przystępują do spisania stanu faktycznego sprawy i jeśli opis sprawy uzyska akceptację opiekuna naukowego, sprawa zostaje rozpatrzona. Warto wspomnieć, iż nasi opiekunowie wielokrotnie odradzali nam podejmowanie konkretnych spraw, bądź ze względu na ich nieprzydatność dydaktyczną bądź wątpliwy z punktu widzenia zasad etyki sposób postępowania klienta

5.

Na mocy podpisanego dziś porozumienia studenci pod bacznym okiem dr Mariusza Jagielskiego będą dążyć do informowania społeczeństwa zarówno o prawach jak i obowiązkach obywatela. Wielu spośród klientów poradni czuje się oszukanych nie tylko przez polityków, ale i przez wymiar sprawiedliwości, co w dużej mierz wynika również z bardzo niskiego poziomu kultury prawnej obywateli. Dlatego inicjatywy, a w rezultacie porozumienia, takie jak te są- jak to określił podczas pierwszej rozmowy z nami prof. Pazdan: "dydaktycznie i społecznie pożyteczne".

Działalność Poradni jest również korzystna dla samych studentów, gdyż wzbogaca nas o umiejętność praktycznego podejścia do prawa. Nasi członkowie wyrabiają w sobie nawyki, które z pewnością będą użyteczne w przypadku podjęcia pracy nie tylko w wymiarze sprawiedliwości. Przyjmowanie spraw uczy studentów, w jaki sposób rozmawiać z klientem, jak umiejętnie wyławiać spośród wypowiedzi nieistotnych to, co jest najważniejsze dla rozwiązania konkretnego problemu.
I wreszcie uważam, iż działalność Poradni jest również pożyteczna dla zawodów prawniczych. Uczenie studentów niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom zaowocuje przecież tym, że poziom przyszłych aplikantów pod względem moralnym będzie ciągle wzrastał..

6.

Jakie cele stawiamy sobie w związku z podpisanym dziś porozumieniem? Przede wszystkim jak stanowi odpowiedni zapis porozumienia "podnosić świadomość prawną społeczeństwa w zakresie ochrony podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela". Podejmujemy nowe wyzwanie, jakim jest informowanie obywateli o przysługujących im prawach przyznanych im przez Konstytucję demokratycznego państwa polskiego. Nowo powstała sekcja praw człowieka ma przed sobą trudne i wymagające zadanie, ale na pewno możliwe do wykonania i przy tym jeszcze, miejmy nadzieję, pozytywnie wpływające na świadomość prawną obywateli. Jestem pewien, że rozpoczęta dziś współpraca przyczyni się do osiągnięcia korzyści nie tylko na płaszczyźnie prawnej ale i pomoże w poprawie odbioru prawa jako narzędzia skierowanego dla obywatela a nie przeciwko niemu.

7.

Na koniec chciałbym raz jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania - szczególnie pani Kierownik Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego Mirosławie Łukaszek oraz osobom, które swoją obecnością uświetniły dzisiejszą uroczystość. Liczymy na to, że w ścisłej współpracy ze Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Naszym Wydziałem - Poradnia przysłuży się zarówno studentom i opiekunom naukowym, Uniwersytetowi Śląskiemu jak i całemu społeczeństwu. Na pewno nie uczynimy świata doskonałym, ale odrobinę lepszym z pewnością możemy. Dziękuję bardzo.