Niebezpieczne odpady bezpiecznie utylizowane

W Dąbrowie Górniczej rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w Polsce instalacja termicznego przekształcanie odpadów niebezpiecznych. Wszystkie urządzenia techniczne zainstalowane w firmie Lobbe spełniają najostrzejsze unijne normy ekologiczne, a zakład jako jedyne tego typu przedsiębiorstwo w Polsce uzyskał zintegrowane pozwolenie na swoją działalność.

Niezawodna technologia

Zastosowane Instalacje technologiczne zostały zbudowane w oparciu o niezawodną niemiecką technologię. Koszt budowy nowej spalarni zamknął się w kwocie 65 mln złotych, a prawie 2/3 tej sumy zainwestowano w najnowocześniejsze urządzenia zabezpieczające i monitorujące oraz instalacje związane z ochroną środowiska.

Sercem układu technologicznego jest specjalny piec obrotowy, w którym w temperaturze do 1250 stopni Celsjusza odbywa się wieloetapowy proces rozkładu substancji niebezpiecznych. Urządzenie jest całkowicie szczelne, a powstające w procesie utylizacji spaliny nie mogą bez oczyszczenia wydostać się do atmosfery. Za piecem obrotowym zainstalowano komorę dopalania, w której ulegają spopieleniu resztki zawarte w spalinach. Następnie gazy wylotowe są schładzane i kierowane do siedmiostopniowego układu oczyszczania, w którym wyłapuje się pyły, usuwa się zanieczyszczenia kwaśne, reguluje się odczyn pH, a w instalacji odsiarczania przeprowadza się reakcję zobojętniania tlenków siarki. W wyniku tego procesu powstaje nieszkodliwy regips. Na końcu cyklu spaliny przepuszczane są przez wielowarstwowe filtry z węgla aktywnego, które skutecznie wychwytują wszystkie trucizny, niezwykle groźne dioksyny, furany i związki z grupy PCB. Tlenki azotu usuwane są w katalizatorze DENOX.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Jak wynika z tego krótkiego opisu technologicznego instalacja jest całkowicie bezpieczna. Urządzenia zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą BAT (Best Avilable Technology), a nad prawidłowym przebiegiem procesów czuwa system 850 zabezpieczeń i punktów kontrolnych. Wszystkie substancje kierowane do instalacji są najpierw szczegółowo badane w zakładowym laboratorium chemicznym. Parametry techniczne procesu termicznej utylizacji dobiera się indywidualnie w oparciu o uzyskane wyniki badań. Wszystkie te zabiegi służą zminimalizowaniu negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

W tej nowoczesnej instalacji można utylizować rocznie 20 tys. ton najgroźniejszych odpadów poprzemysłowych z ponad 330 grup odpadów niebezpiecznych i ponad 400 innych niż niebezpieczne .

Podstawowe grupy odpadów, które powinny być profesjonalnie utylizowane w instalacjach termicznych to przede wszystkim produkty węglo- i ropopochodne, tworzywa sztuczne, resztki pochodzące z zakładów chemicznych, przemysłu lakierniczego, odpady poszpitalne, skażone tekstylia, zużyte czyściwa oraz substancje szczególnie niebezpieczne, np. środki ochrony roślin, dla których przed utylizacją opracowuje się specjalne technologie utylizacji.

W trakcie rozruchu technologicznego zakład termicznej utylizacji odpadów wielokrotnie udowodnił swą przydatność. Do obrotowego pieca trafiły groźne odpady zebrane podczas katastrof przemysłowych i wypadków komunikacyjnych. Spalarnie w Dąbrowie Górniczej świadczy tego typu usługi dla krajowego systemu ratownictwa, wojska, straży pożarnej, policji i władz lokalnych.

Urządzenie powstało w rekordowym wręcz czasie. Demontaż wraz z transportem z Niemiec trwał pięć miesięcy a budowa i rozruch - jedynie 18 miesięcy. Urządzenie w całości waży dwa tysiące siedemdziesiąt dwie tony. Instalację do Dąbrowy Górniczej wiozło aż 175 samochodów ciężarowych. Niemiecka dokumentacja inwestycji objęła 165 tomów, a polski wniosek o pozwolenie na budowę dziewięć tomów akt.

Główni wykonawcy instalacji to:
Naftobudowa S.A. Kraków, "Insbud" sp. z o.o, Chorzów, EKO-INŻ Sj. Pińczów, Elektromontaż 3 Katowice SA, Ekol spol. sr.o Brno, Steinműller (Babcock).