ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Konkurs Ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania z obszaru pomocy społecznej.

Przewiduje się dotowanie projektów będących realizacją zadań  w ramach programów celowych :

1.Programu celowego na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej

W ramach programu zakłada się realizację następujących przedsięwzięć i zadań:

 • budowanie systemów wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, pozostających bez pracy i środków do życia,

 • rozwój usług specjalistycznych z zakresu pomocy społecznej w środowisku i ułatwienie dostępu do nich;

 • promowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych , w tym wychowawczych;

 • wspieranie samoorganizacji grup i osób doświadczających negatywnych konsekwencji problemów społecznych;

 • wdrażanie nowoczesnych programów interwencyjnych,  profilaktycznych  i promocyjnych - w tym - dla dzieci i młodzieży  z grup podwyższonego ryzyka,

 • edukację publiczną w zakresie zjawisk i problemów społecznych;

 • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych oraz poszerzenie zakresu ich współpracy z samorządem lokalnym.

Ponadto w ramach programu przewiduje się realizację projektów wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Beneficjentami  programu są osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,  przede wszystkim :

-

osoby niepełnosprawne i ich rodziny, osoby przewlekle chore, osoby chore terminalnie, długotrwale bezrobotni, osoby dotknięte uzależnieniami, ofiary przemocy ,osoby i rodziny zagrożone eksmisją na skutek ubóstwa, osoby i rodziny bezdomne, wychowankowie domów dziecka ,osoby powracające z zakładów penitencjarnych, osoby ze środowisk patologicznych

- rodziny wielodzietne, niepełne, zastępcze będące w trudnej sytuacji życiowej lub mające trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

2. Programu wsparcia rodziny w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych

Główne cele programu  to wsparcie i promocja rodziny,  w tym  rodziny wielodzietnej oraz tworzenie systemowej współpracy, przy aktywnym udziale organizacji pozarządowych działających w środowiskach lokalnych na rzecz rodziny.

Za priorytetowe obszary programu uznano:

 • wypracowanie metod aktywizacji społeczności lokalnych służących wzmacnianiu rodziny,

 • opracowanie programów profilaktycznych przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom w rodzinach,

 • wspieranie poradnictwa rodzinnego, wspieranie zastępczych rodzinnych form opieki nad dzieckiem, inicjowanie tworzenia szkół dla rodziców,

 • udzielanie wsparcia rodzinom wielodzietnym,

 • inicjowanie, wspieranie i promowanie najciekawszych rozwiązań oraz form współpracy dotyczącej kreowania i realizowania lokalnej polityki prorodzinnej.

Problematyka projektów ,przewidzianych do realizacji w ramach programów , musi być zgodna ze statutem organizacji. Preferowane  będą projekty mające charakter ciągły. Dotacja może stanowić jedynie część całkowitych kosztów projektu.

Rozpatrywane i oceniane będą wyłącznie projekty, w których realizację  organizacja wniesie znaczący wkład własny ( co najmniej  30 % ) . Projekty , złożone na obowiązujących formularzach, będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową. Z organizacjami, których projekty zostaną zaakceptowane do realizacji będą podpisane umowy cywilno – prawne regulujące wzajemne zobowiązania.

Dotacja może zostać przyznana na pokrycie części kosztów bieżącej działalności organizacji (zgodnej z kierunkami działań  powyżej określonymi)  tj. kosztów związanych z realizacją projektu , w tym m.in.:

 • zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu;

 • opłaty lokalowe,

 • wynagrodzenia dla osób realizujących projekty w ramach wymienionych programów.

Nie przewiduje się dotowania:

 • inwestycji budowlanych ,

 • projektów realizowanych na skutek sytuacji kryzysowych w organizacji,

 • jednorazowych konferencji, szkoleń i sympozjów, po których nie następuje faza wdrożeniowa,

 • działań o charakterze sponsoringu (tj. wykorzystywania  środków Samorządu Województwa na udzielanie grantów lub pożyczek innym organizacjom lub osobom )

Organizacja, która pragnie ubiegać się o dofinansowanie swojego projektu jest zobowiązana do złożenia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  w Katowicach wypełnionego wniosku aplikacyjnego zawierającego:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

 2. termin i miejsce realizacji zadania,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

 4. harmonogram działań określający realizację wnioskowanego zadania,

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania , w tym o wysokości środków uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji,

 6. wskazanie jednostki zobowiązanej do obsługi księgowej, w przypadku gdy podmiot sam nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Złożone przez organizacje wnioski oceniane będą pod względem formalnym, zgodnie z ustalonymi wymogami tj.:

1) dołączenie do wniosku o przyznanie dotacji następujących załączników:

a) statutu organizacji,

b) aktualnego wypisu z rejestru sądowego stowarzyszeń lub fundacji (z ostatnich trzech miesięcy),

c) oświadczenia o braku zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów (m.in. wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego),

d) sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w wypadku dotychczasowej krótszej działalności, za miniony okres.

2) złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 20001 roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

3) zadeklarowanie przez organizację znaczącego własnego wkładu

(co najmniej 30 %),

4) przedstawienie projektu zgodnego ze Statutem organizacji.

Nie spełnienie powyższych wymogów powoduje odrzucenie wniosku przez Komisję Konkursową z uwagi na braki formalne.

Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym. Oceniona zostanie wartość merytoryczna zadania, zgodność zadania z priorytetami wojewódzkimi, przewidywana skuteczność, zasoby umożliwiające realizację projektu (zasoby ludzkie, baza materialna), rekomendacje udzielone organizacji przez inne , podmioty (szczególnie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej )oraz wkład własny organizacji.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają oraz wydają formularze wniosków i sprawozdań finansowych:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Powstańców 41a, tel.255-30-65 w.312, 277, 311,313,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Placówka Zamiejscowa w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, pokój 331 tel. 033/822-98-25, 813-62-12,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Placówka Zamiejscowa w Częstochowie ul. Sobieskiego 7, pokój 127 tel. 034/324-94-71, 324-50-31 w.413.

Kompletne  wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2001 roku  w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ( 40 – 024), przy ul. Powstańców 41a, VI piętro pok.609 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres.

Na wstępie wniosku należy zaznaczyć, w ramach którego programu celowego będzie realizowane zadanie.