PROGRAM KONFERENCJI
podsumowującej realizację Programu Szkoleniowego
realizowanego w ramach Komponentu B - 3 PAOW

Katowice, 19 września 2003

10.00 Rozpoczęcie i prowadzenie

Ewa Pytasz - dyrektor Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

10.05 Uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości i uczestników
Michał Czarski - Marszałek Województwa Śląskiego

10.15 Część I: wystąpienia programowe:

 • Program Szkoleniowy PAOW, jako przykład realizacji misji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Jan Król - Członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Podsumowanie realizacji Programu Szkoleniowego w województwie śląskim.
  Janusz Olesiński - Członek Zespołu Zarządzającego, Specjalista ds. Logistyki Programu Szkoleniowego PAOW w FRDL
 • Znaczenie Programu Szkoleniowego dla rozwoju i doskonalenia funkcjonowania administracji samorządowej w kontekście NPR
  Tomasz Potkański - Kierownik Programu PAOW w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • PAOW - cele i realizacja
  Franciszek Kadzik - Główny Specjalista Jednostki Koordynującej Program PAOW, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Rola i znaczenie gmin wiejskich w strategii rozwoju województwa
  Jan Grela - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Rolnictwo w województwie śląskim - charakterystyka stanu istniejącego, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia
  Andrzej Waliszewski - Wicewojewoda Śląski
 • Przygotowanie do wykorzystania funduszy strukturalnych "Priorytet nr 3 w ZPORR "Rozwój Lokalny" - w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych"
  Dionizy Smoleń - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

12.00 przerwa

12.15 Część II: Prezentacje

 • Prezentacja projektu: "Szansa dla Podbeskidzia - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie bielskim", przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
  Wiesław Maśka - Wicestarosta oraz Krystyna Podczaska - pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
 • Prezentacja projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hecznarowice i Pisarzowice wraz z budową oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach", przygotowanego przez Urząd Gminy w Wilamowicach
  Marian Trela - Burmistrz Gminy Wilamowice
 • Prezentacja projektu: "Gminne Centrum Informacji, jako przykład ośrodka wspierającego przeciwdziałanie bezrobociu", przygotowanego przez Urząd Gminy w Zbrosławicach
  Stanisław Garncarz - Sekretarz Gminy Zbrosławice
 • Prezentacja projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w mieście Koziegłowy - I etap", przygotowanego przez Urząd Gminy w Koziegłowach
  Stanisław Błoński - Zastępca Burmistrza Koziegłów
 • Prezentacja projektu: "Centrum Kultury Górali Beskidu Śląskiego", przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie
  Magdalena Goryczka-- Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwie Powiatowym w Cieszynie

13.30 przerwa na lunch

14.15 Prezentacje - cd.

 • Prezentacja projektu: "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w powiecie wodzisławskim poprzez zastąpienie istniejących źródeł ciepła nowoczesnymi źródłami niskoemisyjnymi", przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
  Jan Materzok - Starosta Wodzisławski
 • Prezentacja projektu: "Kompleksowe rozwiązanie kształcenia osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim", przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Żywcu
  Marek Kuniec - Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Żywicu
 • Prezentacja projektu: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w powiecie gliwickim", przygotowanego przez: Starostwo Powiatowe w Gliwicach
  Magdalena Fiszer-Rębisz - Inspektor w Wydziale Europejskim oraz Patryk Białas - p.o. Naczelnika Wydziału Europejskiego Starostwa Powiatowego w Gliwicahc
 • Prezentacja projektu: "Uruchomienie Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości", przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Będzinie
  Leszek Zagórny - Sekretarz Powiatu w Będzinie

15.15 Część III: Podsumowanie

 • ˇ Wręczenie certyfikatów
  Tomasz Potkański - Kierownik Programu PAOW w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Janusz Olesiński - Członek Zespołu Zarządzającego, Specjalista ds. Logistyki Programu Szkoleniowego PAOW w FRDL

16.00 zakończenie konferencji

Podczas konferencji w hallu prezentowane będą projekty opracowane przez jednostki samorządu terytorialnego, uczestniczące w Programie Szkoleniowym.
Z projektami będą mogli zapoznać się przedstawiciele instytucji i organizacji dofinansowujących ich realizację.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice