Regulamin
Konkursu na stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


§ 1. Zasady ogólne

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe obejmuje:
  1. ogłoszenie o konkursie,
  2. powołanie komisji konkursowej,
  3. rozpatrzenie przez komisję konkursową zgłoszonych ofert,
  4. wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.
 3. W konkursie uczestniczyć mogą osoby spełniające wymogi formalne określone w zarządzeniu Marszałka Województwa Śląskiego.

§ 2. Ogłoszenie konkursu

1. Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie na łamach dwóch dzienników regionalnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.

3. Oferty zawierające:

 1. podanie wraz z listem motywacyjnym dotyczącym ubiegania się o stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska,
 2. curriculum vitae ze zdjęciem,
 3. życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 7. oświadczenie o niekaralności.

przyjmuje się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie, w Urzędzie Marszałkowskim Gabinet Marszałka - Referat spraw personalnych i szkoleń.

4. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

§ 3. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs przeprowadza się, jeżeli zgłosiło się przynajmniej dwóch kandydatów.
 2. Posiedzenie konkursowe odbywa się w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 3. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, następnie dokonuje przeglądu i kwalifikacji zgłoszonych ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 4. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, w wyznaczonych terminach.
 5. Na podstawie dokumentów przedłożonych przez kandydatów i wyników rozmów, Komisja w drodze głosowania dokonuje wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wydziału.
 6. Zwycięzcą konkursu zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych na niego głosów.
 7. Przebieg posiedzenia konkursowego jest protokołowany.
 8. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
 9. Komisja przekazuje całą dokumentację konkursu do Gabinetu Marszałka Referatu spraw personalnych i szkoleń.

Marszałek Województwa Śląskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


1. Kryteria jakie winien spełniać kandydat na stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych minimum 5 lat,
 • udokumentowane doświadczenie z zakresu ochrony środowiska,
 • dobra znajomość języka obcego.

2. Preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:

 • znajomość problemów ekologicznych województwa śląskiego,
 • znajomość obowiązujących regulacji prawnych i kompetencji samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska,
 • wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej i pokrewne,
 • wiek do 55 lat.

3. Oferty zawierające:

 • podanie wraz z listem motywacyjnym dotyczącym ubiegania się o stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska,
 • curriculum vitae ze zdjęciem,
 • życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o niekaralności,

należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS" pod adresem: Urząd Marszałkowski Gabinet Marszałka - Referat Spraw Personalnych i Szkoleń, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, pokój 186, tel. 2078187, w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

4. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice