Harmonogram prac nad założeniami do aktualizacji
Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2000-2015.

6.10.2004 interpretacja danych do diagnozy społeczno - gospodarczej
8.10.2004 spotkanie Zespołu Zadaniowego - informacyjne
11.10.2004 - 13.10.2004 ostateczne opracowanie części diagnostycznej
15.10.2004 spotkanie Zespołu Zadaniowego - omówienie wypracowanych materiałów
19.10.2004 akceptacja części diagnostycznej przez Zarząd Województwa Śląskiego
20.10.2004 dopracowanie analizy SWOT
21.10.2004 i 22.10.2004 spotkanie Zespołu Zadaniowego w celu opracowania wizji i celów strategii oraz mierników ich realizacji
28.10.2004 projekt założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015 - konsultacja Zespół Zadaniowy
2. 11.2004 -5.11.2004 konsultacja projektu Założeń z wybranymi ekspertami / Partner
9.11.2004 akceptacja Zarząd Województwa Śląskiego
15.11.2004 dokument w Warszawie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice