Wstępnej wersji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Kolejna faza tych działań rozpocznie się w marcu 2005. W subregionach: północnym, południowych, zachodnim i centralnym odbędą się konsultacje społeczne wstępnej wersji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020. Celem konsultacji jest prezentacja oraz zainicjowanie publicznej dyskusji wokół nowej wersji dokumentu, uwzględniającej gospodarczą i społeczną ewolucję regionu w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Warto przypomnieć, iż w ramach prac nad aktualizacją "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015", w styczniu br. odbył się w Urzędzie Marszałkowskim cykl warsztatowych spotkań z udziałem przedstawicieli firm, instytucji, uczelni oraz organizacji z terenu województwa z członkami zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego.
Głównym celem warsztatów było wygenerowanie zaangażowania oraz wykorzystanie potencjału wiedzy i doświadczenia jak najszerszego grona ekspertów, którzy w działalności zawodowej wpływają na gospodarczą i społeczną przebudowę regionu oraz przyczyniają się do jego cywilizacyjnego awansu. Chodziły przy tym również o zapewnienie reprezentatywności wszystkich wpływowych środowisk zarówno wg kryterium branżowego jak i geograficznego.

Spotkania odbyły się 13, 18, 24, 31 stycznia oraz 1 lutego i prowadzone były w czterech grupach tematycznych odzwierciedlających cztery obszary strategiczne:

  • Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo
  • Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne
  • Gospodarka, innowacyjność i inne ramowe uwarunkowania
  • Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko

Poszczególne warsztaty poświęcone zostały:

  • Diagnozie strategicznej województwa poprzez analizę silnych i słabych stron, ocenę szans oraz określenie kluczowych problemów w odpowiedzi na wynikające z analizy silne zależności pomiędzy poszczególnymi jej elementami.
  • Określeniu podstawowych procesów - zarówno tych zachodzących w regionie obecnie (z podziałem na negatywne, które trzeba eliminować i pozytywne, które trzeba wspierać) jak i tych, które należy wykreować by osiągnąć założone cele strategiczne.
  • Zdefiniowaniu pożądanych kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć, które należy zainicjować by rozwiązać problemy stojące na drodze do realizacji celów.

Zebrany materiał stanowi ważną bazę wyjściową do dalszych prac. Może posłużyć przede wszystkim weryfikacji wizji, określeniu priorytetów tematycznych oraz celów operacyjnych aktualizowanej Strategii.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice