II. BILANS STRATEGICZNY REGIONU

W oparciu o opis sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę programów i strategii opracowanych po uchwaleniu obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 zidentyfikowano nowe czynniki i uwarunkowania rozwoju regionu. Następnie przeprowadzono analizę SWOT z uwzględnieniem przekrojów pól strategicznych określonych w dokumencie Podstawy Wsparcia Wspólnoty.

Gospodarka, innowacyjność i inne ramowe uwarunkowania
Mocne strony
Słabe strony
 • Wysoki PKB na 1 osobę w porównaniu do Polski
 • Duży regionalny rynek konsumencki (4,7 mln ludzi)
 • Zdywersyfikowana działalność gospodarcza - zróżnicowana struktura branżowa i własnościowaŘ Duża koncentracja obszarów działalności gospodarczej i przemysłowej
 • Duża liczba MSP w strukturze gospodarki
 • Duża koncentracja inwestycji zagranicznychŘ Wysoki udział firm wprowadzających nowe rozwiązania w zakresie produktu, metody produkcji lub organizacji
 • Rosnący potencjał instytucji wsparcia biznesu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy
 • Duży potencjał intelektualny sektora B+R
 • Rozwijająca się współpraca jednostek sektora B+R, także z ośrodkami w kraju i za granicą
 • Rozbudowana współpraca międzyregionalna i międzynarodowa (liczne porozumienia, udział w pracach organizacji międzynarodowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków UE)
 • Niski procentowy wzrost PKB - poniżej 5% w skali roku
 • Zbyt wolne procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne
 • Duży udział mikroprzedsiębiorstw generujących stosunkowo niską wartość dodaną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
 • Niska przeżywalność przedsiębiorstw sektora MSP
 • Niski udział eksportu w ogólnej sprzedaży firm
 • Niski poziom wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w MSP
 • Silne powiązanie sektora MSP z restrukturyzowanymi gałęziami przemysłu
 • Struktura świadczonych przez instytucje wsparcia biznesu usług doradczych i finansowych niedostosowana do potrzeb MSP
 • Oferta instytucji B+R skierowana głównie do dużego przemysłu w tradycyjnych branżach gospodarki
 • Niskie zasoby innowacyjne (patenty, publikacje, licencje) sektora B+R oraz brak zdolności komercjalizacji własnych osiągnięć
Szanse
Zagrożenia
 • Ożywienie gospodarki europejskiej i światowej
 • Istnienie rządowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji tradycyjnych sektorów gospodarczych
 • Udział firm i sektora B+R w europejskich i światowych programach badawczo-rozwojowych
 • Dostosowanie instrumentów finansowych rządu wspierających innowacje do wymogów firm oraz możliwości sektora B+R
 • Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych dla podmiotów gospodarczych
 • Zahamowanie decentralizacji finansów publicznych
 • Wysoki poziom fiskalizmu i skomplikowany system podatkowy
 • Niestabilny system prawny
 • Ograniczona skuteczność i opóźniające się efekty rządowych programów restrukturyzacji sektorów gospodarczych
 • Niekorzystny wizerunek województwa śląskiego w kraju i za granicą jako obszaru zagrożenia ekologicznego i nieatrakcyjnego kulturowo
 • Wysoka pozycja konkurencyjna metropolii Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia
 • Niestabilność decyzji politycznych
Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne
Mocne strony
Słabe strony
 • Duży potencjał demograficzny cechujący się wysoką kulturą i etosem pracy
 • Różnorodność kulturowa regionu, duże poczucie tożsamości społeczności lokalnych i tolerancja odmienności kulturowych
 • Duży potencjał środowisk twórczych
 • Duża koncentracja wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej (technicznej, ekonomicznej i medycznej)
 • Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców
 • Rosnąca aktywność społeczna środowisk lokalnych oraz organizacji pozarządowychŘ Koncentracja specjalistycznych placówek służby zdrowia (klinik i szpitali specjalistycznych)
 • Liczne ośrodki edukacyjne, naukowe i badawcze
 • Bogata infrastruktura związana z kulturą
 • Niekorzystne tendencje demograficzne (ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, rosnący wskaźnik starzenia się społeczeństwa)
 • Niski wskaźnik zatrudnienia
 • Duża liczba osób bezrobotnych, w tym: osób pozostających długotrwale bez pracy, osób młodych oraz kobiet
 • Duży udział osób pozostających bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych
 • Wysoka gęstość zaludnienia na obszarach miejskich powodująca kumulację problemów społecznych
 • Niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy na skutek braku analiz rynku pracy
 • Niedoinwestowana infrastruktura edukacyjna
 • Niechęć do reorientacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kształcenie ustawiczne)
 • Wysoki wskaźnik osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym
 • Ubożenie ludności regionu, marginalizacja grup społeczno-zawodowych, poszerzanie się zjawisk przestępczości i patologii społecznych
 • Wysoki wskaźnik zachorowalności i umieralności społeczeństwa
 • Niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury społecznej
Szanse
Zagrożenia
 • Dostępność funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich
 • Wzrost dostępności do usług edukacyjnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-edukacyjnych
 • Wysoka pozycja konkurencyjna ośrodków naukowych i kulturalnych poza regionem
 • Brak rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia
Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko
Mocne strony
Słabe strony
 • Korzystne usytuowanie geograficzne województwa w strefie nadgranicznej wzdłuż międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych
 • Gęsta sieć infrastruktury transportowej (kolejowej, drogowej i wodnej)
 • Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach
 • Atrakcyjne warunki krajobrazowo-przyrodnicze oraz bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe sprzyjające rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku
 • Policentryczność i wielofunkcyjność sieci osadniczej regionu, złożonej z aglomeracji miejskich oraz licznej grupy miast dużych i średnich
 • Gęsta sieć infrastruktury komunalnej
 • Duży stopień lesistości terenu oraz powierzchni obszarów zielonych na terenach miejskich
 • Zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i środowiskowej
 • Niedrożność systemu transportowego i niespójność układu komunikacyjnego
 • Niewystarczający wzrost liczby nowych mieszkań oraz niski standard zasobów mieszkaniowych
 • Degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast wymagających rewitalizacji
 • Niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych
 • Wysoki poziom niskiej emisji, miejscowe i okresowe wysokie stężenie pyłów i zanieczyszczeń gazowych, wysoki poziom hałasu
 • Nagromadzenie znacznych ilości odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych oraz znikomy stopień ich wykorzystania
 • Nadmierne zanieczyszczenie wód
 • Degradacja naturalnej rzeźby terenu spowodowana działalnością gospodarczą
 • Nadmierne zanieczyszczenie wód powierzchniowych i wysoki stopień antropopresji
Szanse
Zagrożenia
 • Włączenie regionu w budowane transeuropejskie systemy transportowe i telekomunikacyjne
 • Bezpośrednie połączenie szerokotorową linią kolejową z Dalekim Wschodem oraz połączenie województwa poprzez Kanał Gliwicki i Odrę z systemem śródlądowych dróg wodnych Europy
 • Zintensyfikowanie współpracy sektora B+R z przemysłem w obszarze ochrony środowiska oraz skuteczna komercjalizacja technologii środowiskowej
 • Wzrost natężenia ruchu pojazdów przy braku wydajnego systemu komunikacji międzyregionalnej i związane z tym zanieczyszczenie środowiska i hałas
 • Brak systemowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych
 • Transgraniczne zanieczyszczenia wód i powietrza
Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo
Mocne strony
Słabe strony
 • Duże zwarte obszary ekosystemów leśnych i rolniczych
 • Powierzchnie użytków rolnych stanowią połowę obszaru województwa, z czego 90% znajduje się w gospodarstwach indywidualnych
 • Występowanie obszarów o bardzo korzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa specjalistycznego
 • Wzrost we wszystkich podstawowych kierunkach produkcji rolnej
 • Rosnący udział przemysłu spożywczego w produkcji sprzedanej województwa
 • Niski poziom chemizacji produkcji rolnej
 • Korzystne warunki rozwoju dla rolnictwa ekologicznego
 • Wysokie walory turystyczne i przyrodnicze krajobrazu rolniczego, wzrastający potencjał turystyczny
 • Niedoinwestowanie terenów wiejskich w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej i ochrony środowiska
 • Niska dostępność komunikacyjna terenów wiejskich
 • Rozdrobnienie struktury obszarowej gospodarstw rolnych
 • Stałe zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych
 • Niski stopień wyposażenia rolnictwa w nowoczesne środki techniczne
 • Niski poziom usług wsparcia rolnictwa
 • Brak właściwie funkcjonujących organizacji rynkowych (hurtownie, giełdy towarowe)
 • Niska liczba gospodarstw towarowychŘ Niski stopień specjalizacji gospodarstw
 • Niska rentowność gospodarstw
 • Brak kapitału własnego gospodarstw rolnych
 • Niska aktywność grup oraz organizacji producenckich i rynkowych
 • Ukryte bezrobocie na terenach wiejskich, niska absorpcja na rynku pracy
 • Niski poziom wykształcenia ludności rolniczej i wiejskiej
 • Odpływ młodzieży z terenów wiejskich
Szanse
Zagrożenia
 • Korzystna koniunktura gospodarcza, umożliwiająca wykorzystanie obszarów rolnych jako obszarów upraw roślin energetycznych
 • Wysoka atrakcyjność zarówno pod względem jakości, jak i ceny produktów rolnych z Polski na rynkach światowych
 • Wspólna Polityka Rolna UE kładąca nacisk na rozwój obszarów wiejskich i restrukturyzację sektora rolno-spożywczego
 • Istnienie instrumentów do dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunkach działalności pozarolniczej
 • Konkurencja ze strony Jednolitego Rynku Europejskiego ograniczająca udział polskiej produkcji rolnej w rynku krajowym i UE
 • Nadmierna intensyfikacja rolnictwa prowadząca do problemów środowiskowych
 • Niewystarczające działania restrukturyzacyjne w sektorze rolnictwa wobec silnej konkurencji z zewnątrz
 • Centralizacja polityki rolnej przy ograniczeniu roli samorządu regionalnego

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT zidentyfikowano kluczowe zagadnienia, które wskazują na główne problemy rozwojowe województwa śląskiego. Stały się one podstawą określenia priorytetów oraz sformułowania celów rozwoju regionu. Zagadnienia zostały zaprezentowane z uwzględnieniem podziału na pola strategiczne. Fakt, iż tematyka: Rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwo ma charakter horyzontalny, spowodował ujęcie zidentyfikowanych w nim kluczowych zagadnień w ramach pozostałych trzech pól strategicznych.

Wśród zidentyfikowanych kluczowych zagadnień w polu Gospodarka, innowacyjność i inne ramowe uwarunkowania najistotniejsze to:

 • Utrzymująca się znacząca pozycja tradycyjnych sektorów gospodarki, cechujących się - mimo intensyfikacji modernizacji technologicznej - niską rentownością.
 • Dystans konkurencyjny aglomeracji górnośląskiej do największych polskich metropolii, spowodowany m.in. słabymi powiązaniami instytucjonalnymi i niskim poziomem współpracy miast.
 • Niski poziom kapitału społecznego ze względu na słabe więzi społeczne, niski poziom zaufania społecznego i brak umiejętności współpracy, skutkujące m.in. małą skutecznością promocji atutów i mocnych stron oraz osiągnięć i ofert województwa w skali krajowej i europejskiej.
 • Utrzymująca się niska ranga innowacji technicznych, społecznych i organizacyjnych w systemie wartości przedsiębiorców i menedżerów oraz ograniczony dostęp przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania innowacji.
 • Dekapitalizacja infrastruktury, luka pokoleniowa w sektorze B+R i słabo rozwinięte instytucje wsparcia innowacji oraz niski stopień wykorzystania sieci międzynarodowych do transferu technologii.
 • Niska intensywność transferu wiedzy i rozwiązań z ośrodków naukowo-badawczych oraz niewystarczające powiązanie nauki z gospodarką regionu, a także niewielka skłonność ośrodków naukowych do tworzenia sieci współpracy.
 • Ograniczenie działalności dużej części sektora MSP do rynku regionalnego, słabe bezpośrednie związki MSP z sektorem B+R.
 • Mała obecność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój MSP.
 • Niewystarczające zaawansowanie procesów modernizacji i restrukturyzacji obszarów wiejskich.
 • Niewystarczająca organizacja współpracy w zakresie produkcji, przetwórstwa i zbytu produktów rolnych.

Wśród zidentyfikowanych kluczowych zagadnień w polu Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko najistotniejsze to:

 • Zły stan i niewydolność infrastruktury transportowej oraz słabe zintegrowanie poszczególnych elementów sieci, w szczególności drogowej, kolejowej i lotniczej.
 • Słabe zintegrowanie publicznego transportu pasażerskiego.
 • Brak koordynacji działań w zakresie modernizacji i rozbudowy komunalnej infrastruktury wodno-ściekowej oraz nieracjonalne wykorzystanie istniejących zasobów.
 • Niewystarczająca gęstość i niski standard energetycznej sieci przesyłowej, powodujący duże obciążenie środowiska.
 • Nieracjonalne systemy ciepłownicze, cechujące się przestarzałymi obiektami i dużym rozdrobnieniem, generujące wysokie koszty ekonomiczne i środowiskowe w postaci zanieczyszczeń powietrza.
 • Brak powszechnego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej.
 • Brak systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w skali całego kraju.
 • Nieefektywny ekologicznie system transportowy, generujący hałas o nadmiernym natężeniu, emitujący nadmierne ilości spalin, zanieczyszczający glebę, prowadzący do fragmentacji przestrzeni, w tym korytarzy ekologicznych.
 • Duża powierzchnia terenów zdegradowanych oraz przypadkowość i doraźność działań prowadzonych w zakresie ich zagospodarowania.
 • Przestarzała i zdegradowana struktura urbanistyczna wielu dzielnic oraz słaba intensywność programów rewitalizacji społecznej terenów miejskich i poprzemysłowych.
 • Niewystarczająca koordynacja regionalnego systemu obszarów chronionych oraz działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych.
 • Słaba współpraca miast w zakresie realizacji wspólnych projektów, co opóźnia m.in. wykreowanie obszarów metropolitalnych.
 • Niekorzystny, stereotypowy wizerunek województwa.
 • Słaby rozwój funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich.

Wśród zidentyfikowanych kluczowych zagadnień w polu Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne najistotniejsze to:

 • Bariery finansowe w dostępie do edukacji, nauki i kultury.
 • Występująca w niektórych środowiskach mała świadomość wagi edukacji dla rozwoju indywidualnego; brak motywacji do poprawy kwalifikacji ze względu na brak perspektyw pracy.
 • Braki w wyposażeniu technicznym placówek edukacyjnych.
 • Uboga oferta kształcenia ustawicznego na różnych poziomach wykształcenia oraz niska skłonność części mieszkańców województwa do reorientacji zawodowej i podwyższania kwalifikacji.
 • Słabe rozpoznanie popytu na kwalifikacje na rynku pracy i brak ciągłości od edukacji do zdobycia pracy.
 • Niewystarczający poziom partnerstwa trójsektorowego oraz współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.
 • Bariery finansowe instytucji kultury i mieszkańców korzystających z usług kulturalnych.
 • Bariery postaw, mentalności środowisk twórczych oraz niski poziom przedsiębiorczości środowisk twórczych.
 • Dezorganizacja funkcjonowania służby zdrowia, wprowadzona przez reformę służby zdrowia.
 • Braki w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 • Intensyfikacja zjawisk wykluczenia społecznego.
 • Migracja zarobkowa mieszkańców o najsilniejszym potencjale rozwojowym.
 • Brak spójnej polityki zapewniania bezpieczeństwa publicznego, wiążącej wszystkie aspekty rozwoju społecznego i ekonomicznego.
 • Bariery mentalne mieszkańców wsi w zakresie korzystania z zewnętrznego wsparcia.
 • Niewystarczająca wiedza rolników w zakresie ekonomiki produkcji rolnej, funkcjonowania rynków unijnych, wsparcia unijnego.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice