V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1
Spójność dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i regionalnego ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Załącznik 2
Wzajemne relacje Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Załącznik 3
Lista wskaźników do monitoringu

Załącznik 4
Osoby uczestniczące w pracach nad Strategią rozwoju województwa śląskiego

Załącznik 5
Materiały źródłowe


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice