Załącznik nr 1

Spójność dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i regionalnego
ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa nie można pominąć dokumentów strategicznych wyższego rzędu, takich jak: Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2007-2013, Narodowa Strategia Kultury na lata 2004-2013, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 roku, Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 oraz Wstępny Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Należy również pamiętać, że na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 powstały dokumenty takie jak: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015, Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej, Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003-2005, Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Wspomniane dokumenty stanowią podstawę realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

Zgodnie ze Wstępnym projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 należy zwrócić szczególną uwagę na podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć, które zapewnią utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu, w następstwie umocnienia konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrostu zatrudnienia, przy zapewnieniu wyższego poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia zaproponowane w dokumencie wynikają z dokumentów strategicznych, zarówno horyzontalnych, sektorowych i regionalnych. W oparciu o prognozy ludnościowe załączone do Wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 można wysnuć następujące wnioski dla województwa śląskiego: liczba urodzeń będzie ulegać niewielkim wahaniom, zmniejszy się liczba ludności kraju, wystąpi tendencja wzrostowa w średnim wieku mieszkańca Polski, istotnie wzrośnie liczba osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Prognozy ekonomiczne wskazują na długoterminowe tempo wzrostu PKB rzędu 5,0%, równocześnie tempo wzrostu konsumpcji prywatnej i publicznej, inwestycji, eksportu i importu powinno być równe z tempem wzrostu produktu. Ze względu na transfery unijne nastąpi w Polsce wzrost inwestycji o 5%. Na rynku pracy nastąpi poprawa poprzez spadek stopy destrukcji miejsc pracy oraz poprawę przeciętnej jakości zasobów pracy. Zgodne z prognozą dot. projekcji wydatków socjalnych w latach 2004-2020 spodziewany jest realny wzrost wydatków socjalnych, jednak na poziomie niższym niż wzrost PKB. W przyjętych scenariuszach makroekonomicznych i rynku pracy, zakładany wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia powodują utrzymanie się obecnej dynamiki spadku poziomu aktywności zawodowej ludności. Postulowana w ramach NPR na lata 2007-2013 nowa koncepcja polityki rozwoju regionalnego wymienia dwa względnie autonomiczne podmioty jej prowadzenia. Działania rządu w tym zakresie będą określone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, natomiast działania samorządów województw będą określały strategie rozwoju województw. Priorytety i cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 zostały uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Wstępny projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013

Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 są dokumentem, który w chwili obecnej jest poddany szerokim konsultacjom społecznym. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) jest dokumentem określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynację polityki sektorowej w województwach. Dokument ten będzie określał priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki państwa. Będzie stanowił punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację kontraktów wojewódzkich oraz innych zadań (m.in. programów doradczych, informacyjnych oraz działań o charakterze pilotażowym) z zakresu rozwoju regionalnego. NSRR określi także sposób koordynacji działań wszystkich ministrów oraz funduszy celowych, które będą zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju regionalnego państwa, są terytorialnie ukierunkowane i przewidziane do wdrożenia w ramach kontraktów. Priorytety i cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013 zostały uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020.

Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Dokument "Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa" przedstawia harmonogram zwiększania środków budżetowych na naukę oraz proponuje liczne mechanizmy stymulowania inwestycji w B+R ze źródeł pozabudżetowych (rozwiązania podatkowe, venture capital, montaż publiczno-prywatny). Tworzenie Regionalnych Strategii Innowacji jest jednym z działań mających na celu poprawienie efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych. Celem niniejszego dokumentu jest określenie podstawowych założeń polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, które będą odpowiadać zmianom zachodzącym w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym funkcjonowania polskiej nauki. Został on oparty na założeniu, że działalność badawczo-rozwojowa ma podstawowe znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego kraju oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności jego gospodarki. Innowacyjność jest w nim rozumiana jako wynik oraz pochodna działalności naukowo-badawczej. Wynikające z dokumentu najważniejsze rekomendacje na lata 2005-2007 są szansą na zwiększenie gospodarczej użyteczności polskiej nauki, ukierunkowanie jej na wspieranie rozwoju ekonomicznego kraju oraz wzrost dobrobytu społeczeństwa. Zostały one zawarte w celu strategicznym III (Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 i będą realizowane poprzez kierunek działań: wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii.

Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013

Strategia proponuje wdrażanie modelu wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Cele strategiczne takie jak: wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich rozumiane jako różnicowanie działalności na obszarach wiejskich, zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, poprawa infrastruktury społecznej oraz rozbudowa infrastruktury technicznej; poprawa konkurencyjności rolnictwa jako modernizacja i zmiana struktur gospodarstw rolnych, wzmocnienie rozwoju instytucjonalnego oraz wzmocnienie udziału i roli rolników na rynku produktów rolnych; wzmocnienie przetwórstwa rolno-spożywczego jako poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych oraz wspieranie wyrobu produktów tradycyjnych i regionalnych stanowią istotny wpływ na kształt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, które składa się nie tylko z obszarów silnie uprzemysłowionych, ale także z szerokiego pasa obszarów wiejskich. Cele i priorytety Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 są realizowane poprzez cel strategiczny IV (poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni) i kierunek działań 4 (kształtowanie ośrodków wiejskich), cel strategiczny III (wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki) i kierunek działań 4 (modernizacja sektora rolno-spożywczego i rozwijanie działalności pozarolniczej) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 - 2013

Jest to dokument tworzący ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury i kreujący nowocześnie pojmowaną politykę kulturalną państwa. Główny cel, jakim jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturalnego regionów w Polsce stanowi kluczowe wyzwanie polityki państwa na najbliższe lata w wielu dziedzinach. Kultura, rozwijana także w celu niwelowania dysproporcji rozwojowych pomiędzy różnymi regionami, przyczyniać się będzie niewątpliwie do poprawy spójności społecznej. Tym samym zwiększane będą równocześnie warunki dostępu do uczestnictwa w różnych przejawach i aktywnościach kultury. Wybrane jako priorytetowe dziedziny: dbałość o rozwój sztuki współczesnej, rozwój czytelnictwa i wzrost znaczenia książki, wspieranie roli szkół artystycznych w kształtowaniu kadr współczesnej kultury, rozwój instytucji kultury pełniących ważne funkcje w przekazie kulturowym czy wreszcie troska o kulturowe dziedzictwo narodowe - są zogniskowane na sprawach najważniejszych dla ciągłości i zmiany kultury polskiej w nadchodzących latach. Konieczne, aby podnieść jakość kulturową regionu. Priorytety i cele Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały uwzględnione w celu strategicznym I (wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego), kierunku działań 3 (zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych) Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski

Celem prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej jest pomoc w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Konkretne działania mają przyczynić się do: dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy, modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Konkretyzacja Strategii Lizbońskiej w obszarze integracji społecznej - Cele Nicejskie - obejmuje cztery podstawowe działania: zapewnienie dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich, zapobieganie ryzyku wykluczenia, pomoc najbardziej narażonym (wspieranie najsłabszych), mobilizacja wszystkich aktorów/organizacji ze sfery polityki, gospodarki oraz życia społecznego. Przedstawione działania będą realizowane w ramach celu strategicznego I i kierunku działań 5 (zintegrowanie systemu pomocy społecznej, aktywna polityka społeczna) Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007-2013

Misją Strategii jest realizacja pierwszego, zasadniczego etapu prac, pozwalających na stworzenie w Polsce do 2020 roku, w oparciu o środki pochodzące z UE i środki krajowe, nowoczesnego, zintegrowanego gałęziowo i terytorialnie, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu transportowego, pozwalającego na: utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej kraju, osiągnięcie standardów usług transportowych, w tym standardów czasu i komfortu podróży, charakterystycznych dla krajów wysoko rozwiniętych. Strategia Rozwoju Transportu stawia sobie za zadanie godzenie celów gospodarczych i rozwojowych z ochroną środowiska i troską o zachowanie zasobów naturalnych. Celami Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 są: nowoczesna sieć transportowa, nowoczesny rynek transportowy, integracja terytorialna i gałęziowa, bezpieczeństwo i troska o środowisko. Wymienione cele zostały uwzględnione przy konstruowaniu celu strategicznego II (rozbudowa i unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej) i kierunku działań 1 (optymalizacja i integracja systemu transportowego) Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Na bazie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 powstała strategia sektorowa dotycząca innowacji, strategia rozwoju turystyki oraz programy operacyjne. Wszystkie pozostają w ścisłej relacji ze strategią województwa jako rozwinięcie poszczególnych jej zagadnień i mają charakter podrzędny.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

W Unii Europejskiej aktywnych jest ponad 100 regionów innowacyjnych, tzn. takich, w których zrealizowano i wdrożono projekty regionalnych strategii innowacji. Przebudowa dotychczasowej, tradycyjnej struktury gospodarczej województwa śląskiego w nowy, europejski wymiar regionu innowacyjnego rozpoczęła się poprzez realizację projektu RIS-Silesia, który był prowadzony w ramach 5 Programu Ramowego UE, od listopada 2001 do końca czerwca 2004 r. W wyniku realizacji projektu RIS-Silesia województwo śląskie jako pierwsze w kraju od 25 sierpnia 2003 r. posiada zatwierdzoną przez Sejmik Województwa Śląskiego Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Zgodnie z przyjętą wizją roli innowacji w województwie śląskim realizacja Regionalnej Strategii Innowacji wspierać będzie rozwijanie przyjaznego klimatu dla innowacji w regionie, tak aby kreatywność oraz synergia współpracy przy tworzeniu, ulepszaniu i wdrażaniu innowacji prowadziły do zwiększenia poziomu innowacyjności w środowisku gospodarczym i badawczo-rozwojowym, wzmacniając konkurencyjność gospodarki województwa wobec innych regionów w Unii Europejskiej. Strategia tworzona w oparciu o hasło: "Wyobrażenia tworzą rzeczywistość" opiera się na trzech obszarach strategicznych: zwiększanie udziału firm wysokoinnowacyjnych pośród małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększanie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego, zapewnianie efektywnej pracy Regionalnego Systemu Innowacji w oparciu o wzajemne zaufanie, kreatywność i dążenie do doskonałości. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa w celu strategicznym III (Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki) i kierunku działań: wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii. Wyrazem gotowości środowiska do podejmowania wspólnych działań, skierowanych na podniesienie poziomu konkurencyjności województwa śląskiego w rozszerzonej UE, było podpisanie w dniu 19 maja 2004 r. Śląskiej Deklaracji na rzecz rozwoju "Kreatywnego Regionu Innowacyjnego" przez kadrę zarządzającą 87 czołowych instytucji środowiska innowacyjnego regionu. Deklaracja zawiera zbiór wartości, odzwierciedla filozofię regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego z położeniem nacisku na "współpracę ludzi kreatywnych". Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji stwarza warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w naszym regionie, aby mogły sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi udział w Jednolitym Rynku Europejskim. Dla pierwszego okresu realizacji strategii innowacji, tj. na lata 2005-2008, opracowano Program Wykonawczy zawierający 30 projektów pilotażowych, które zgłaszane będą do finansowania w ramach funduszy strukturalnych. Ich realizacja pozwoli na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji poprzez łączenie wokół sieci sektorowych i technologicznych, m.in.: centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, inkubatorów i parków technologicznych. Tworzą one platformy rozwojowe, stanowiące podstawę dla kreowania i rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej.

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013

Strategia określa priorytety rozwoju, cele i kierunki działań na rzecz turystyki do roku 2013. Głównym celem Strategii jest rozwój turystyki biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wśród głównych zadań znalazły się także podnoszenie jakości usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych produktów turystycznych. Główne cele jakościowe zawarte w Strategii zmierzają do: wydłużenia pobytów turystów w województwie śląskim, zwiększenia dochodów gmin i powiatów z turystyki w województwie śląskim, zwiększenia liczby turystów poza okresami szczytów wakacyjnych, poprawy wizerunku województwa, zwiększenia liczby ponownych wizyt gości, unowocześnienia infrastruktury turystycznej, zmniejszenia negatywnego oddziaływania turystyki na środowisko przyrodnicze, rozwoju współpracy i partnerstwa w regionie, gminach (klastery), wspomagania rozwoju innych branż, podniesienia poziomu wiedzy humanistycznej i praktycznej oraz kultury zwiedzania turystów, poprawa zdrowia i kondycji fizycznej turystów. Cele te realizują cel strategiczny III (wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki) i kierunek działań 5 (zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

W grupie programów operacyjnych występują dwa dokumenty tematycznie związane z kwestiami ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii.

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015

Jest to dokument opracowany w celu realizacji na szczeblu regionalnym polityki ekologicznej państwa. Określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych planowanych do realizacji w województwie śląskim, a także instrumenty niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Dokument ten zakłada m.in.: utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych, uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami, polepszenie jakości powietrza, rewitalizację terenów poprzemysłowych i pogórniczych oraz ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych. Dokument ten jest zgodny z celami: strategicznym II (rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej), kierunek działań 4 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej) oraz strategicznym IV (poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni), kierunek działań 2 (zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic), kierunek działań 3 (rewitalizacja terenów zdegradowanych), kierunek działań 5 (uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami), kierunek działań 6 (utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych), kierunek działań 7 (poprawa jakości powietrza), kierunek działań 8 (ochrona przed hałasem), kierunek działań 9 (ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych) Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Podstawowym dokumentem służącym uporządkowaniu i wdrożeniu wojewódzkiego systemu gospodarki odpadami jest przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Ma on na celu uporządkowanie działań władz lokalnych oraz regionalnych, określając ramy dla planów bardziej szczegółowych, tj. planów powiatowych oraz gminnych. Plan ten został opracowany z myślą o realizacji celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz dla stworzenia w województwie zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Służyć ma on skoordynowaniu działań na wszystkich decyzyjnych szczeblach zarządzania w celu zbudowania regionalnych systemów gospodarki odpadami, czyli realizuje cel strategiczny IV (poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni), kierunek działań 5 (uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami) Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej

Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego. Podstawowymi celami w gospodarce odpadami niebezpiecznymi jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie. Program realizuje cel strategiczny IV (poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni), kierunek działań 5 (uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami) Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.Celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, rodzin i grup, włączenia do życia społecznego osób zmarginalizowanych oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie śląskim realizowane są dwa programy z zakresu obszaru pomocy społecznej.


Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Śląskiego na lata 2000-2015.

Podstawowymi celami programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Program jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 w celu strategicznym I (wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego) oraz realizuje kierunek działań 5 (zintegrowanie systemu pomocy społecznej, aktywna polityka społeczna) i kierunek działań 8 (zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie dezorganizacji i patologii społecznej) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003-2005.

Celem strategicznym Programu jest poprawa w województwie śląskim warunków wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ich integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działalność prowadząca do realizacji wymienionego celu polega z jednej strony na tworzeniu warunków zewnętrznych sprzyjających wyrównywaniu szans i społecznej integracji osób z niepełną sprawnością, z drugiej zaś na działaniach ukierunkowanych bezpośrednio na same osoby niepełnosprawne, prowadząc do wzmocnienia ich samodzielności i zdolności do samoorganizacji. Założono, że końcowym i długofalowym efektem realizacji Programu będzie wzrost poziomu integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz poprawa ich jakości życia. Program ten wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 i związany jest z realizacją celu strategicznego I (wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego), kierunek działań 5 (zintegrowanie systemu pomocy społecznej, aktywna polityka społeczna) i kierunek działań 8 (zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie dezorganizacji i patologii społecznej) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

W województwie realizowany jest także pierwszy program o charakterze rządowo-samorządowym. Celem nadrzędnym programu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez restrukturyzację gospodarki, zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców na regionalnym rynku pracy. Ma to zostać osiągnięte poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności województwa śląskiego, wzmocnienie zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego. Jego celem jest zapobieganie negatywnym skutkom, jakie na śląskim rynku pracy wywołać może realizacja rządowego programu restrukturyzacji węgla kamiennego (tj. łagodzenie potencjalnych zagrożeń pogorszenia sytuacji na rynku pracy regionu, wywołanej w dużej mierze procesem likwidacji kopalń i kumulacją negatywnych skutków zwolnień pracowników). Program we wszystkich swych celach jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Województwa: celem strategicznym II (rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej), celem strategicznym III (wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki) oraz celem strategicznym IV (poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni).

Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązujący w latach 2005 - 2006

Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 będzie obowiązywał w latach 2005-2006, a jego celem jest rozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej, systemu oświaty, kultury i świadczeń społecznych oraz pobudzanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu. Program ten jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 we wszystkich celach strategicznych i realizuje wszystkie kierunki działań.

Oba programy operacyjne, wspomniane powyżej, posłużyły do zawarcia kontraktów wojewódzkich między rządem RP a samorządem województwa śląskiego.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR)

Jest to jeden z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) oraz Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) na lata 2004-2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE. W Uzupełnieniu ZPORR zawarte są usystematyzowane opisy działań oraz szczegółowe informacje dotyczące: celów działań, sposobów ich realizacji, opisów kryteriów wyboru projektów, typu beneficjentów końcowych, wielkości i form pomocy, poziomu współfinansowania projektów z uwzględnieniem udziału środków pochodzących z UE i środków publicznych, wskaźników monitorowania oraz trybu rozpatrywania wniosków. W ramach wymienionych wyżej prac planistycznych, koordynowanych na szczeblu centralnym, Urząd Marszałkowski czynnie uczestniczył w opracowaniu dokumentu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Realizuje on wszystkie cele strategiczne i kierunki działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice