Załącznik 3

Lista wskaźników do monitoringu

CEL STRATEGICZNY I: WZROST WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ICH ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO I PUBLICZNEGO

Kierunek działań 1: Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa oraz jego dostosowanie do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy

 • Liczba studentów na 1.000 mieszkańców,
 • Liczba studentów przypadających na 1 nauczyciela akademickiego,
 • Liczba absolwentów studiów podyplomowych i doktoranckich,
 • Liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela,
 • Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę,
 • Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej,
 • Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatów, gmin) na oświatę i wychowanie 1 mieszkańca,
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego,
 • Bezrobotni zarejestrowani poniżej 25. roku życia w % ogółu bezrobotnych, w tym kobiety,
 • Liczba bezrobotnych wg wykształcenia,
 • Stopa bezrobocia wg BAEL, w tym kobiety,
 • Wskaźnik zatrudnienia wg wieku,
 • Wskaźnik zatrudnienia wg płci,
 • Pracujący ogółem (rok poprzedni = 100), w tym w sektorze prywatnym,
 • Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych (ceny bieżące) na 1 mieszkańca,
 • Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych (województwo=100, rok poprzedni=100).

Kierunek działań 2: Rozszerzenie skali i zasięgu przekwalifikowań zawodowych i kształcenia ustawicznego

 • Liczba osób w wieku 25-64 lata w ogóle ludności w wieku 25-64 lata korzystających za pośrednictwem Urzędów Pracy z:
  • szkoleń zawodowych,
  • doradztwa zawodowego,
 • Liczba długotrwale bezrobotnych w % ogółu bezrobotnych, w tym kobiety

Kierunek działań 3: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych

 • Liczba absolwentów szkół artystycznych,
 • Liczba zwiedzających muzea i wystawy,
 • Liczba przedstawień i koncertów w ciągu roku,
 • Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji muzycznych,
 • Liczba placówek ośrodków kulturalnych na 1.000 mieszkańców,
 • Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca.

Kierunek działań 4: Upowszechnienie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia

 • Liczba ćwiczących w sekcjach klubów sportowych,
 • Liczba obiektów rekreacyjnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,
 • Powierzchnia terenów zielonych w miastach,
 • Zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Kierunek działań 5: Zintegrowanie systemu pomocy społecznej, aktywna polityka społeczna

 • Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na świadczenia pomocy społecznej,
 • Liczba realizowanych programów z zakresu polityki społecznej,
 • Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną na 10.000. ludności,
 • Liczba osób bezdomnych,
 • Liczba osób powracających do przestępstwa (recydywa), w tym nieletnich,
 • Liczba osób powracających z ośrodków penitencjarnych otrzymujących pracę,
 • Procent obcokrajowców bezrobotnych, bezdomnych, przestępców,
 • Procent niepełnosprawnych bezrobotnych, bezdomnych,
 • Liczba osób objętych programami pomocowymi,
 • Liczba osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Kierunek działań 6: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu oraz zapewnienie powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych

 • Liczba porad specjalistycznych na 1 mieszkańca,
 • Liczba porad stomatologicznych na 1 mieszkańca,
 • Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10.000 mieszkańców,
 • Liczba lekarzy specjalistów na 10.000 mieszkańców,
 • Liczba przychodni i ośrodków zdrowia na 10.000 mieszkańców,
 • Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych,
 • Przeciętnie dalsze trwanie życia,
 • Przyrost rzeczywisty na 1000 ludności w tym na wsi.
 • Kierunek działań 7: Poprawa warunków mieszkalnych
 • Liczba mieszkań zamieszkanych ogółem,
 • Liczba mieszkań oddanych do użytku,
 • Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania,
 • Samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych,
 • Liczba mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową,
 • Liczba mieszkań wyposażonych w instalację kanalizacyjną,
 • Liczba mieszkań wyposażonych w instalację gazową,
 • Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w tym na wsi.

Kierunek działań 8: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie dezorganizacji i patologii społecznej

 • Czas reakcji służb ratowniczych i policji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego,
 • Liczba osób bezdomnych,
 • Liczba osób powracających do przestępstwa (recydywa), w tym nieletnich,
 • Liczba osób powracających z ośrodków penitencjarnych otrzymujących pracę,
 • Procent obcokrajowców bezrobotnych, bezdomnych, przestępców,
 • Procent niepełnosprawnych bezrobotnych, bezdomnych.

CEL STRATEGICZNY II: ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Kierunek działań 1: Optymalizacja i integracja systemu transportowego

 • Liczba wypadków drogowych na 10.000 zarejestrowanych pojazdów samochodowych,
 • Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności (rok poprzedni=100),
 • Długość autostrad (w km),
 • Długość dróg krajowych (km),
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni (na 100 km2 i na 10 tys. ludności),
 • Linie kolejowe eksploatowane na 100 km2 oraz na 10 tys. ludności,
 • Liczba pasażerów w porcie lotniczym,
 • Przeładunek ładunków w porcie lotniczym (tony),
 • Linie komunikacji miejskiej (km),
 • Trasy komunikacyjne (km),
 • Przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej w ciągu roku (mln).

Kierunek działań 2: Rozbudowa i unowocześnienie systemów energetycznych

 • Długość zmodernizowanych odcinków sieci przesyłowej (km),
 • Długość nowo oddanych odcinków sieci przesyłowej (km),
 • Liczba zmodernizowanych i nowych zakładów energetycznych.

Kierunek działań 3: Rozwój informatyki i telekomunikacji

 • Liczba abonentów telefonii przewodowej na 1.000 mieszkańców,
 • Gospodarstwa domowe wyposażone w komputery osobiste,
 • Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych,
 • Udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu według poziomu kształcenia (szkoły podstawowe i gimnazja; szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, łącznie z policealnymi).

Kierunek działań 4: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej

 • Długość sieci wodociągowej (km),
 • Długość sieci kanalizacyjnej (km),
 • Długość sieci gazowej (km),
 • Udział wody z wodociągów dostarczanej ludności odpowiadającej wymaganiom sanitarnym (%).

CEL STRATEGICZNY III: WZROST INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

Kierunek działań 1: Tworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

 • Liczba MSP,
 • Udział MSP w eksporcie ogółem w %,
 • Liczba aktywnych MSP na 1.000 mieszkańców,
 • Wielkość nakładów inwestycyjnych w MSP,
 • Przeżywalność MSP,
 • Nakłady na innowacje w MSP,
 • Udział MSP w tworzeniu PKB,
 • Udział MSP w produkcji sprzedanej przemysłu,
 • Liczba zatrudnionych w MSP na 10 tys. ludności (rok poprzedni = 100),
 • Wartość dodana brutto wg sektorów w mln PLN / na pracującego oraz na 1 godzinę przepracowaną,
 • Udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i minerałów.

Kierunek działań 2: Wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii

 • Liczba ośrodków B+R,
 • Nakłady na innowacje w przemyśle,
 • Nakłady na działalność badawczą i rozwojową według źródeł finansowania,
 • Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w relacji do PKB,
 • Zatrudnienie w podmiotach działających w sektorze badawczo-rozwojowym,
 • Liczba zarejestrowanych patentów i wynalazków na 1 mln ludności,
 • Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle,
 • Liczba wdrożeń nowych technologii,
 • Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w przemyśle.

Kierunek działań 3: Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

 • PKB na mieszkańca,
 • Wzrost PKB (rok poprzedni = 100),
 • Nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na 1 mieszkańca, w tym w sektorze prywatnym na 1 mieszkańca,
 • Długość dróg krajowych, autostrad,
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni (na 100 km2 i na 10 tys. ludności),
 • Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON ogółem i na 10 tys. ludności (w tym: spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, MSP),
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • Liczba inwestorów zagranicznych,
 • Udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i minerałów.

Kierunek działań 4: Modernizacja sektora rolno-spożywczego i rozwijanie działalności pozarolniczej

 • Produkcja sprzedana artykułów spożywczych i napojów,
 • Końcowa produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych (ceny stałe),
 • Liczba osób pracujących w rolnictwie,
 • Wartość dodana brutto wg sektorów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa (mln PLN / na pracującego, na 1 godzinę przepracowaną),
 • Liczba gospodarstw agroturystycznych,
 • Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych,
 • Przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego, w tym gospodarstwa indywidualnego,
 • Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych,
 • Liczba spółdzielni,
 • Nakłady na innowacje w dziale produkcja artykułów spożywczych i napojów (tys. PLN),
 • Liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców obszarów wiejskich,
 • Udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i minerałów.

Kierunek działań 5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu

 • Liczba obiektów noclegowych turystyki, w tym hoteli,
 • Liczba miejsc noclegowych (tys.),
 • Liczba korzystających z noclegów w ciągu roku (tys.),
 • Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, w tym turystom zagranicznym,
 • Liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych turystyki,
 • Liczba placówek gastronomicznych.

Kierunek działań 6: Wspieranie procesów poprawy efektywności i adaptacji rynkowej tradycyjnych gałęzi przemysłu

 • Nakłady na inwestycje w górnictwie i kopalnictwie, produkcji metali, produkcji wyrobów z metali,
 • Nakłady na innowacje w górnictwie i kopalnictwie, produkcji metali, produkcji wyrobów z metali,
 • Wynik finansowy sektora górniczego,
 • Energochłonność gospodarki,
 • Udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i minerałów.

CEL STRATEGICZNY IV: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI

Kierunek działań 1: Wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych

 • Wskaźnik urbanizacji,
 • Liczba projektów ponadlokalnych zrealizowanych na terenie aglomeracji górnośląskiej,
 • Czas przejazdu między ośrodkami metropolitalnymi regionu.

Kierunek działań 2: Zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic

 • Nakłady finansowe na modernizację infrastruktury komunalnej,
 • Nakłady finansowe na remonty budynków w centrach miast i zdegradowanych dzielnic.

Kierunek działań 3: Rewitalizacja terenów zdegradowanych

 • Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji i zagospodarowania (ha),
 • Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i/lub zagospodarowanych,
 • Wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją hałd, stawów osadowych, składowisk odpadów oraz innych terenów zdegradowanych i zdewastowanych.

Kierunek działań 4: Kształtowanie ośrodków wiejskich

 • Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg na terenach wiejskich,
 • Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w instalację wodociągową na terenach wiejskich,
 • Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w instalację kanalizacyjną na terenach wiejskich,
 • Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w instalację gazową na terenach wiejskich,
 • Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w % ludności ogółem, w tym na wsi,
 • Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem, w tym na wsi,
 • Liczba abonentów telefonii przewodowej na 1.000 mieszkańców,
 • Liczba gospodarstw domowych na obszarach wiejskich wyposażonych w komputery osobiste, w tym z dostępem do Internetu,
 • Liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców obszarów wiejskich.

Kierunek działań 5: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami

 • Odpady (z wyłączeniem komunalnych) wytworzone w ciągu roku (mln ton),
 • Odpady komunalne zdeponowane na wysypiskach,
 • Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca,
 • Udział odpadów wyselekcjonowanych w ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych,
 • Odpady przemysłowe wytworzone w ciągu roku (tys. ton), w tym: wykorzystane (%) lub unieszkodliwione (%),
 • Powierzchnia niezrekultywowanych (bez komunalnych) terenów składowania odpadów uciążliwych dla środowiska.

Kierunek działań 6: Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych

 • Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód powierzchniowych lub do ziemi wymagające oczyszczania (hm3),
 • Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczenia,
 • Oczyszczane ścieki biologicznie, chemicznie, z podwyższonym usuwaniem biogenów (% ścieków wymagających oczyszczania),
 • Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków ogółem, w tym procentowy udział ludności miejskiej i wiejskiej,
 • Nakłady inwestycyjne na regulację i przebudowę rzek, potoków, zbiorników wodnych, obwałowań przeciwpowodziowych i stacji pomp (tys. PLN).

Kierunek działań 7: Polepszenie jakości powietrza

 • Całkowita emisja zanieczyszczeń pyłowych,
 • Całkowita emisja zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki,
 • Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2),
 • Emisja CO2,
 • Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji (% zanieczyszczeń wytworzonych),
 • Zanieczyszczenia gazowe (bez CO2) zatrzymane w urządzeniach do redukcji (% zanieczyszczeń wytworzonych)
 • Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem.

Kierunek działań 8: Ochrona przed hałasem

 • Poziom natężenia hałasu.

Kierunek działań 9: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych

 • Powierzchnia obszarów prawnie chronionych,
 • Powierzchnia rezerwatów przyrody, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej,
 • Liczba pomników przyrody.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice