Załącznik 4

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PRACACH NAD STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

1) Józef Berger
2) Jan Borzymowski
3) Alfred Brudny
4) Ludgarda Buzek
5) Michał Czarski
6) Leszek Czerwieński
7) Longin Dobrakowski
8) Andrzej Dobrzański
9) Tadeusz Fudała
10) Marian Gajda
11) Janusz Gałkowski
12) Jan Grela
13) Jadwiga Hyrczyk-Franczyk
14) Grzegorz Janik
15) Marian Jarosz
16) Jędrzej Jędrych
17) Sergiusz Karpiński
18) Jerzy Kłudka
19) Jolanta Kopiec
20) Janusz Krakowian
21) Alojzy Lysko
22) Marian Maciejczyk
23) Grzegorz Makowski
24) Wiesław Maras
25) Tadeusz Mazanek
26) Eugeniusz Mikołajczak
27) Władysław Motyka
28) Krzysztof Nowak
29) Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
30) Maria Pańczyk-Poździej
31) Antoni Piechniczek
32) Irena Pierchała
33) Rajmund Pollak
34) Antoni Sosnowski
35) Karol Stasica
36) Dariusz Staszyński
37) Henryk Szczerba
38) Grzegorz Szpyrka
39) Bernard Szweda
40) Marek Trombski
41) Michał Urban
42) Antoni Waleczek
43) Paweł Wieczorek
44) Zbigniew Wieczorek
45) Michał Wójcik
46) Stanisław Zapała
47) Piotr Zienc
48) Czesław Żelichowski


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

Michał Czarski - Marszałek Województwa Śląskiego
Jan Grela - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Sergiusz Karpiński - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Marian Jarosz - Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Wiesław Maras - Członek Zarządu Województwa Śląskiego

ZESPÓŁ DS. AKTUALIZACJI "STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2015" ORAZ DO PRAC NAD OPRACOWANIEM "REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013":

Zespół Zadaniowy :

 1. Elżbieta Bieńkowska - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 2. Adam Kapias - Wydział Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 3. Bożena Antosiewicz - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 4. Lidia Urgacz -Wydział Inwestycji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 5. Ewa Mucha - Wydział Komunikacji i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 6. Joanna Klima - Wydział Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 7. Ilona Kuboszek - Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 8. Elżbieta Filus - Wydział Polityki Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 9. Adam Hajduga - Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 10. Grzegorz Domagalski - Wydział Terenów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 11. Krystyna Brzozowska - Eymar - Wydział Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 12. Marzena Chwałek - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 13. Tadeusz Kiecka - Niechajowicz - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 14. Anna Markiewicz - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 15. Ewa Szymoszek - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 16. Bogumiła Kowalska - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Przedstawiciele Subregionów:

 17. Gabriela Karmasz - subregion środkowy
 18. Marian Zych - subregion środkowy
 19. Paweł Gałecki - subregion południowy
 20. Sławomir Bednarek - subregion północny
 21. Wojciech Maroszek - subregion zachodni

  Zespół Redakcyjny:

 22. Małgorzata Staś - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 23. Maria Dzierżęga - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 24. Monika Ptak - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 25. Tomasz Kupiec - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 26. Adriana Solecka - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 27. Bartosz Mazur - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 28. Mateusz Rykała - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 29. Paweł Pikoń - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 30. Joanna Miśka - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 31. Mariusz Raczek - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

MODERATORZY WARSZTATÓW:

Moderacja oraz nadzór nad warsztatami od strony metodologicznej powierzone zostały pracownikom naukowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Za poszczególne obszary strategiczne odpowiedzialni byli:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
- Gospodarka, innowacyjność i inne ramowe uwarunkowania

Prof. dr hab. Florian Kuźnik
- Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko

Dr Krzysztof Wrana
- Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo
- Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W PRACACH WARSZTATOWYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:

Gospodarka i innowacje:

 1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 2. Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach
 3. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 4. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 5. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 6. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 7. Kompania Węglowa S.A.
 8. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach
 9. Telekomunikacja Polska S.A. Okręg Katowice
 10. Rada OPZZ Województwa Śląskiego
 11. NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko - Dąbrowskiego
 12. Politechnika Śląska w Gliwicach
 13. Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN
 14. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 15. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 16. Komisje Sejmiku Województwa Śląskiego
 17. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Zasoby ludzkie i jakość życia:

 1. Komenda Wojewódzka Policji
 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 4. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 5. Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego
 6. Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
 7. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 8. Śląska Akademia Medyczna
 9. Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego,
 10. Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 11. Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach
 12. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
 13. Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis"
 14. Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS
 15. Caritas Archidiecezji Katowickiej
 16. Politechnika Częstochowska
 17. Komisje Sejmiku Województwa Śląskiego
 18. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 19. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 20. Instytucja Kultury "Ars Cameralis"

Środowisko i infrastruktura:

 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
 2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
 3. Regionalna Fundacja Turystki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
 4. Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach
 5. Główny Instytut Górnictwa
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 7. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
 8. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
 9. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach
 10. Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny
 11. Górnośląska Spółka Gazownicza
 12. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
 13. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 14. Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach
 15. Komisje Sejmiku Województwa Śląskiego
 16. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
 17. Tramwaje Śląskie S.A.
 18. Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
 19. Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego
 20. Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach
 21. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
 22. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
 23. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Obszary wiejskie i rolnictwo:

 1. Śląska Izba Rolnicza
 2. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie
 4. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
 5. Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
 6. Śląski Związek Gmin i Powiatów
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Beskidu Żywieckiego "WIERCHY"
 8. Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
 9. Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach
 10. Komisja Sejmiku Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice