Załącznik 5

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Materiały z zakresu polityki rozwoju regionalnego:

 1. Wstępnym Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa czerwiec 2004 r.
 2. Wstępny Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa czerwiec 2005 r.
 3. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 - 2013, z elementami prognozy do roku 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa marzec 2005 r.
 4. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, Warszawa styczeń 2004 r.
 5. Projekt Strategii polityki społecznej na lata 2007-2013, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa styczeń 2005 r.
 6. Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa luty 2005 r.
 7. Projekt Założeń polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r., Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa październik 2004 r.
 8. Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r., Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa wrzesień 2004 r.
 9. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, maj 2002 r.
 10. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, styczeń 2003 r.
 11. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 (ZPORR), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, lipiec 2004 r.
 12. Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój zasobów ludzkich", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.
 13. Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności gospodarki", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.
 14. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2003 r.
 15. Sektorowy Program Operacyjny "Transport i gospodarka morska", Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003 r.
 16. Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2003 r.
 17. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2000-2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa grudzień 1999 r.
 18. Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa styczeń 2000 r.
 19. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa grudzień 2000 r.
 20. Narodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata 2000-2006, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, styczeń 2000 r.
 21. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Warszawa, lipiec 2000 r.
 22. Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000 - 2006, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, marzec 2000 r.
 23. II Polityka Ekologiczna Państwa , Warszawa 13 czerwca 2000 r.
 24. Programy Ochrony Powietrza dla Aglomeracji: Częstochowskiej, Górnośląskiej oraz strefy miejskiej Bielsko-Biała, Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2004 nr15/04, 16/04, 17/04.
 25. Narodowa Strategia dla Sektora Transportu (Fundusz ISPA).
 26. Polityka Rządu Wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw do 2002 roku, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki, Warszawa
  maj 1999 r.
 27. Założenia Polityki Innowacyjnej Państwa do 2002 roku, dokument rządowy opracowany przez Komitet Badań Naukowych, Warszawa grudzień 1999 r.
 28. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1999 r.
 29. Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa lipiec 1999 r.
 30. Fundusze Strukturalne i ich Koordynacja z Funduszem Spójności. Wstępna wersja przewodnika dla programów w okresie 2000-2006, Komisja Europejska.
 31. Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego, Katowice 1995 r.
 32. Partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Odnowiona Strategia Lizbońska, RE marzec 2005 r.
 33. Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela - Warszawa, grudzień 2003, ZWP MGPiPS Zam. 152/04, Warszawa 2004 r.
 34. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, KE maj 2005 r.
 35. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Bruksela, Propozycja Komisji dla Rady Europejskiej w Goeteborgu, (Strategia Goeteborska), 15.5.2001, COM(2001) 264.

Prawo wspólnotowe

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/ 1994 z dnia 16 maja 1994 roku ustanawiające Fundusz Spójności (L130 z 25 V 1994 r.).
 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/99 z 17 maja 1999 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (L 74 z 15 marca 2002 r.).
 3. Rozporządzenie Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne zasady dotyczące funduszy strukturalnych (L161 z 26 VI 1999 r.).
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/99 z 21 czerwca 1999 roku w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (L161 z 26 czerwca 1999 r.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/99 z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (L213 z 13 sierpnia 1999 r.).
 6. Rozporządzenie (WE) nr 1784/ 1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (L213 z 13 sierpnia 1999 r.).
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, (L 2000.130.30).
 8. Rozporządzenie Komisji nr 448/2001 z 2 marca 2001 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (L 064 z 6 III 2001 r.).
 9. Proposal for a Council regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, Brussels, 14 lipca 2004, COM (2004) 492 final, 2004/0163 (AVC).
 10. Proposal for a Council regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund, Brussels, 14 lipca 2004, COM (2004) 495 final, 2004/0167 (COD).
 11. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund, Brussels, 14 lipca 2004, COM (2004) 493 final, 2004/0165 (COD).
 12. Proposal for a Council establishing a Cohesion Fund, Brussels, 14 lipca 2004, COM (2004) 494 final, 2004/0166 (AVC).

Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego:

Nr uchwały
Treść
I/10/17/99 Zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Regionem Nord - Pas de Calais.
I/12/16/99 Realizacja przez samorząd województwa zadań i kompetencji z zakresu aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia oraz przejmowania wojewódzkich urzędów pracy.
I/5/32/99 Ustalenie planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorząd województwa.
I/11/27/99 Przyjęcie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999.
I/13/1/99 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.
I/14/10/99 Wyrażenie stanowiska dotyczącego zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w aglomeracji katowickiej.
I/14/16/99 Zawarcie porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i Regionem Lombardii (Republika Włoska).
I/14/17/99 Przyjęcie dokumentu „Założenia Polityki Ekologicznej Górnego Śląska” oraz przekazanie go do dalszej pracy nad stworzeniem całościowego dokumentu na temat Polityki Ekologicznej Województwa Śląskiego.
I/15/2/99 Ustalenie priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego.
I/17/12/2000 Ustalenie listy przedsięwzięć priorytetowych do funduszu ISP na rok 2001.
I/18/74/2000 Zawarcie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) z Okręgiem Suceava (Rumunia).
I/19/2/2000 Przyjęcie Wspólnego Oświadczenia o współpracy oraz rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Nadrenią Północną–Westfalią (Republika Federalna Niemiec).
I/20/18/2000 Zawarcie Porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i regionem Lombardia (Republika Włoska).
I/20/3/2000 Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie obszarów polityki rozwoju.
I/20/4/2000 Przyjęcie „Zasad i trybu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego”.
I/21/26/2000 Przyjęcie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005.
I/21/26/2000 Przystąpienie Województwa Śląskiego do Zgromadzenia Regionów Europy.
II/27/1/2004 Określenie "Trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015".
II/35/1/2005 Zmiana "Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015".

Materiały z zakresu programowania rozwoju regionalnego:

 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 - 2013.
 2. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 - 2013.
 3. Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015.
 4. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.
 5. Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej.
 6. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015.
 7. Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003 - 2005.
 8. Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
 9. Program Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2001-2003.
 10. Zaktualizowany Wojewódzki Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązujący w latach 2005-2006, Urząd Marszałkowski, Katowice luty 2005 r.
 11. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice 2004 r.
 12. Materiały przygotowane przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 13. Stan środowiska w województwie śląskim w 2003 roku, Wojewoda Śląski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2004 r.
 14. Materiały przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
 15. Materiały przygotowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.
 16. Materiały przygotowane przez Subregiony Województwa Śląskiego (południowy, północny, środkowy i zachodni).
 17. Koncepcja działań proinnowacyjnych w regionie. Projekt Phare-INRED-CpF, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Katowice, luty 2000 r.
 18. Bezrobocie w Województwie Śląskim, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice, marzec 2000 r.
 19. Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt regionalny, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków 1999 r.
 20. Profil środowiskowy Aglomeracji Katowickiej. Program UNDP/UNCHS (Habitat): Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Aglomeracji Katowickiej, Katowice, marzec
  1999 r.
 21. Pozycja i profil rozwoju Województwa Śląskiego - materiały statystyczne opracowane przez Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na I warsztaty Zespołu Programującego ds. Strategii Rozwoju, Katowice 1999 r.
 22. Stan przygotowania strategii rozwoju, informacja Zarządu Województwa Śląskiego opracowana przez Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice, marzec 2000 r. (materiały do użytku wewnętrznego).
 23. Założenia polityki ekologicznej Górnego Śląska, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice, kwiecień 1999 r.
 24. Propozycje Sejmiku Gospodarczego Województwa Śląskiego do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego sformułowane podczas warsztatów gospodarczych, Katowice, styczeń 2000 r.
 25. Materiały pomocnicze na warsztaty robocze nt. długoterminowej polityki ochrony środowiska w ramach prac nad "Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego", ARCADIS Ekokonrem, Katowice, marzec 2000 r.

Ekspertyzy opracowane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego:

 1. Raport wstępny "Województwo Śląskie 2020 - scenariusze rozwoju" Luk Palmen, Katowice styczeń 2005 r.
 2. Ekspertyza "Obszary wiejskie i rolnictwo w województwie śląskim" do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Częstochowa kwiecień 2005 r.
 3. "Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020", Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, 2005 r.
 4. "Tendencje zachodzące w populacji ludnościowej Województwa Śląskiego a szczególnie związane z sytuacją ludzi niepełnosprawnych, starych, a także podlegających marginalizacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej", A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1999 r.
 5. "Stan aktualny, zróżnicowanie terytorialne i możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w regionie", J. Kalinowski, Górnośląska Izba Turystyki, Katowice 1999 r.
 6. "Perspektywy sektora rolnego i obszarów wiejskich Województwa Śląskiego", W. Nogaś, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Województwa Śląskiego, Bielsko-Biała 1999 r.
 7. "Montaż finansowy w ramach strategii rozwoju województwa", A. Wawiernia, Politechnika Śląska w Gliwicach, 1999 r.
 8. "Stan wykorzystania środków pomocowych w Województwie Śląskim w latach 1994-1999", J. Kaźmierczak, Politechnika Śląska w Gliwicach, 1999 r.
 9. "Strategia rozwoju Województwa Śląskiego: uwarunkowania i wyzwania społeczne", M.S. Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1999 r.

Mapy zawarte w materiale zostały opracowane przez:

Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie - w trakcie przygotowywania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Materiały statystyczne:

 1. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Urząd Statystyczny, Katowice 2004 r.
 2. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Urząd Statystyczny, Katowice 2003 r.
 3. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Urząd Statystyczny, Katowice 2001 r.
 4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny,
  Warszawa 2004 r.
 5. Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004 r.
 6. Rocznik Statystyczny Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003 r.
 7. Rocznik Demograficzny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004 r.
 8. Rocznik Statystyczny Przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004 r.
 9. Turystyka w 2003 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004 r.
 10. Rolnictwo w I półroczu 2004 r., Główny Urząd Statystyczny, 2004 r.
 11. Powiaty w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003 r.
 12. "Aktywność zawodowa ludności" - Kwartalniki Urzędu Statystycznego w Katowicach 2003.
  Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Polski (www.stat.gov.pl).
 13. Opracowanie własne ROPS na podstawie danych Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za 2000-2003 r.
 14. Raport o stanie województwa śląskiego w województwie śląskim za 2003 r., Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2004 r.
 15. Rocznik statystyczny województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999 r.
 16. Polska w nowym podziale terytorialnym, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998 r.
 17. Mały rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999 r.
 18. Województwo Śląskie w 1998 roku. Ważniejsze dane o województwie, powiatach i gminach, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 1999 r.
 19. Województwo małopolskie w 1998 roku. Ważniejsze dane o województwie, powiatach i gminach, Urząd Statystyczny, Kraków 1999 r.
 20. Województwo dolnośląskie w 1998 roku. Ważniejsze dane o województwie, powiatach i gminach, Urząd Statystyczny, Wrocław 1999 r.
 21. Rocznik statystyczny województwa częstochowskiego, Urząd Statystyczny,
  Częstochowa 1998 r.
 22. Rocznik statystyczny powiatów województwa śląskiego, Urząd Statystyczny,
  Katowice 2001 r.
 23. Biuletyny statystyczne Województwa Śląskiego, Urząd Statystyczny, Katowice 2000 r.
 24. Bezrobocie w Województwie Śląskim w 1999, Urząd Statystyczny, Katowice 2000 r.
 25. Zdrowie mieszkańców Śląska, Urząd Statystyczny, Katowice 1999 r.
 26. Komunikat o sytuacji społecznej i działalności gospodarczej Województwa Śląskiego w 1999, Urząd Statystyczny, Katowice 2000 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice