Załącznik nr 14


Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego przeznaczonych na zadania inne niż określone w załączniku nr 1 do Programu wsparcia.


Załącznik IIA:

§1.Wielkość środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2001 rok przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego, realizowanych w Dziale 853 - Opieka społeczna wynosi:
w roku 2001 - 4 350 tys. zł
w roku 2002 - 0 tys. zł.


§2.Wśród priorytetowych celów określonych przez Wojewodę Śląskiego należy wymienić:
poprawę dostępności mieszkańców województwa do instytucjonalnych form pomocy społecznej,
poprawę jakości świadczonych usług, poprzez dostosowanie placówek do wymogów standaryzacji,
wzrost liczby miejsc w placówkach opieki społecznej, poprzez budowę nowych obiektów i rozbudowę istniejącej bazy.
Realizacja wymienionych priorytetów możliwa jest poprzez przeprowadzanie modernizacji i rozbudowę istniejących placówek opieki społecznej, w szczególności domów pomocy społecznej oraz budowę nowych.
Konieczność podejmowania powyższych działań wynika z rosnącej liczby osób, które wymagają stałej i fachowej opieki, jak również z konieczności dostosowania istniejących domów pomocy społecznej do wymogów i standardów określonych przez MPiPS.


§3.Opis celu szczegółowego (działania).

Podstawowym kryterium wyboru zadań do realizacji w roku 2001 było:
1. Skoncentrowanie środków na zadaniach kontynuowanych i planowanych do zakończenia w roku bieżącym. Wstrzymanie finansowania inwestycji rozpoczętych w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych spowoduje zahamowanie tempa robót, gdyż jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają własnych środków w wysokości pozwalającej na zakończenie zadań.
2. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na obszarach gdzie istnieje gwarancja pełnego wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, a poniesione nakłady w niedługim terminie przyniosą oczekiwane efekty rzeczowe.

Lokalizacja inwestycji -
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2001 roku zlokalizowane są na terenie powiatów: Częstochowskiego, Wodzisławskiego, Tarnogórskiego oraz Lublinieckiego, a także na obszarze działania Miast na Prawach Powiatu: Częstochowa oraz Gliwice.

Spodziewane efekty realizacji inwestycji -


W przypadku nowej inwestycji efektem będzie powstanie 96 nowych miejsc w domu pomocy społecznej, przy równoczesnym zapewnieniu poziomu świadczonych usług, odpowiadającego aktualnie obowiązującym wymogom.
Pozostałe inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji istniejących placówek, wpłyną na utworzenie 84 nowych miejsc, w tym: 64 w domach pomocy społecznej oraz 20 miejsc dotyczących ośrodka wsparcia, który powstanie w roku bieżącym w wyniku przekształcenia DPS w Gorzycach - Filia w Wodzisławiu Śląskim na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Rozbudowa obiektów oraz modernizacje i doposażenie istniejącej bazy pozwoli na wyższe zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie dostępności, poprawę warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy oraz podniesienie poziomu świadczonych usług (montaż urządzeń dźwigowych, likwidacja barier architektonicznych, zapewnienie bezpieczeństwa p.poż i PIP ).

Harmonogram realizacji -
Inwestycje polegające na budownictwie dotowane z budżetu państwa w 2001 roku są zadaniami realizowanymi w cyklu wieloletnim, rozpoczętymi w latach 1996-1998. W roku bieżącym planuje się zakończenie jednej inwestycji, dwa zadania inwestycyjne przewiduje się do zakończenia w roku 2002, jedno w 2006 roku. Pozostałe zadania planuje się sfinalizować w 2003 roku. Warunkiem dotrzymania terminów realizacji jest zapewnienie ciągłości dofinansowania ze środków budżetu państwa na odpowiednio wysokim poziomie.§4.Opis zadań realizowanych w 2001 roku w zakresie opieki społecznej w Województwie Śląskim:

W ustawie budżetowej na 2001 rok w Dziale 853 - Opieka społeczna zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 4.350 tys. zł, z tego :
-dla placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 91 tys. zł (planowane środki zostaną rozdysponowane dla jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego),
-dla domów pomocy społecznej kwotę 4.259 tys. zł.

W ramach zaplanowanej na 2001 rok kwoty dotacji na dofinansowanie inwestycji w domach pomocy społecznej realizowane są następujące zadania:


1.Budowa Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 1.147 tys. zł.

Zadanie realizowane przez miasto na prawach powiatu Częstochowa. Realizacja inwestycji rozpoczęta została w roku 1996, a termin zakończenia przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania planuje się na 2002 rok.

2.Rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej - 6 zadań , w tym:

a) Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach:
-Rozbudowa i modernizacja DPS w Miedarach przy ul. Zamkowej Nr 7 - 1.100 tys. zł.
Termin rozpoczęcia inwestycji 1995 rok. Planowany termin zakończenia 2006 rok.
Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje budowę kompleksu 9 pawilonów, modernizację budynku głównego, infrastrukturę oraz pierwsze wyposażenie nowych pawilonów.
-Przebudowa i rozbudowa DPS w Zbrosławicach przy ul. Wolności - 600 tys.zł.
Termin rozpoczęcia 1997 rok. Planowany termin zakończenia 2003 rok.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę istniejącego budynku, zakup i montaż windy, przystosowanej dla osób obłożnie chorych oraz dobudowę skrzydła budynku.

b) Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim:
-Adaptacja i rozbudowa DPS w Gorzycach - Filia w Wodzisławiu Śląskim - 350 tys. zł.
Termin rozpoczęcia 1998 rok. Inwestycja zostanie zakończona w roku bieżącym.
W oddanym do użytku budynku w wyniku przekształcenia powstanie Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

c) Miasto na Prawach Powiatu Gliwice:
-Modernizacja budynku DPS w Gliwicach przy ul. Derkacza - 200 tys. zł.
Termin rozpoczęcia inwestycji 1996 rok. Planowany termin zakończenia 2003 rok.
Przeprowadzana modernizacja ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów standaryzacji.
-Rozbudowa i modernizacja budynku w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej - 800 tys. zł.
Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 1996- 2002r. W ramach planowanych nakładów przewiduje się rozbudowę DPS, w ramach której oddane zostaną do użytku: kuchnia, jadalnia i 8 pokoi mieszkalnych.

d) Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
-Wykonanie instalacji alarmowej w DPS w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej - 27 tys. zł.

3. Zakupy inwestycyjne w zakresie doposażenia kuchni DPS w Lublińcu przy ul. Cyrana.
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - 35 tys. zł.


§ 5 - § 8

Zasady i tryb przekazywania środków, kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań, jak również sprawozdawczość i ocena efektywności przebiegać będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002 ( Dz.U.Nr 122, poz. 1326 z późn.zm.) w oparciu o współpracę odpowiednich służb Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Załącznik II B:

Zadanie realizowane w ramach kontraktu przez Wojewodę Śląskiego pn.:
"I etap rozbudowy pasa startowego oraz płyty postojowej samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach.


§1.Wielkość środków - według ustawy budżetowej na rok 2001 - będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na realizację zadania "I etap rozbudowy pasa startowego oraz płyty postojowej samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach" wynosi 29 425 tys. zł, w tym:
1) w roku 2001 - 13 741 tys. zł,
2) w roku 2002 - 15 684 tys. zł.

§2. Opis zadań:

a) nazwa zadania:
"I etap rozbudowy pasa startowego oraz płyty postojowej samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach",
b) nazwa podmiotu uprawnionego: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach.

c-d)
Wielkość środków przewidziana na realizację zadania, łącznie i w rozbiciu na lata. Przewidywane współfinansowanie łącznie i w rozbiciu na lata, z podaniem źródeł.

okres

Źródła finansowania Zadania

łącznie

udział Wspólnoty Europejskiej

publiczne środki krajowe

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budżet państwa

środki własne

 

do 2001

 

 

 

 

 

20 000

12 300*

 

2001

 

 

 

 

 

13 741

 

 

2002

 

 

 

 

 

15 684

 

 

po 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

łącznie

 

 

 

 

 

49 425

12 300*

 

* w tym środki MT i GM


Finansowanie inwestycji:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

85

600

60095

623

(dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)

Preliminowane wsparcie inwestycji:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne, w tym fundusze celowe

wg ustawy budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

20 000

 

12 300

2001

13 741

- -

2002

15 684

- -

poza 2002

- - -

łącznie

49 425

-

12 300

 

e) krótki opis zadania.

Przedmiotem zadania jest kontynuacja robót budowlanych związanych z rozbudową pasa startowego i płyty postojowej samolotów oraz związanej z tym infrastruktury towarzyszącej w postaci oświetlenia, odwodnienia budowy wewnątrz lotniskowych dróg technologiczno-gospodarczych, przebudowy sieci i dróg lokalnych oraz budowy ogrodzenia.

f) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania.

rozpoczęcie zadania

zakończenie zadania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.

1999

2002

(pod warunkiem zapewnienia środków budżetowych niezbędnych do jej zakończenia w 2002 r.)

2002

 

g) inne dane, których załączenie może być pożądane, np. harmonogram rzeczowo-finansowy

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01

IV-01

I-2002

II-02

III-02

IV-02

2003

1.

Przedłużenie Drogi Startowej
I etap

13 370

-

420 mb

- - - - - -

2.

Budowa barier antyhałasowych

812

1 260 mb

- - - - - - -

3.

Remont i modernizacja rowu odwadniającego

2 030

3 844 mb

- - - - - - -

4.

Infrastruktura towarzysząca dot. I etapu rozbudowy

15 684

- - -

przekł. sieci 2000 mb

drogi 4154 mb

światła
nawig.-1 kpl.
ogrodzenie 1300 mb

- -§5. W trakcie realizacji zadania podjęte zostaną czynności, zmierzające do przekazania lotniska do końca 2001 roku na rzecz Województwa Śląskiego, zgodnie z "Porozumieniem w sprawie zachowania lotniczego charakteru lotniska Mierzęcice (Katowice-Pyrzowice) przekazywanego Samorządowi Województwa Śląskiego", zawartym w dniu 8 czerwca 2001roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, Wojewodą Śląskim i władzami samorządowymi Województwa Śląskiego. Przejęcie lotniska nie narusza postanowień §1 i §2.

§6. Zasady i tryb przekazywania środków przez Wojewodę Śląskiego - wg zawartego w dniu 18 lutego 2000r. porozumienia pomiędzy Wojewodą Śląskim a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A.

§7. Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań - zgodnie z Porozumieniem wymienionym w §6.

§8. Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania zadania - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 109 poz. 702).