Załącznik nr 15


Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego ds. pracy

§1.

Wielkość środków w dyspozycji Ministra właściwego ds. pracy na realizację priorytetu "wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją" wynosi 273,075 tys. zł*, w tym:

1) w roku 2001 - 273,075 tys. zł,

2) w roku 2002 - * tys. zł.

* - W roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 54.615.000 zł - zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym

§2.

Opis i uzasadnienie wyboru priorytetu, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra właściwego ds. pracy zawarte w kontrakcie:

1) Nazwa priorytetu: "wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją".


a) W ramach priorytetu i zgodnie z art. 37h ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu realizowany jest cel szczegółowy (działanie): "dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin, powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym".
b) Spodziewane rezultaty priorytetu: aktywizacja gospodarcza i łagodzenie skutków bezrobocia w powiatach o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia.

§3.Opis celu szczegółowego (działania):

a) nazwa i opis celu szczegółowego:
"dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin, powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym",

b) przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra właściwego ds. Pracy na realizację celu szczegółowego (działania):
w roku 2001 wynosi 273 075 zł,
w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 54.615.000 zł - zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999r.

c) przewidywane dofinansowanie:
środki Funduszu Pracy oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego,

d) kryteria wyboru zadań w ramach celu szczegółowego oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa:
w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

e) zakres geograficzny:
obszar powiatów uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

f) spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania):
rozbudowa infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w powiatach (gmin) zagrożonych bezrobociem strukturalnym, łagodzenie skutków bezrobocia,

g) harmonogram realizacji: w trakcie roku budżetowego,

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie celu operacyjnego (działania):
samorządy gmin i powiatów zagrożonych bezrobociem strukturalnym,

i) podmioty uprawnione:
samorządy gmin i powiatów zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

4. Opis zadań: określono w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

5. Zasady i tryb przekazania środków: w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

6. Kontrola finansowa i rzeczowa: w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

7. Sprawozdawczość oraz ocena efektywności: w trybie określonym w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

8. Przepisy szczegółowe odnoszące się do przekazywanych środków: rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

§2.1.

Wielkość środków w dyspozycji Ministra właściwego ds. Pracy na realizację na realizację priorytetu "rozwój zasobów ludzkich" wynosi 3 255,030 * tys. zł, w tym:

w roku 2001 - 3.255, 030 tys. zł,
w roku 2002 - * tys. zł

* - w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 54.963.700 zł - zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa


2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetu, w ramach którego realizowane są cele szczegółowe (działania) Ministra właściwego ds. pracy zawarte w kontrakcie:

1. Nazwa priorytetu: "rozwój zasobów ludzkich"
a) W ramach priorytetu i zgodnie z art. 37i ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu realizowany jest cel szczegółowy (działanie): "wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy i realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa"
b) Spodziewane rezultaty priorytetu: zwiększenie szans osób bezrobotnych i osób prowadzących małe gospodarstwa rolne na znalezienie pozarolniczego zatrudnienia, rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój potencjału instytucji niepublicznych w zakresie świadczenia publicznych usług rynku pracy.

3. Opis celu szczegółowego (działania):
a) nazwa i opis celu szczegółowego: "wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy i realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa",
b) przewidywana wielkość środków na realizację: w roku 2001 - 3.255.030 zł., w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 54.963.700 zł. - zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.,
c) kryteria wyboru zadań w ramach celu szczegółowego oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa: w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.,
d) zakres geograficzny: gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta do 15 tysięcy mieszkańców,
e) spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania): zwiększenie szans osób bezrobotnych i osób prowadzących małe gospodarstwa rolne na znalezienie pozarolniczego zatrudnienia, rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój potencjału instytucji niepublicznych w zakresie świadczenia publicznych usług rynku pracy,
f) harmonogram realizacji: w trakcie roku budżetowego,
g) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie celu operacyjnego (działania): samorząd województwa - wojewódzki urząd pracy,
h) podmioty uprawnione: jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, którym samorząd województwa udzieli zamówienia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na świadczenie usług określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 roku dla podmiotów określonych w rozporządzeniu.

4. Opis zadań:
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.

5. Zasady i tryb przekazania środków:
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.

6. Kontrola finansowa i rzeczowa:
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.

7. Sprawozdawczość oraz ocena efektywności:
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r.

8. Przepisy szczegółowe odnoszące się do przekazywanych środków:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.