Załącznik nr 16


Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


§1.Wielkość środków w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Śląskiego wynosi 671 tys. EURO, w tym:

1) w roku 2001 - 134 tys. EURO
2) w roku 2002 - 537 tys. EURO.

§2.Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w kontrakcie:

Nazwa priorytetu: Program aktywizacji obszarów wiejskich
cele szczegółowe (działania) poprzez które realizowany jest priorytet: budowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.

b) uzasadnienie wyboru priorytetu:
PAOW realizowany jest na podstawie Umowy Kredytowej nr 7013 - POL z 25.07.2000 r. zawartej między Rządem RP a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o współfinansowaniu działań związanych z aktywizacją obszarów wiejskich, w intencji średniookresowego wsparcia sektora wiejskiego w Polsce.

c) spodziewane rezultaty priorytetu:
zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na terenach wiejskich;
przyczynienie się do decentralizacji samorządności i procesu rozwoju regionalnego;
wsparcie RP w tworzeniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy UE.

§3.Opis celów szczegółowych (działań):

Nazwa celu szczegółowego (działania):
budowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich na terenie całego kraju.

a) opis celu:
Rozwój i modernizacja infrastruktury uważane są za warunek, którego spełnienie jest konieczne dla zaktywizowania sektora prywatnego. Celem tego komponentu jest osiągnięcie poprawy stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, aby zaktywizować inwestycje sektora prywatnego, umożliwić tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, osiągnąć poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego i zdrowia, stworzyć alternatywne struktury organizacyjne i instytucjonalne celem zapewnienia stabilnych i dostępnych finansowo usług komunalnych, wprowadzić orientację rynkową do procesu budowania i eksploatacji infrastruktury, by w ten sposób wnieść wkład w proces zmniejszania przepaści dzielącej wieś i miasto w kategoriach rozwoju gospodarczego.

b) przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację celu szczegółowego (działania), łącznie i w rozbiciu na lata wynosi:
(w tys. EURO)

Łącznie

2001 r.

2002 r.

671

134

537

c) zakres geograficzny - lokalizacja:
gminy wiejskie, miejsko - wiejskie oraz miejskie, z wyłączeniem miast powyżej 15 tys. mieszkańców.

d) spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania):
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Stymulowanie przedsiębiorczości lokalnej i tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

e) harmonogram realizacji:
Ustala każdorazowo dla województwa przez odpowiedni Regionalny Komitet Sterujący. Zakończenie wdrożenia: 31 grudzień 2003 r.

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie celu operacyjnego (działania):
Regionalny Komitet Sterujący przy Urzędzie Marszałkowskim

j) podmiot(y) uprawniony(e):
gmina wiejska, miejsko - wiejska, miejska z wyłączeniem miast powyżej 15 tys. mieszkańców;
związek gmin;
starostwo powiatowe.

§4. Opis zadań:

a) nazwa zadania
312 - Drogi
343 - Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych
344 - Woda zdatna do picia
345 - Zbieranie i oczyszczanie ścieków i infrastruktura towarzysząca

b) nazwa podmiotu uprawnionego:
gmina wiejska, miejsko - wiejska, miejska z wyłączeniem miast powyżej 15 tys. mieszkańców;
związek gmin;
starostwo powiatowe.

c) wielkość środków przewidziana na realizację zadania, łącznie i w rozbiciu na lata: proporcje w gestii i decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego.

d) przewidywane współfinansowanie łącznie i w rozbiciu na lata, z podaniem źródeł: jak w § 3 pkt. c.

e) krótki opis zadania:
Inwestycje infrastrukturalne podlegające dofinansowaniu to:
- (344) budowa systemów wodociągowych dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw,
- (344,345) budowa na obszarach i powiatów systemów kanalizacji/zbierania i utylizacji ścieków - często w powiązaniu z systemami wodociągowymi - w celu uzyskania zamkniętego systemu obiegu wody o dobrej jakości i spełniającej wymogi higieniczne,
- (343) budowa systemów zarządzania odpadami stałymi, łącznie z wyposażeniem do zbierania i utylizacji odpadów, spełniających wymagania prawne UE w zakresie bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych na obszarach gmin i powiatów,
- (312) poprawa stanu wybranych dróg na obszarach wiejskich, zwłaszcza poprawa lokalnych połączeń drogowych z drogami głównymi oraz utwardzenie nawierzchni w celu zapewnienia możliwości dojazdu do niektórych miejscowości niezależnie od warunków pogodowych.

f) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania:
- rozpoczęcie wg decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego,
- zakończenie do 31 grudnia 2003 r.

§5.Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały określone w "Porozumieniu o przyznaniu środków oraz warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie", zawartym między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a województwem w dniu 12 października 2000 r.

§6.Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań została zdefiniowana w Porozumieniu, o którym mowa w § 5.

§7.Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania celów szczegółowych została zdefiniowana w Porozumieniu jak wyżej.

§8.Przepisy szczegółowe odnoszące się do środków przekazywanych w ramach kontraktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są integralna częścią w/w Porozumienia.