Załącznik nr 17

Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Gospodarki

§1.
1. Wielkość środków w dyspozycji Ministra Gospodarki na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Śląskiego wynosi 89 369 tys. zł, w tym:
1) w roku 2001 - 0 tys. zł
2) w roku 2002 - 89 369 tys. zł.

2. Środki pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki przeznacza się na realizację inwestycji pod warunkiem uzgodnienia jej programu technologiczno-użytkowego w drodze porozumienia między beneficjentem a Samorządem Województwa, zgodnie z aktualnymi potrzebami regionu, a następnie zaakceptowania tego porozumienia decyzją zatwierdzającą Ministra Gospodarki.

3. W przypadku gdy zmiana programu technologiczno-użytkowego spowoduje ograniczenie zakresu rzeczowego inwestycji, a tym samym kwoty na realizację przewidzianych na lata 2001-2002 etapów okażą się mniejsze niż kwoty, o których mowa w §1 p. 1, zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inne, wskazane przez Samorząd Województwa działania w zakresie restrukturyzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu niezbędne dla regionu pod warunkiem uzyskania zgody Rady Ministrów (Art. 98 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych).

§2.Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra Gospodarki zawarte w kontrakcie:

1) Nazwa priorytetu:
restrukturyzacja bazy ekonomicznej województw i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

a) cele szczegółowe (działania) poprzez które realizowany jest priorytet:
stymulowanie lokalizacji inwestycji, w tym poprawiających stan środowiska

b) uzasadnienie wyboru priorytetu:
Szczególne znaczenie dla unowocześnienia gospodarki na terenie Śląska będzie miała restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi przemysłu, które dominują gospodarkę regionu: górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa żelaza i stali. Reforma górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 oraz program restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali zakładają wzrost finansowej efektywności przedsiębiorstw. Realizacja programów stawia przed polityką rozwoju regionalnego konieczność m.in. wspomagania procesu przekwalifikowania oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby zwalniane, dywersyfikację bazy ekonomicznej regionu, tworzenie podstaw alternatywnych źródeł zatrudnienia, rewitalizację społeczno-gospodarczą miast oraz obszarów poprzemysłowych, a także infrastruktury ochrony środowiska.

c) spodziewane rezultaty priorytetu:
-wzrost efektywności ekonomicznej restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych,
-przeciwdziałanie bezrobociu,
-zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne.


§3.Opis celów szczegółowych (działań):

Nazwa celu szczegółowego (działania):
stymulowanie lokalizacji inwestycji, w tym poprawiających stan środowiska

a) opis celu szczegółowego (działania):
Główne działania restrukturyzacyjne realizowane są w ramach rządowego programu "Reforma górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002" wspartego ustawą o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Jednym z działań jest poprawa stanu środowiska. Działanie jest realizowane poprzez pojedyncze zadanie stąd szczegółowy opis w § 4.

b) przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra Gospodarki na realizację celu szczegółowego (działania), łącznie i w rozbiciu na lata:
Minister właściwy do spraw gospodarki udostępni środki pochodzące z budżetu państwa na inwestycje wieloletnie państwowych jednostek i zakładów budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw w wysokości 89 369 tys. zł w roku 2002 na realizację na terenie województwa zadania "Budowa centralnego zakładu wzbogacania i odsiarczania miałów energetycznych dla kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. wraz z zagospodarowaniem odpadów".

c) zakres geograficzny - lokalizacja:
Na terenie przemysłowym o pow. 12 ha należącym do KWK "Piast" w Bieruniu Starym

d) spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania):

Centralny zakład wzbogacania i odsiarczania miału węglowego będzie posiadał zdolność przeróbczą 18 000 ton/dobę ( tj. 4 500 000 ton/rok ) miału do wzbogacania (surowego) z kopalń zgrupowanych w NSW S.A. W wyniku wzbogacania miałów energetycznych nastąpi poprawa i stabilizacja ich jakości z klasy 19/21/1,4 (miał surowy) do klasy 23/8/1. Zrealizowanie zadania pozwoli na zmniejszenie zawartości siarki w węglu handlowym o około 28 000 ton/rok.

Dodatkowymi rezultatami ( korzyściami ) w wyniku zrealizowania zadania będą:

- ustabilizowanie parametrów jakościowych miału wzbogaconego,
- możliwości komponowania mieszanek energetycznych o klasach jakościowych żądanych przez odbiorców,
- uzyskanie wyższych cen zbytu miałów u odbiorców krajowych,
- możliwość zawarcia długoletnich umów na dostawy wzbogaconego miału dla energetyki oraz innych dużych odbiorców przemysłowych.

Lp

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Zdolność produkcyjna zakładu wzbogacania(dla miału surowego 0-20 mm):
- dobowa 18 000 ton/dobę
- roczna ~4,5 mln ton/rok

"pogłębienie" wzbogacania węgla w ramach dotychczasowej zdolności przeróbczej

dokumentacja techniczna inwestycji

po 2002 rokutj. po przekazaniu inwestycji do eksploatacji

2.

Poprawa jakości miału z klasy zbytu 19/21/1,4do klasy 23/8/1 - w tym:

x

a

- wzrost wartości opałowej z 19 do 23 MJ/kg

+ 4 MJ/kg

b

- spadek zawartości siarki z 1,4% do 1,0%

- 0,4 %

c

- spadek zawartości popiołu z 21% do 8%

- 13 %

3.

Przyrost wartości produkcji (różnica wartości produkcji sprzedawanego miału wzbogaconego i wartości miału surowego)

91 150 tys. zł/rok

4.

Utworzenie ok. 100 miejsc pracy w wybudowanym zakładzie wzbogacania i odsiarczania

w ramach dotychczasowego zatrudn.


W wyniku realizacji zadania nastąpi zwiększenie nowoczesności i konkurencyjności - dominującego w strukturze gospodarczej regionu - restrukturyzowanego sektora węglowego.
W wyniku wzbogacania i odsiarczania miału w wybudowanym zakładzie ( wyposażonym
w nowoczesne rozwiązania technologiczne ) zostaną uzyskane wymierne efekty ekologiczne
w związku ze spalaniem wzbogaconego i odsiarczonego węgla w elektrowniach i elektro-ciepłowniach - poprzez ograniczenie emisji dwutlenku siarki i pyłu do atmosfery.

Dzięki temu nastąpi poprawa sytuacji w regionie pod względem jakości środowiska przyrodniczego oraz zdrowia mieszkańców. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza będzie sprzyjać zwiększeniu atrakcyjności terenu województwa.

Lp

ODDZIAŁYWANIE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

W wyniku spalania wzbogaconego i odsiarczonego miału w elektrowniach i elektrociepłowniach:

   

po 2002 rokutj. po przekazaniu inwestycji do eksploatacji

1.

Obniżeniem emisji SO2 do atmosfery

- 56 430 ton/rok

dokumentacja techniczna inwestycji

2.

Zmniejszeniem emisji pyłów i popiołów

- 11 500 ton/rok


e) harmonogram realizacji:
Termin zakończenia zadania: 31 grudzień 2002 r.

f) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie celu operacyjnego (działania):
Ministerstwo Gospodarki

g) podmiot(y) uprawniony(e): Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.

§4. Opis zadań:
1) Nazwa zadania
"Budowa centralnego zakładu wzbogacania i odsiarczania miałów energetycznych dla kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. wraz z zagospodarowaniem odpadów".

2) Nazwa podmiotu uprawnionego:
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.

3) Wielkość środków przewidziana na realizację zadania, łącznie i w rozbiciu na lata:
1 89 369 tys. zł w roku 2002

4) Przewidywane współfinansowanie łącznie i w rozbiciu na lata, z podaniem źródeł:

Tabela finansowa:

okres

Źródła finansowania Zadania

łącznie

udział Wspólnoty Europejskiej

publiczne środki krajowe

środki własne NSW S.A.

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budżet państwa

dotacja EkoFundusz

do 2001
(31.12.2000)

92 519,9

- - -

40 589,6

22 612,0

17 977,6

51 930,3

2001

17 484,0

- - -

4 022,4

-

4 022,4

13 461,6

2002

89 520,1

- - -

89 369,0

89 369,0

-

151,1

po 2002

- - - - - - - -

łącznie

199 524,0

- - -

133 981,0

111 981,0

22 000,0

65 543,0


5) Krótki opis zadania:
Znacząca część produkowanych obecnie przez NSW S.A. miałów surowych z uwagi na wysoką zawartość siarki i popiołu nie spełnia obowiązujących w Polsce od 1998 r. rygorystycznych norm ekologicznych w zakresie emisji SO2 i pyłu do atmosfery podczas spalania węgla w elektrowniach (Rozporządz. Min. Ochr. Środow., Zasob. Naturaln. i Leśn. z dn. 12.02.1990r.).
Ogranicza to w znacznym stopniu sprzedaż miału o zawartości siarki powyżej 1 %, co powoduje w perspektywie pogorszenie i tak już bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki. Z uwagi na powyższe aspekty koniecznością stała się realizacja Programu poprawy jakości węgla w kopalniach NSW S.A., w tym przedmiotowego zadania - z zakładem wzbogacania miału w KWK "Piast". Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. od 1997 roku realizuje w KWK "Piast" inwestycję wieloletnią - centralną pn.: "Budowa centralnego zakładu wzbogacania i odsiarczania miałów energetycznych dla kopalń NSW S.A. wraz z zagospodarowaniem odpadów". Przedsięwzięcie to jest podstawową inwestycją w Programie poprawy jakości węgla w kopalniach NSW S.A.
Celem tej inwestycji jest wybudowanie zakładu umożliwiającego wzbogacanie i odsiarczanie 4,5 mln ton/rok miałów węglowych, co pozwoli na znaczną poprawę i stabilizację ich parametrów jakościowych uzyskany w tym zakładzie miał będzie spełniać obowiązujące normy ekologiczne. W celu zagwarantowania założonych wskaźników ochrony środowiska i techniczno ekonomicznych przyjęto najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne procesu wzbogacania węgla.
Obiekty inwestycyjne zlokalizowane zostały na niezabudowanym terenie przemysłowym KWK "Piast" o powierzchni ~12 ha.
W wyniku zrealizowania zadania powstaną nowe obiekty budowlane - takie jak:
-zbiornik miału surowego o pojemności około 4 000 Mg,
-obiekt kompleksowy (podstawowy) z sekcjami wzbogacania klas 20-0,5 mm oraz 0,5-0,04 mm,
-zagęszczacz promieniowy o średnicy 35 m wraz z rząpiem wody obiegowej,
-stacja komorowych pras filtracyjnych,
-zwały koncentratu o pojemności około 30 000 Mg,
-drogi transportowe: stacje przesypowe, mosty przenośnikowe, załadownie,
-zbiornik załadowczy odpadów wraz z mostami,
-stacja transformatorowo-rozdzielcza wraz z estakadami i kanałami kablowymi,
-pozostałe obiekty (pompownie, osadnik wód deszczowych, drobna sprzedaż, inne).
Powyższe obiekty wyposażone będą w podstawowe maszyny i urządzenia technologiczne takie jak: osadzarki, wzbogacalniki zwojowe, wirówki, przesiewacze, prasy komorowe odwadniające, hydrocyklony, pompy i inne.

6) Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania:
Zadanie kontynuowane od 1997 roku. Termin zakończenia 31 grudnia 2002 r.

§5.Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Gospodarki.
Procedury realizacji zadania wynikają z ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.

§6.Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań.
Jak w §5.

§7.Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania celów szczegółowych.
Jak w §5.

§8.Przepisy szczegółowe odnoszące się do środków przekazywanych w ramach kontraktu przez Ministra Gospodarki.