Załącznik nr 18

Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia


§1. Wielkość środków w dyspozycji Ministra Zdrowia na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Śląskiego poza zadaniem wyszczególnionym w załączniku nr 18 bis wynosi 98 864 425 zł*, **, w tym:
1) w roku 2001 - 44 369 995 zł *, ** , w tym:
28 642 250 zł - kwota gwarantowana *
15 727 745 zł - kwota niegwarantowana **

2) w roku 2002 - 54 494 430 zł *, ** , w tym:
28 642 250 zł - kwota gwarantowana *
25 852 180 zł - kwota niegwarantowana * *

* kwota gwarantowana nie ulegnie zmianie, jej wysokość została obliczona na podstawie liczby ludności w województwie, w jej ramach Regionalny Komitet Sterujący przygotowuje Regionalny Program Restrukturyzacji i listę jednostek i zadań do sfinansowania,

** kwoty mogą ulec zmianie: wysokość kwoty niegwarantowanej jest zależna od jakości Programu, skali problemów danego regionu w porównaniu z innymi regionami oraz skali
planowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, a także zgodności z polityką Ministra Zdrowia; ponadto przy podziale kwoty niegwarantowanej na rok 2002 uwzględnione zostały środki na restrukturyzację szpitali klinicznych, które zostaną podzielone na regiony w późniejszym terminie.

§2. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra Zdrowia zawarte w kontrakcie:
1) Nazwa priorytetu - Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia.
a) cele szczegółowe (działania) poprzez które realizowany jest priorytet:
-poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych,
-poprawa jakości świadczonych usług,
-racjonalizacja kosztów usług poprzez dofinansowanie programów zmian struktury świadczeniodawców usług zdrowotnych,
-restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej objętych programem
-realizacja programów prywatyzacyjnych,
-adaptacja pomieszczeń i modernizacja infrastruktury zakładów opieki zdrowotnej,
-zakupy i wymiana sprzętu na sprzęt wyższej i lepszej jakości,
-analiza i wdrażanie nowych technik medycznych.

Lista jednostek i zadań realizowanych w ramach Programu Restrukturyzacji stanowić będzie aneks do kontraktu.

§1 lit. b, c oraz §3 i następne zostaną uzupełnione w późniejszym terminie, po podjęciu decyzji przez Ministra Zdrowia. Wszystkie cele szczegółowe są osiągane w ramach programów naprawczych opracowanych przez poszczególne samorządy terytorialne i zakłady opieki zdrowotnej. Nie jest możliwe przedstawienie podziału środków na konkretne cele szczegółowe ani a priori udziału środków finansowych z innych źródeł w ich realizacji. Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra Zdrowia oraz kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań jest taka sama w ramach całego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.

 

Załącznik nr 18 bis

Zadanie realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia - inwestycja wieloletnia pn. "Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu"

§1.Wielkość środków w dyspozycji Ministra Zdrowia na realizację zadania realizowanego w ramach kontraktu - inwestycja wieloletnia pn. "Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu" wynosi 104 915 tys. zł, w tym:

1) w roku 2001 - 765 tys. zł,
2) w roku 2002 - 104 150 tys. zł.

§2.
1) Środki pozostające w dyspozycji Ministra Zdrowia przeznacza się na realizację inwestycji pod warunkiem dostosowania programu funkcjonalno-użytkowego przez Samorząd Województwa do aktualnych potrzeb regionu i jego zaakceptowania decyzją zatwierdzającą Ministra Zdrowia.

2) W przypadku gdy zmiana programu funkcjonalno-użytkowego spowoduje ograniczenie zakresu rzeczowego inwestycji, a tym samym kwoty na realizację przewidzianych na lata 2001-2002 etapów okażą się mniejsze niż kwoty, o których mowa w §1, zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inne, wskazane przez Samorząd Województwa działania infrastrukturalne w zakresie usług medycznych niezbędne dla regionu pod warunkiem uzyskania zgody Rady Ministrów (Art. 98 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych).

§3.
Określa się poniżej następujący tryb realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu":

1) Zawarcie umów o inwestorstwo zastępcze w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., Nr 119 poz. 773 z późn. zm.), ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi w zakresie wykonywania umowy aktami prawnymi.

2) Sporządzenie przez inwestora zastępczego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji i przedstawienie tego harmonogramu do zatwierdzenia inwestorowi bezpośredniemu.

3) Sposób przekazywania środków:
a) przekazanie inwestorowi zastępczemu I transzy środków jako zaliczki,
b) rozliczenie się inwestora zastępczego z przekazanych zaliczkowo środków - na podstawie zestawienia faktur podpisanego przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki,
c) uruchamianie kolejnych transz środków na podstawie przekazanych przez inwestora zastępczego rozliczeń,
d) przedstawienie przez inwestora zastępczego ostatecznego, rocznego rozliczenia wykorzystania przyznanych środków w danym roku budżetowym.

4) Sporządzanie przez inwestora bezpośredniego comiesięcznych informacji o przebiegu finansowania inwestycji centralnych oraz dokonywanie rozliczeń po zakończeniu inwestycji zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 109, poz. 702).

5) Bieżąca kontrola przez inwestora bezpośredniego realizacji zakresu rzeczowego inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6) Sporządzanie przez inwestora zastępczego półrocznych sprawozdań o przebiegu realizacji zakresu rzeczowego.