Załącznik nr 19

Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania


§1.Wielkość środków w dyspozycji Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na realizację zadań przewidzianych dla Województwa śląskiego wynosi 17 754 tys. zł, w tym:

1) w roku 2001 - 9 859 tys. zł
2) w roku 2002 - 7 895 tys. zł.

§2.Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zawarte w kontrakcie:

1)Nazwa priorytetu: Program rozwoju pracowni internetowych w szkołach
a) cele szczegółowe (działania) poprzez które realizowany jest priorytet:
Wsparcie inwestycji samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół i innych placówek oświatowych w sprzęt komputerowy na obszarze określonym w programie.

b) uzasadnienie wyboru priorytetu:
Przygotowanie młodzieży do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

c) spodziewane rezultaty priorytetu:

W 2001r. wyposażonych będzie: 81 gimnazjów w 10 stanowiskowe pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem podstawowym i edukacyjnym,

10 gimnazjów specjalnych w 6 stanowiskowe pracownie komputerowe,

36 liceów (po jednym w każdym powiecie) w 15 stanowiskowe pracownie sieciowe z serwerem i z dostępem do internetu,

36 multimedialnych centrów internetowych w bibliotekach liceów w 4 komputery połączone z internetem.

UWAGA: Rezultaty mogą ulec zmianie w zależności od cen uzyskanych w czasie przetargów oraz od ostatecznego wymiaru podatku od towarów i usług.


§3.Opis celów szczegółowych (działań):

Nazwa celu szczegółowego (działania):

a) Opis celu szczegółowego (działania) w roku 2001.

Wyposażenie 81 gimnazjów w 10 stanowiskowe pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem podstawowym i edukacyjnym,

Wyposażenie 10 gimnazjów specjalnych w 6 stanowiskowe pracownie komputerowe,

Wyposażenie 36 liceów (po jednym w każdym powiecie) w 15 stanowiskowe pracownie sieciowe z serwerem i z dostępem do internetu,

Wyposażenie 36 multimedialnych centrów internetowych w bibliotekach liceów w 4 komputery połączone z internetem.

b) przewidywana wielkość środków w dyspozycji Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na realizację celu szczegółowego (działania), łącznie i w rozbiciu na lata:
Jak w § 1

c) przewidywana wielkość dofinansowania, łącznie i w rozbiciu na lata, z wyszczególnieniem źródeł:
Przewiduje się udział JST w finansowaniu przygotowania i zabezpieczenia pomieszczeń pracowni oraz szkoleń nauczycieli. Wysokość finansowania - około 30% kwoty będącej w dyspozycji Ministra.

d) kryteria i harmonogram wyboru zadań w ramach celu szczegółowego (działania) oraz sposób uwzględnienia zasady partnerstwa:
Wybór szkół dokonywany jest przez JST w porozumieniu z kuratorem.

e) zakres geograficzny - lokalizacja:
Cały obszar województwa.

f) spodziewane efekty realizacji celu szczegółowego (działania)
Jak w § 1

g) harmonogram realizacji
Termin zakończenia instalacji pracowni: październik 2001

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie celu operacyjnego (działania):
Ministerstwo Edukacji Narodowej

i) podmiot(y) uprawniony(e):
na podstawie dyspozycji MEN - JST szczebla powiatowego, z przeznaczeniem dla liceów i szkół specjalnych, a także niektóre samorządy gminne, z przeznaczeniem dla gmin nie objętych programami rozwoju pracowni internetowych.

§4.Opis zadań:
a) nazwa zadania,
b) nazwa podmiotu uprawnionego,
c) wielkość środków przewidziana na realizację zadania, łącznie i w rozbiciu na lata,
d) przewidywane współfinansowanie łącznie i w rozbiciu na lata, z podaniem źródeł,
e) krótki opis zadania,
f) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
g) inne dane, których załączenie może być pożądane, np. harmonogram rzeczowo-finansowy.

§5.Zasady i tryb przekazywania środków przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§6.Kontrola finansowa i rzeczowa wykonania zadań.

§7.Sprawozdawczość oraz ocena efektywności wdrażania celów szczegółowych.