Załącznik nr 20

Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego


§1.Wielkość środków w dyspozycji Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania wyższych szkół zawodowych przewidzianych na terenie Województwa Śląskiego zostanie określona z kwoty 53 890,2 tys. zł ( w tym: z 25 662 tys. zł w 2001r.; oraz z 28 228,2 tys. zł w 2002r.) w drodze aneksu do niniejszego kontraktu po sprecyzowaniu planu rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w regionie oraz podjęciu decyzji o utworzeniu uczelni zawodowych w Województwie

§2.Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów, w ramach których realizowane są cele szczegółowe (działania) i zadania Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zawarte w kontrakcie:

UWAGA!: w rozdz. 4a nowelizacji Programu wsparcia brak priorytetów i celów dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Ponadto, błędnie przypisano ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania priorytet "tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych", który będzie realizowany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


1)Nazwa priorytetu -
tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych.

a) cele szczegółowe (działania) poprzez które realizowany jest priorytet:
wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie poprawy poziomu wykształcenia zawodowego ludności na poziomie wyższym;


b)uzasadnienie wyboru priorytetu:
utworzenie państwowych wyższych szkół zawodowych, a następnie umocnienie organizacyjne oraz ich bazy dydaktycznej przyczyni się do stworzenia warunków do efektywniejszego kształcenia społeczności regionu na poziomie wyższym zawodowym i przyczyni się do skuteczniejszego przeciwdziałania skutkom bezrobocia poprzez przedstawienie bogatszej oferty kształcenia zawodowego;

c) spodziewane rezultaty priorytetu:
-rozwój kierunków kształcenia zawodowego,
-stworzenie i rozwój bazy dydaktycznej i socjalnej (domy studenckie) oraz
-podniesienie poziomu wykształcenia ludności regionu.

§3.Opis celów szczegółowych (działania) - możliwy w stosownym aneksie do niniejszego kontraktu.