Załącznik nr 21

Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

§1

.Wielkość środków w dyspozycji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadań przewidzianych dla Województwa Śląskiego:

Ze środków pochodzących z dopłat do gier liczbowych totalizatora sportowego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. .U. Nr 98, poz. 472 z późniejszymi zmianami) przewidzianych na inwestycje określone w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej, uchwalonym przez sejmik wojewódzki, przewidzianych w Województwie Śląskim przeznacza się:

1) w roku 2001 - 25 000* tys. zł,
2) w roku 2002 - 25 000** tys. zł.

* - Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowych 2 000 tys. zł (wystąpienie z dnia 28 maja br.).
** - Kwota pozostała na poziomie bieżącego roku, podczas gdy średnia zwyżka limitu przyznanych środków w minionych latach wynosiła około 10 %.


§2.

1. Procedura rozdziału i wydatkowania tych środków została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz .U. Nr 46, poz. 293 z późniejszymi zmianami).
2. Gospodarka finansowa tymi środkami jest prowadzona w formie i na zasadach wynikających z art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).